Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Nederland start programma voor vaccinatie zeevarenden

Half juni begint Nederland met een Covid-19 vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Voor de vaccinering komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Dankzij dit programma kunnen de zeevarenden hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten. Het programma staat onder beheer van onder beheer van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

Onder regie van het RIVM is de afgelopen maanden verkend in hoeverre zeevarenden gebruik kunnen maken van de reguliere nationale vaccinatiestrategie, of dat een afzonderlijke aanpak nodig is. Gezien de bijzondere kenmerken van de groep was de conclusie dat zeevarenden inderdaad een aparte aanpak vergen. Die aanpak betreft een maatwerk programma onder beheer van de KVNR. Het programma is tot stand gekomen in nauw overleg met de Nederlandse overheid, de Vereniging van Waterbouwers, de Redersvereniging voor de Zeevisserij en de vakbond Nautilus International.

Verdeling buitenlands vermogen in box 3 voor aftrek elders belast niet in strijd met keuzerecht fiscaal partners

De rechtbank is van oordeel dat verweerder voor de berekening van de aftrek terecht is uitgegaan van een aan eiser toe te rekenen deel van de waarde van de onroerende zaak van € 118.509, zijnde 79% van de totale waarde van de onroerende zaak. De waarde van de onroerende zaak is immers de waarde van de onroerende zaak zoals die is begrepen in het aandeel van eiser in de gezamenlijke rendementsgrondslag. Met het begrip grondslag wordt namelijk de grondslag van de afzonderlijke belastingplichtige bedoeld en niet de gezamenlijke grondslag. Eiser en zijn echtgenote hebben de keuze gemaakt om de gezamenlijke rendementsgrondslag te verdelen en die keuze brengt automatisch mee dat ook de waarde van de in Frankrijk gelegen onroerende zaak in diezelfde verhouding onderdeel uitmaakt van hun afzonderlijke rendementsgrondslag. Dit volgt uit het systeem van de heffing in box 3.

9. Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van een schending van het in artikel 2.17, tweede lid, van de Wet Inkomstenbelasting 2001 opgenomen keuzerecht op grond waarvan fiscale partners de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen mogen verdelen tot de aanslag onherroepelijk is geworden.

Vrolijk Pasen!


 

Meer bescherming tegen piraterij voor koopvaardijschepen

Scheepsbeheerders mogen straks aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers meenemen, ter bescherming tegen piraterij in de Golf van Aden. Dit is de kern van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (Reparatiewet), waar de ministerraad op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mee heeft ingestemd.

Piraten in de wateren bij Somalië maken het zeegebied in de Golf van Aden al jaren onveilig. Koopvaardijschepen worden daar nu, als daar aanleiding toe is en op aanvraag, beveiligd door militairen van een Vessel Protection Detachment (VPD) van Defensie. De Wet ter Bescherming Koopvaardij maakt het mogelijk dat gewapende particuliere beveiligers meevaren ter bescherming, als er bijvoorbeeld onvoldoende ruimte is voor een VPD-team, of hen ophalen te veel tijd of geld kost. Scheepsbeheerders kunnen toestemming vragen bij de Kustwacht om gewapende particuliere beveiligers mee te laten varen. De maritieme beveiligingsbedrijven die de gewapende beveiligers leveren, hebben een vergunning nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), voordat ze hun diensten aan scheepsbeheerders kunnen aanbieden. Om de werking van de wet te kunnen realiseren is een Reparatiewet nodig en nadere regelgeving. Ook moeten de ILT en de Kustwacht zich kunnen voorbereiden op de taken die zij gaan verrichten ter uitvoering van de wet.

Tegemoetkoming voor Rijnvarenden met Luxemburgse werkgever

Rijnvarenden die onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel vallen en problemen ervaren bij het terugvorderen van eerder ten onrechte in Luxemburg betaalde premies, krijgen in Nederland een tegemoetkoming ter hoogte van de in Luxemburg betaalde premie. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

De oplossing geldt voor Luxemburgse premies in de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 en voor het deel waarvoor nog geen tegemoetkoming heeft plaatsgevonden. Door deze tegemoetkoming aan de Rijnvarenden te verstrekken, worden zij zo veel als mogelijk in de positie gebracht waarin zij zouden hebben verkeerd indien conform de geldende aanwijsregels in de juiste lidstaat, te weten Nederland, premie zou zijn afgedragen. Voor Rijnvarenden, die reeds Luxemburgse uitkeringen ontvangen, wordt in overleg met Luxemburg maatwerk geleverd.

Aanvraagformulier 30%-regeling 2021 beschikbaar

Het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2021’ is beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. Met dit formulier kan een werkgever een aanvraag indienen om in 2021 gebruik te maken van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland.

Een werkgever mag een werknemer uit het buitenland een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf in Nederland. Als de werkgever de 30%-regeling gebruikt, mag hij – zonder nader bewijs – maximaal 30% van het loon inclusief vergoeding aanwijzen als gericht vrijgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Als de werkgever vanaf de eerste werkdag gebruik wil maken van de regeling moet het verzoek binnen vier maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn. Anders mag de werkgever pas gebruikmaken van de regeling vanaf de eerste dag van de maand waarin men het verzoek doet.

Betalingskorting inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Bericht Belastingdienst: Krijgt u een voorlopige aanslag 2021 die u moet betalen? En doet u dat in 1 keer, vóór de 1e betaaldatum? Dan krijgt u betalingskorting.

Het rentepercentage van de betalingskorting is vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4 naar 0,01. Dit komt doordat het is gekoppeld aan het rentepercentage van de invorderingsrente. Dat is wettelijk zo geregeld. En het kabinet heeft vanwege de coronacrisis het rentepercentage van de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01.

U kunt bezwaar maken tegen het bedrag van de betalingskorting die u krijgt. Maar als u bezwaar maakt omdat wordt gerekend met het percentage van 0,01, zal uw bezwaar worden afgewezen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X