Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Einde keuze binnenlandse belastingplicht geen discriminatie

Belanghebbende woont in Marokko en heeft geen inkomen in Nederland. Haar echtgenoot woont in Nederland en heeft wel inkomen in Nederland. Tot en met 2014 kreeg belanghebbende de algemene heffingskorting uitbetaald, omdat zij had gekozen voor een behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Met ingang van 2015 is die regeling afgeschaft en is van belang of zij kan worden aangemerkt als een zogenoemde kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Dat kan alleen indien iemand in een andere EU-lidstaat of EER-staat, Zwitserland of op de BES-eilanden woont. Dat is niet het geval. Om die reden krijgt belanghebbende met ingang van 2015 de algemene heffingskorting niet meer uitbetaald. Het hof oordeelt dat hier geen sprake is van een ongeoorloofde discriminatie.

Zeescheepbouw in zwaar weer

De zeescheepsbouw verkeert in zwaar weer. Verschillende werven rapporteren rode cijfers en de orderintake daalde in het afgelopen jaar met 45 procent tot 351 miljoen euro. Het grootste deel van de terugval is te verklaren door minder nieuwe orders voor grote baggerschepen. De omzet in de andere segmenten van de maritieme maakindustrie bleef stabiel of vertoonde een lichte groei. Dit blijkt uit het Sectorjaarverslag 2019 van Netherlands Maritime Technology (NMT).

Over het geheel genomen vallen de omzetcijfers in de maritieme maakindustrie lager uit dan gehoopt. Met de wetenschap van nu, zijn de vooruitzichten voor dit jaar door onder meer de corona- en oliecrisis stevig naar beneden bijgesteld. Dit alles komt nog bovenop de na-ijl effecten van de economische crisis in 2008 waarvan de maritieme sector nog steeds herstellende is. “Er ligt een uitdaging van formaat op ons te wachten”, zegt NMT-voorzitter Bas Ort.

Geen noemenswaardig herstel
“Ten opzichte van 2018, een jaar dat we nog betitelden met ‘Een kleine stap vooruit’, werd in 2019 geen noemenswaardig verder herstel gesignaleerd en de kansen op verbetering in de toekomst zijn aanzienlijk verkleind", zegt Ort. "We zijn beland in een moeilijke, uitdagende periode. Het getuigt van moed en doorzettingsvermogen dat onze Nederlandse scheepsbouwers en maritieme toeleveranciers, ondanks de grote uitdagingen, blijven vernieuwen en orders voor nieuwe scheepstypen en maritieme technologie binnenhalen. Geen gemakkelijke taak, want bedreigingen voor het voortbestaan van onze maritieme sector komen inmiddels uit allerlei hoeken. Naast de coronacrisis en de onzekerheid over de olieprijsontwikkeling heb ik het dan ook vooral over het ontbreken van een mondiaal gelijk speelveld.”

Toewerken naar een nieuwe horizon van herstel kan niet zonder medewerking van de overheden in Den Haag en Brussel. Ort: “Eurocommissaris Breton (Interne Markt) heeft ons onlangs één van de meest strategische sectoren van Europa genoemd. Dat is goed nieuws, want het opent de deur voor maatregelen om de maritieme maakindustrie te stimuleren. Zo worden wij in staat gesteld om met onze duurzame, slimme schepen en maritieme technologie blijvend stevig bij te dragen aan de mondiale energietransitie."

Energielabel wordt duur, regel het daarom nu

Wij vinden dat het nieuwe energielabel welke minister Ollongren per 1 januari 2021 wil invoeren geen goed plan. Als vereniging zetten wij grote vraagtekens bij dit dure label, dat huiseigenaren geen extra handelingsperspectief geeft en los staat van de maatregelen uit het klimaatakkoord.

Wij adviseren huiseigenaren die de komende jaren overwegen te verhuizen of nog geen label hebben om nog dit jaar het huidige energielabel aan te vragen. Dit kost gemiddeld €7,50 en is 10 jaar geldig, ook als volgend jaar een nieuw energielabel zou worden ingevoerd.
Wel duurder, niet beter
Het nieuwe energielabel zal gemiddeld €190 gaan kosten. Dat is 25 keer zo duur als het huidige label, maar biedt daarvoor nauwelijks iets extra. Belangrijkste verandering is dat straks een energiedeskundige naar de woning moet komen om het huis in te meten en het nieuwe label te bepalen. Daardoor ben je wel veel duurder, maar niet beter af. Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis: “Dat is onbegrijpelijk. Het nieuwe energielabel jaagt mensen alleen op kosten en biedt geen extra perspectief voor het verduurzamen van je huis.” Uit de onlangs gehouden internetconsultatie blijkt echter dat de minister, ondanks kritiek uit de Kamer, ongewijzigd vasthoudt aan haar plannen om het nieuwe label in te voeren.

