Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Een nieuw belastingverdrag kan een slechtere financiële positie betekenen

Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de aanslagen voor de jaren 2017 tot en met 2019 te hoog zijn vastgesteld. Ter onderbouwing voert zij aan dat:
 • I) de invoering van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Duitsland (Belastingverdrag) haar in een verslechterde financiële situatie heeft gebracht ten opzichte van het vorige Verdrag;
 • II) de in het Belastingverdrag geregelde Nederlandse heffingsbevoegdheid geen heffingsverplichting inhoudt;
 • III) het discriminatieverbod is geschonden.
De inspecteur heeft voorgaande stellingen gemotiveerd bestreden.

De hoofdregel uit het Belastingverdrag is dat pensioen en socialezekerheidspensioenen betaald aan een inwoner van Nederland belast zijn in Nederland (woonstaatheffing). Indien deze inkomsten afkomstig zijn uit de andere staat (Duitsland) en het brutobedrag daarvan meer bedraagt dan € 15.000, dan mag de andere staat ook heffen (bronstaatheffing).

Hoogste stijging van zorgpremie ooit verwacht

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de zorgverzekering flink stijgt. De Nederlander zal naar verwachting bijna 143 euro per jaar meer kwijt zijn voor deze verzekering. Dit is de hoogste stijging sinds 2008, toen het zorgstelsel in ging zoals het vandaag nog altijd is. In vijftien jaar tijd is de zorgpremie van 1057 euro naar 1792 euro per jaar gestegen, dat is een stijging van maar liefst 70%. Dat blijkt uit berekeningen van Independer. Op Prinsjesdag wordt elk jaar de rekenpremie als de verwachte opslagpremie voor verzekeraars openbaar gemaakt. Deze twee samen geven een schatting van de verwachte prijs voor een zorgverzekering in 2024.

Waarom stijgt de zorgpremie?
“De stijgende kosten hebben onder andere te maken met de vergrijzing. Er zijn meer mensen die een beroep doen op de gezondheidszorg. Ook de hogere lonen in de zorg en de gestegen kosten van materiaal zorgen voor een hogere premie”, legt Mirjam Prins, zorgexpert bij Independer, uit. Daarnaast is er natuurlijk de alom aanwezige inflatie die overal in doorwerkt. Dat levert een fikse stijging op in een tijd dat veel mensen al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024

De minister en staatssecretarissen van Financiën hebben op Prinsjesdag het wetsvoorstel Belastingplan 2024 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt.

Inkomstenbelasting

Tarieven box 1/loonbelasting

 • Het tarief in de eerste schijf wordt 36,97% (2023: 36,93%). Het tarief in de tweede schijf blijft 49,50%;
 • Voor belastingplichtigen ouder dan de AOW-leeftijd geldt een tarief in de eerste schijf van 19,07% (2023: 19,03%). Het tarief in de tweede schijf wordt 36,97% (2023: 36,93%). Het tarief in de derde schijf blijft 49,50%;
 • Het aanvangspunt van het toptarief en de tweede schijf voor gepensioneerden in de IB wordt verlaagd door deze bedragen slechts beperkt te indexeren. De grens komt op € 75.624;

Heffingskortingen

 • De arbeidskorting wordt met € 115 verhoogd;
 • De halvering van de jonggehandicaptenkorting waartoe eerder is besloten, wordt geschrapt;
 • De co-ouderschapsregeling voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), die momenteel is opgenomen in de Uitv. Reg. IB 2001, wordt in de wet opgenomen en aangepast. Co-ouders kunnen vanaf 1 januari 2024 alleen beiden in aanmerking komen voor de IACK als zij de zorg voor een kind gedurende het kalenderjaar gelijkelijk hebben verdeeld. Concreet is de eis in het voorstel dat het kind ten minste 156 dagen van het kalenderjaar in elk van beide huishoudens verblijft. Er moet worden voldaan aan de inschrijvingseis. Dit betreft reparatie van HR 30 september 2022 (V-N 2022/42.3);
 • De formele inschrijvingseis van de IACK wordt met ingang van 1 januari 2025 vervangen door een materiële toets. Deze wijziging geldt voor de gevallen die onder het overgangsrecht uit het Belastingplan 2023 (V-N 2023/5.3.1) vallen;

