Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Rechtbank stelt prejudiciële vragen over premieplicht zeevarende onder nieuwe EU-Verordening

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft recent vragen gesteld aan de Hoge Raad over de premieplicht van een zeevarende op een schip met een niet-Europese vlag onder toepassing van de regels van EU Verordening 883/2004. In de zaak ‘Kik’ werd onder de oude verordening aangesloten bij het land waar de werkgever is gevestigd. Nu leeft de prangende vraag hoe deze casus zal uitwerken onder toepassing van de (nieuwe) EU Verordening 883/2004. Door de vragen van de rechtbank aan de Hoge Raad hopen wij dat op die vraag spoedig een antwoord zal komen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
Een antwoord op de gestelde prejudiciële vragen zal de in de praktijk bestaande onzekerheid oplossen over de toepassing van de nieuwe verordening in situaties waarin werknemers werkzaam zijn op schepen in de offshore industrie die varen onder de vlag van een land gelegen buiten de Europese Unie. Een arrest van de Hoge Raad in deze casus kan mogelijk gevolgen hebben voor de Nederlandse visie op de sociale zekerheidspositie van dergelijke werknemers. Een eventuele doorverwijzing door de Hoge Raad naar het Hof van Justitie zal hierop zelfs een Europese visie geven.
Casus

Belanghebbende in de casus van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, heeft de Letse nationaliteit en woont in Letland. Gedurende de periode 13 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 is hij in dienst van een in Nederland gevestigde BV, en is hij werkzaam op een zeeschip dat vaart onder de vlag van de Bahama’s. Het zeeschip lag in de periode dat belanghebbende hierop werkzaam was als een platform boven het Duitse deel van het continentaal plat onder de Noordzee. In geschil is of belanghebbende premieplichtig is voor de volksverzekeringen in Nederland gedurende deze periode.

In tegenstelling tot de ‘oude’ Verordening 1408/71 is in de nieuwe Verordening 883/2004 een restartikel opgenomen. Als het restartikel van toepassing is, wordt de wetgeving van de woonstaat van de werknemer aangewezen (dat is in dit geval Letland) als er geen andere aanwijsregel van toepassing is. De vraag die opkomt, is wat de waarde is van het restartikel in deze situatie. Op basis waarvan dient de premieplicht te worden vastgesteld: het nieuwe restartikel of de toepassing van de eerdere Aldewereld-jurisprudentie?

Prejudiciële vragen
De rechtbank stelt de volgende vragen aan de Hoge Raad:

1. De wetgeving van welke lidstaat wordt door de EU Verordening 883/2004 aangewezen voor de periode waarin belanghebbende woonachtig is in Letland, de Letse nationaliteit heeft, in dienst is van een in Nederland gevestigde werkgever, zijn arbeid verricht aan boord van een zeeschip dat vaart onder de vlag van de Bahama’s en de werkzaamheden worden verricht buiten het EU-grondgebied?

2. Indien uit het antwoord op vraag 1 volgt dat de sociale zekerheidswetgeving van Letland in beginsel wordt aangewezen rijst de vraag of relevant is of de wetgeving in Letland voorziet in aansluiting van belanghebbende bij enig stelsel van sociale zekerheid.

Dat de rechtbank prejudiciële vragen stelt aan de Hoge Raad laat zien dat de rechtbank het belang van een antwoord in deze casus voor de praktijk erkent.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X