Afspraak Nederland en België over grensarbeid verlengd

Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting. Deze overeenkomst is nu verlengd tot en met 31 augustus 2020.

In de overeenkomst staat dat deze vanaf 31 mei 2020 steeds kan worden verlengd tot en met het einde van de volgende kalendermaand indien beide bevoegde autoriteiten dit schriftelijk overeenkomen ten minste één week voor de aanvang van de betreffende volgende kalendermaand met het oog op de toepassing van onderdeel 2 met betrekking tot de behandeling van thuiswerkdagen.

Nederland en België komen in dat kader overeen dat de toepassing van de overeenkomst een tweede keer wordt verlengd tot en met 31 augustus 2020.

Nieuw plan kortetermijnaanpassing box 3 verschijnt op Prinsjesdag 2020

Op Prinsjesdag komt een nieuw voorstel tot box 3-aanpassing op korte termijn om de meeste spaarders en de kleine beleggers tegemoet te komen. Dit voorstel vervangt de vorig jaar gepresenteerde contouren om het box 3‑stelsel aan te passen. Het oorspronkelijke plan stuit namelijk op grote bezwaren. Zo zou het een te groot verschil opleveren tussen belasting die particulieren moeten betalen over rendementen uit beleggingen en de belasting over spaarrente.

Wat betekent dit voor u?
Als u een kleine belegger bent, kan het nieuwe voorstel tot aanpassing van box 3 voor u verlichting brengen ten opzichte van het vorig jaar gepresenteerde plan. Het nieuwe voorstel waaraan nu gewerkt wordt, moet de meeste spaarders en de kleine beleggers binnen het huidige box 3-stelsel op korte termijn tegemoetkomen. Het streven is om het nieuwe plan op Prinsjesdag 2020 in een concreet voorstel te presenteren.

Dit kabinet gaat daarnaast aan de hand van de reeds gepubliceerde bouwstenen voor een beter belastingstelsel onderzoeken welke opties er op langere termijn zijn voor een fundamentele wijziging van het box 3-stelsel.

Staatssecretaris schrapt spaartaksplan

Het voorstel van voormalig staatssecretaris Menno Snel dat de spaartaks eerlijker moest maken, gaat echt van tafel. Zijn opvolger Hans Vijlbrief zoekt naar een „simpeler” tussentijds voorstel om rendement uit spaargeld en investeringen eerlijker te belasten. Ook zoekt hij naar een oplossing voor de lange termijn.

Het voorstel dat er lag van mijn voorganger kende grote problemen”, zegt Vijlbrief. Er wordt een te groot verschil gemaakt tussen geld dat mensen over hun rendementen uit beleggingen betalen ten opzichte van wat ze over hun spaarrente betalen. Dat onderscheid zou volgens de bewindsman „juridisch heel snel kapotgeschoten zijn”, en is volgens zijn politieke oordeel ook oneerlijk.

Reëel rendement belasten
De vermogensrendementsheffing, meestal de ’spaartaks’ genoemd, is gebaseerd op een ’fictieve rente’ van rond de 4 procent waarover beleggers en spaarders belasting betaalden.

Voor de coronacrisis waren rendementen uit beleggingen vaak hoog, terwijl de rente al jarenlang enorm laag staat. Een vermogende spaarder die amper rente krijgt over zijn spaargeld, betaalt hierover dus wel behoorlijk wat belasting.

Beoordeling gevolgen verlies Nederlandse nationaliteit

Oud-Nederlanders die sinds 1993 het Nederlanderschap en het burgerschap van de EU hebben verloren, kunnen die mogelijk weer terugkrijgen. Een online tool helpt deze groep Nederlanders om te bepalen of zij inderdaad hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. In dat geval kunnen zij een zogenaamde evenredigheidstoets aanvragen.

Iedereen die beschikt over de Nederlandse nationaliteit beschikt ook over het EU-burgerschap. Het EU-burgerschap maakt het onder andere mogelijk dat u vrij mag reizen en wonen op het grondgebied van de EU en dat u daar mag werken. Als u de Nederlandse nationaliteit verliest, betekent dit dat u mogelijk ook het EU-burgerschap kwijtraakt. De mogelijkheid van vrij reizen, wonen en werken binnen de EU vervalt dan.

De Raad van State heeft op 12 februari 2020 en 20 mei 2020 bepaald dat de Nederlandse Rijksoverheid moet onderzoeken wat de concrete gevolgen zijn, als iemand het EU-burgerschap kwijtraakt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X