Diversen box 1

 • Er komt een afschrijvingsbeperking in de winstsfeer van de IB. In de IB gaat dan eveneens de WOZ-waarde als bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik gelden. Na deze wijziging geldt voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt een afschrijving tot maximaal de WOZ-waarde, ongeacht of het een gebouw in eigen gebruik of ter belegging is en ongeacht of het in een IB-onderneming (of in de resultaatsfeer) of een in onder de VPB vallend lichaam (VPB-plichtig lichaam) wordt gebruikt;
 • De horizonbepalingen van de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil worden verlengd tot 1 januari 2029. Zonder deze verlengingen zouden deze regelingen per 1 januari 2024 vervallen;
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt het aftrekpercentage energie-investeringsaftrek (EIA) structureel verlaagd van 45,5% naar 40%;
 • Het gebruik van de herinvesteringsreserve wordt in meer gevallen mogelijk dan thans geldt, zoals voor onder andere ten gevolge van overheidsingrijpen stoppende agrariërs. Toepassing van de herinvesteringsreserve voor ondernemers in de IB wordt mogelijk gemaakt over de ondernemingsgrens heen in geval van een gedeeltelijke staking als gevolg van overheidsingrijpen;
 • Het percentage van de MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7%;
 • Er komt een eenvoudiger systeem waarin het mogelijk is om rechtstreeks een gift te doen vanuit een vennootschap. Het bedrag van een door een vennootschap aan een ANBI gedane gift wordt niet in aanmerking genomen als een tot het inkomen van de aanmerkelijkbelanghouder te rekenen voordeel in box 2 of als opbrengst voor de dividendbelasting, tenzij de bedragen niet rechtstreeks worden gedaan door de vennootschap, maar bijvoorbeeld door de aanmerkelijkbelanghouder zelf of sprake is van bevoordelingen of bijdragen in contant geld. Een door een vennootschap aan een ANBI gedane gift is niet aftrekbaar, ook niet voor zover de gift lager is dan het huidige wettelijke maximum van 50% van de winst en van € 100.000.
 • De forfaits voor zakelijke kilometers gaan naar € 0,23. Het gaat onder andere om de aftrekbaarheid van de reiskosten van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een vervoermiddel dat behoort tot het privévermogen. Ook gaat het om aftrek specifieke zorgkosten voor reiskosten ziekenbezoek, kilometervergoeding voor weekenduitgaven gehandicapten, en de giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding.

Box 3

 • Het tarief in box 3 wordt al met ingang van 1 januari 2024 verhoogd van 32% naar 34%. In 2025 blijft het tarief 34%;
 • Het heffingvrije vermogen in box 3 wordt niet geïndexeerd met ingang van 1 januari 2024. Daardoor blijft het heffingvrije vermogen € 57.000 (€ 114.000 voor fiscale partners gezamenlijk);
 • Het aandeel in het vermogen van een VvE wordt in de periode van de overbruggingswet box 3 (met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023) in de categorie banktegoeden geplaatst;
 • Het aandeel in het vermogen op de derdengeldenrekening van een notaris wordt tijdens de periode van de overbruggingswet box 3 (met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023) in de categorie banktegoeden geplaatst;
 • Vorderingen en schulden tussen fiscaal partners en tussen ouders en minderjarige kinderen worden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 gedefiscaliseerd. Dit betekent dat deze vorderingen en schulden niet meer in de belastingaangifte hoeven te worden vermeld. Bij ouders en minderjarige kinderen gaat het dan alleen om de situatie waarin het inkomen van het minderjarige kind aan de ouders wordt toegerekend omdat alleen dan sprake is van dezelfde aangifte;
 • De berekeningsmethodiek voor het effectieve rendementspercentage bij fiscaal partners wordt in de wet verduidelijkt naar aanleiding van een artikel in WFR 2022/224. Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 wordt expliciet in de wettekst opgenomen dat voor de berekening van het effectieve rendementspercentage bij fiscale partners wordt uitgegaan van de gezamenlijke rendementsgrondslag (V-N 2022/56.4). Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Hoe vraag ik de energietoeslag 2022 aan van ongeveer € 1.300?

U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U heeft recht op de energietoeslag als u:minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand;
een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Als u zo’n uitkering ontvangt, dan krijgt u de energietoeslag automatisch van uw gemeente.

Recht op energietoeslag 2022 als u maximaal 120% van het sociaal minimum verdient
 • Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen.
 • In een paar gemeenten wijken de voorwaarden om energietoeslag te krijgen iets af. Daar geldt bijvoorbeeld een hogere inkomensgrens of telt uw vermogen mee. Uw gemeente kan u vertellen welke voorwaarden voor u gelden. De gemeente bepaalt wanneer de toeslag wordt uitgekeerd. Dit kan ook in delen gebeuren.

