Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Kabinet schiet spaarder te hulp: tot 440.000 euro geen belasting meer

Mensen met uitsluitend spaargeld op hun rekening gaan daarover vanaf 2022 veel minder of zelfs helemaal geen belasting meer betalen. Het kabinet komt daarmee eindelijk tegemoet aan de klacht dat spaarders nu worden aangeslagen terwijl ze door de lage rentestand amper rendement maken.

Wie volgens de fiscus op jaarbasis straks minder dan 400 euro aan rente-inkomsten heeft genoten hoeft helemaal geen belasting meer te betalen. Bij de huidige rentestand – het kabinet gaat momenteel uit van een rendement van 0,09 procent – betekent dit dat 440.000 euro spaargeld is vrijgesteld van belasting. Voor paren gaat het zelfs om 880.000 euro ‘belastingvrij’. Wie meer spaargeld heeft betaalt over iedere extra 1000 euro spaartegoed straks 33 cent belasting.

Voorlopig
De getallen die het kabinet noemt zijn voorlopig: als de rente bijvoorbeeld stijgt zullen spaarders sneller de nieuwe grens van 400 euro aan heffingvrije rente-inkomsten overschrijden. Daardoor zullen zij bij een lager spaartegoed dan de nu gehanteerde 440.000 euro belasting verschuldigd zijn. Daar staat volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën echter tegenover dat deze spaarders vanwege een hoger rendement op hun spaargeld netto meer overhouden.

Dit is het grootste containerschip ter wereld

Het grootste vrachtschip ter wereld is in Rotterdam aangekomen: de MSC Gülsün. Het schip is 400 meter lang, 60 meter breed en er passen 24.000 containers op.Bron

Kan ik vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de kleineondernemersregeling?

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in. In plaats van korting op de btw, kunt u vanaf 2020 kiezen voor een vrijstelling voor de btw. Tenminste, als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:
  • U bent btw-ondernemer.
  • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of u hebt hier een vaste inrichting.
  • Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.
Met dit hulpmiddel gaat u zelf na of dat zo is.

Particulieren met zonnepanelen kunnen dit hulpmiddel niet gebruiken
Koopt u in 2019 zonnepanelen? Meld u aan met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders'. Vanaf 1 januari 2020 maakt u dan automatisch gebruik van de nieuwe KOR.

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling in

In 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe.

De regeling verandert onder andere op de volgende punten:
De korting op de btw die u moet betalen vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. U kunt zelf kiezen of u meedoet aan de nieuwe regeling.
De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Aan de nieuwe kleineondernemersregeling kunnen vanaf 2020 ook rechtspersonen deelnemen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s.

Wanneer kunt u meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?
Als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U bent btw-ondernemer.
• U bent als ondernemer in Nederland gevestigd.
• Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar. Niet alle omzet telt mee bij het bepalen van deze grens.

Relatief hoge spaartaks bij welgestelden is rechtvaardig

Vast staat dat de effectieve belastingdruk in het onderhavige geval hoog is. Dit klemt temeer omdat bij een belastingdruk van meer dan 100 percent feitelijk sprake is van interen op het vermogen en dat is in strijd met de doelstelling van de regeling om slechts rendement op het vermogen te belasten en niet het vermogen zelf. Een en ander betekent echter nog niet dat sprake is van een individuele buitensporige last.

Zoals in de hiervoor onder 20.1 en 20.2 aangehaalde arresten van de Hoge Raad van 14 juni 2019 en 12 juli 2019 is overwogen dient bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een individuele en buitensporige last de gevolgen van de heffing van box 3 te worden bezien in samenhang met de gehele financiële situatie van de betrokkene. Daarbij moeten de inkomsten en het vermogen van eiseres en haar echtgenoot tezamen worden bezien. De keuzemogelijkheid die de wetgever eiseres heeft geboden in artikel 2.17, lid 4 van de Wet IB 2001 om het vermogen op de meest optimale wijze te verdelen over eiseres en haar echtgenoot (fiscale partner) staat los van de toets welke moet worden aangelegd in het kader van de beoordeling of artikel 1 EP is geschonden. Uit de feiten leidt de rechtbank af dat de echtgenoot van eiseres in 2015 en 2016 een (bruto)inkomen heeft van meer dan € 120.000. Daarnaast heeft eiseres tezamen met haar echtgenoot een niet-onaanzienlijk vermogen tot haar beschikking. De omstreden heffing over het box-3-inkomen van eiseres is in dit licht bezien niet van een dergelijk grote omvang dat die heffing kwalificeert als een individuele buitensporige last. Feiten en omstandigheden die in het geval van eiseres tot een ander oordeel zouden kunnen leiden zijn niet gesteld of gebleken.

Rijnvarende in Nederland belasting verschuldigd over zijn arbeidsinkomen

Naar het Hof begrijpt, verzoekt belanghebbende om voorkoming van dubbele belasting op grond van artikel 38 van de AWR in samenhang met Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Stb. 2000, 642. Belanghebbende was in deze periode in loondienst bij een werkgever te Cyprus en hij heeft geen arbeid verricht in Cyprus, zodat belanghebbende geen arbeid heeft verricht in een staat waarmee Nederland geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten. Belanghebbende heeft geen recht op voorkoming van dubbele belasting op grond van artikel 38 van de AWR in samenhang met het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

Indien belanghebbende een beroep heeft willen doen op het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (hierna: het Verdrag) rust op hem de stelplicht en de bewijslast rust dat dit verdrag recht geeft op voorkoming van dubbele belasting. Belanghebbende heeft dienaangaande niet voldaan aan zijn stelplicht en evenmin aan zijn bewijslast. In het bijzonder is niet aannemelijk geworden dat de werkelijke leiding van de onderneming die het schip [naam schip 1] exploiteert niet in Nederland is gelegen (artikel 15, derde paragraaf, van het Verdrag, welke paragraaf ruim moet worden uitgelegd).

Starters op de woningmarkt mogelijk vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Om de problemen voor starters op de woningmarkt op te lossen overweegt het kabinet mensen die hun eerste huis gaan kopen vrij te stellen van overdrachtsbelasting, melden bronnen in politiek Den Haag aan RTL Nieuws. De overdrachtsbelasting bedraagt 2 procent van de koopsom, dus dat gaat om duizenden euro’s per woning.

Vorige week werd al duidelijk dat het kabinet zint op maatregelen om starters een handje te helpen, maar een concrete uitwerking was er nog niet. Tweede Kamerlid Henk Nijboer van oppositiepartij PvdA dringt er al langer op aan om starters vrij te stellen van overdrachtsbelasting en die voor beleggers te verhogen naar 10 procent.

De Vereniging Eigen Huis is er niet van overtuigd dat fiscale maatregelen starters een betere positie zullen geven op de woningmarkt. Ten eerste zijn er simpelweg nauwelijks huizen beschikbaar en verder vreest de vereniging dat de huizenprijzen nog verder omhoog zullen schieten als starters meer te besteden krijgen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X