Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Vaccinatie van Nederlanders in het buitenland

Nederlanders die in het buitenland wonen, met verlof in Nederland zijn en beschikken over een burgerservicenummer (BSN), kunnen in Nederland worden gevaccineerd.

Bent u in het bezit van een DigiD, dan kunt u online checken of het vaccineren voor uw geboortejaar al gestart is. Is dat het geval, dan kunt u zich aanmelden voor vaccinatie via coronatest.nl.

Meest gestelde vragen bestellen vaccinatieboekje

Heeft u een vraag over uw bestelling van het vaccinatieboekje? Wilt u weten wat het vaccinatieboekje is? Of waarvoor u het kunt gebruiken?

We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet met daarbij het antwoord.

Momenteel is het niet mogelijk om telefonisch of per e-mail uw bestelling door te geven. We verzoeken u om de bestelling online te plaatsen.

Heeft u een bestelling geplaatst op 9 en 10 juni 2021 en geen e-mailbevestiging ontvangen? Dan heeft dat te maken met een technische storing. Uw bestelling hebben wij wel ontvangen en zal worden verwerkt. U ontvangt de factuur in een aparte email.

Verdragsloze situatie met Rusland

Rusland heeft het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Rusland eenzijdig opgezegd. Toepassing van het belastingverdrag wordt per 1 januari 2022 beëindigd. Nederland blijft in gesprek met Rusland en blijft zich inzetten om nog dit jaar tot een oplossing te komen. Dit schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Nadat in januari 2020 ambtelijke overeenstemming werd bereikt over gedeeltelijke herziening van het belastingverdrag Nederland-Rusland, benaderde Rusland Nederland in augustus 2020 om de aanpassingen van het belastingverdrag op een aantal onderdelen te herzien. Er was geen sprake van enige onderhandelingsruimte. Het Russische voorstel is voor Nederland onacceptabel.

Vijlbrief gaat in op de gevolgen van het Russische besluit het belastingverdrag eenzijdig te beëindigen. Vanaf 1 januari 2022 kan onder omstandigheden een beroep op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 worden gedaan. Daarnaast kunnen bedrijven de deelnemingsvrijstelling en de objectvrijstelling toepassen.

Nederland sluit belastingverdrag met Cyprus

Nederland heeft met Cyprus een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken. Het verdrag is op dinsdag 1 juni 2021 in Nicosia ondertekend. Nederland heeft nu met alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) een belastingverdrag gesloten.

Met het belastingverdrag worden potentiële drempels (dubbele belasting) weggenomen die anders economische activiteiten in Cyprus en vanuit Cyprus in Nederland in de weg zouden kunnen staan. Ook zorgt een verdrag voor rechtszekerheid voor de belastingplichtigen in beide verdragslanden.

Daarnaast zijn in het verdrag afspraken gemaakt om belastingontwijking te voorkomen. Zo is in het verdrag is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat het verdrag enkel wordt gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Als hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid om een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met deze antimisbruikbepaling en de andere afspraken in het verdrag voldoet dit belastingverdrag aan de minimumstandaarden van het zogeheten BEPS (Base erosion and profit shifting)-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

De stem van de zeevarenden

De covid-19 pandemie raakt iedereen in de wereld. Ook op de scheepvaart heeft corona een enorme impact. Zo zaten duizenden bemanningsleden het afgelopen jaar vast op de schepen waar zij werken, zonder een idee te hebben wanneer zij eindelijk afgelost konden worden. Het Maritiem Museum in Rotterdam heeft in samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en de Vereniging Maritiem Gezinskontakt (VMG) de coronaverhalen van deze bemanningsleden verzameld. In de tentoonstelling ‘De stem van zeevarenden’ zullen deze vanaf 25 juni te zien zijn.

Al aan het begin van de coronacrisis zagen de conservatoren van het Maritiem Museum dat het coronavirus een enorme impact zou hebben op de scheepvaart. “We wisten direct dat dit zou inhouden dat de zeevarenden voor onbepaalde tijd aan boord zouden moeten blijven”, vertelt Annette de Wit, conservator bij het Maritiem Museum. Het museum startte vrij kort daarna met het project ‘Corona en de scheepvaart’, waarbij de vraag centraal stond wat er verzameld moest worden en hoe dit gepresenteerd kon worden.

Geen aftrek elders belast voor bergingsdeskundige

Belanghebbende betoogt het volgende. In de gevallen waarin Nederland met de vlagstaat een belastingverdrag heeft gesloten waarin een zogenoemd scheepvaartartikel is opgenomen waarin wordt gesproken over ‘inkomsten uit scheepvaart’, dienen de inkomsten van belanghebbende op grond van dat artikel vrijgesteld te worden. In de gevallen waarin Nederland met de vlagstaat een belastingverdrag heeft gesloten zonder een dergelijk scheepvaartartikel, dient een vrijstelling te worden verleend omdat belanghebbende de werkzaamheden aan boord van de schepen heeft verricht voor een vaste inrichting aldaar. Hij was aan boord van een schip, voerde daar zijn werkzaamheden uit en daardoor vormde belanghebbende op het schip de vaste inrichting. Ook als geen sprake is van een vaste inrichting in die zin, zijn de inkomsten vrijgesteld omdat belanghebbende kwalificeert als vaste vertegenwoordiger van zijn onderneming. Daarnaast betoogt belanghebbende dat er ook daadwerkelijk belasting voor hem is afgedragen. Belanghebbende diende namelijk een korting te verlenen op het gangbare uurtarief behorende bij zijn werkzaamheden. Vervolgens werd deze korting door de opdrachtgever mede gebruikt om de voor hem verschuldigde belasting af te dragen in het buitenland. Er is dus feitelijk al belasting in het buitenland voor belanghebbende betaald. Belanghebbende kan dat echter niet aantonen door de bijzondere gang van zaken behorende bij zijn beroepsgroep.

De rechtbank is van oordeel dat het beroep op het scheepvaartartikel faalt. Belanghebbende verdient weliswaar zijn inkomsten met dienstverlening op een schip, maar gelet op door hem gegeven omschrijving van de inhoud van zijn dienstverlening (zie 2.1 tot en met 2.4) is geen sprake van inkomsten uit scheepvaart.

Nederland start programma voor vaccinatie zeevarenden

Half juni begint Nederland met een Covid-19 vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Voor de vaccinering komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Dankzij dit programma kunnen de zeevarenden hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten. Het programma staat onder beheer van onder beheer van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

Onder regie van het RIVM is de afgelopen maanden verkend in hoeverre zeevarenden gebruik kunnen maken van de reguliere nationale vaccinatiestrategie, of dat een afzonderlijke aanpak nodig is. Gezien de bijzondere kenmerken van de groep was de conclusie dat zeevarenden inderdaad een aparte aanpak vergen. Die aanpak betreft een maatwerk programma onder beheer van de KVNR. Het programma is tot stand gekomen in nauw overleg met de Nederlandse overheid, de Vereniging van Waterbouwers, de Redersvereniging voor de Zeevisserij en de vakbond Nautilus International.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X