Bepalen loonbelastingtabel voor Oekraïense vluchtelingen

Bent u werkgever en wilt u een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Dan moet u diens fiscale woonplaats vaststellen, zodat u weet welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Misschien lukt het u op dit moment niet de fiscale woonplaats vast te stellen. Is de Oekraïense vluchteling ten minste 6 maanden in Nederland en geeft deze een verblijfplaats in Nederland aan u op? Dan mag u voor de loonheffingen aannemen dat deze verblijfplaats ook de fiscale woonplaats is. U past de loonbelastingtabel toe voor inwoners van Nederland.

U moet voor iedere werknemer vaststellen wat de fiscale woonplaats is. Met ‘fiscale woonplaats’ bedoelen we het volledige adres van de werknemer. Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, wil dat nog niet zeggen dat dit ook diens fiscale woonplaats is. U stelt de fiscale woonplaats vast op basis van de feiten en omstandigheden die u als werkgever bekend zijn. Hierover leest u meer in paragraaf 2.3.3 en paragraaf 29.1 van het Handboek Loonheffingen. U kunt het 'Handboek Loonheffingen' downloaden op de pagina 'Loonheffingen'.

ICT-problemen fiscus kosten jaarlijks honderden miljoenen

De afgelopen tien jaar zijn de ict-uitgaven van de fiscus fors gestegen. In 2022 spendeerde de Belastingdienst maar liefst 849 miljoen. In 2012 was dit nog 469 miljoen Een groot gedeelte van het geld ging afgelopen jaar naar onderhoud en reparatie van verouderde computersystemen. De kosten voor het inhuren van externe ict’ers waren afgelopen jaar ruim 200 miljoen.

Vicieuze cirkel
De cijfers zijn afkomstig van het ministerie van Financiën en zijn op verzoek van NRC vrijgegeven. Uit een interne analyse volgt dat in 2018 maar liefst 90 procent van het totaal ging naar onderhoud en reparatie van verouderde systemen. Hoe de balans er in recentere jaren uitzag is niet bekend.

Een deel van de computersystemen is bijna 50 jaar oud. Deze systemen draaiend houden wordt ieder jaar duurder. Bovendien lukt het de dienst niet om over te stappen naar modernere oplossingen. Uit interne documenten en gesprekken met betrokkenen blijkt dat de fiscus gevangen zit in een vicieuze cirkel, schrijft NRC.

Weinig ruimte
Bijna alle middelen worden ingezet om alles in de lucht te houden en voor het invoeren van nieuw belastingbeleid. Er blijft dus weinig ruimte over voor de noodzakelijke vernieuwingen. Elk jaar wordt dit probleem iets groter.

Financiën zegt dat een deel van de kostenstijging valt te wijten aan het overhevelen van taken, meer uitgaven voor cyberaanvallen, het toenemende thuiswerken en het gestegen aantal werkplekken bij Toeslagen en Douane. Dat laatste is veroorzaakt door het splitsen van de afdelingen.

Geanonimiseerde prejudiciële zaken die op of na 1 januari 2023 aanhangig zijn gemaakt, krijgen een fictieve naam

Doel van deze maatregel is zaken die omwille van de bescherming van persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, gemakkelijker te kunnen benoemen en identificeren.

Vanaf 1 januari 2023 wordt aan alle nieuwe geanonimiseerde zaken tussen natuurlijke personen (van wie de namen omwille van de bescherming van persoonsgegevens sinds 1 juli 2018 worden vervangen door letters) of tussen natuurlijke personen en rechtspersonen waarvan de namen niet onderscheidend zijn, door een geautomatiseerde generator een fictieve naam toegekend. Het doel daarvan is om geanonimiseerde zaken gemakkelijker te kunnen identificeren. Op deze manier wordt het eenvoudiger om zaken te onthouden en aan te halen, zowel in de rechtspraak als in andere contexten.

Fictieve namen worden niet toegekend:
- aan prejudiciële zaken waarin de naam van de rechtspersoon voldoende onderscheidend is (de zaak krijgt dan de naam van die rechtspersoon);
- aan rechtstreekse beroepen (het Hof blijft aan deze zaken een omschrijving toekennen, die tussen haakjes na de gebruikelijke naam van de zaak komt te staan);
- aan verzoeken om advies;
- aan hogere voorzieningen;
- aan zaken voor het Gerecht.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X