Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Subsidieregeling STAP vanaf 1 maart beschikbaar

Vanaf 1 maart 2022 kan iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt jaarlijks een individueel budget van maximaal € 1.000 aanvragen om zichzelf verder te scholen en te ontwikkelen. Minister Wiersma stuurt een voortgangsbrief naar de Kamer over het STAP-budget.

Het STAP-budget is aanvullend op private middelen voor scholing. Het is niet de bedoeling dat het STAP-budget in de plaats komt van deze private middelen of andere beschikbare publieke financiering of budgetten, maar een aanvulling is. Het kabinet meent dat het STAP-budget voor meer mensen toegankelijk is dan zijn voorganger, de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. De aanvraag is minder complex, de burger hoeft geen scholingskosten voor te schieten en een eigen bijdrage is enkel vereist bij scholing die meer kost dan € 1000. Het STAP-budget kent daarentegen wel een maximumbudget. Voor een goede spreiding is gekozen om iedere twee maanden een tijdvak open te stellen, zodat zoveel mogelijk mensen een kans krijgen om STAP-budget aan te vragen.

Het kabinet komt dit voorjaar met een plan, voortbouwend op de Routekaart voor leren en ontwikkelen, waarin naast STAP wordt ingezet op een breed palet aan maatregelen om mensen te ondersteunen en bedrijven te stimuleren – onder meer via de SLIM-regeling – te investeren in een stimulerende leercultuur op het werk. Daarbij wordt ook de in het coalitieakkoord aangekondigde uitbreiding van de publieke financiering van scholing en ontwikkeling via het principe van leerrechten betrokken.

Corrigeer oude belastingaangiftes zonder opgave van cryptomunten

Adviseurs en advocaten raden cliënten aan hun cryptovermogen met terugwerkende kracht aan te geven bij de fiscus als zij dat eerder hebben verzuimd. Dat schrijft het FD. Wie cryptomunten heeft, moet de waarde van deze belegging op de peildatum opgeven aan de Belastingdienst, zoals dat ook gebeurt met aandelen en vastgoed. De peildatum is 1 januari van het jaar waarover belasting wordt betaald.

De krant meldt dat spaartegoeden en beleggingen meestal al op de vooraf ingevulde aangifte staan, doordat banken die doorgeven aan de Belastingdienst. Bij cryptomunten gaat de dienst tot nu toe uit van goed vertrouwen in de belastingplichtige maar dat gaat binnen afzienbare tijd veranderen. Er ligt namelijk een Europese richtlijn klaar, DAC 8, waarbij handelsplatformen voor cryptovaluta's, de exchanges, worden verplicht de waarde van de portefeuilles van hun klanten door te geven aan de fiscus.

Nederland sluit belastingverdrag met Colombia

Op 16 februari hebben Minister-president Rutte en President Duque van Colombia in Den Haag het belastingverdrag tussen Nederland en Colombia ondertekend. Dit belastingverdrag voorkomt dubbele belastingheffing en draagt bij aan de economische belangen van beide landen.

Colombia is een belangrijke partner voor Nederland in Latijns-Amerika. Met dit belastingverdrag worden potentiële drempels weggenomen die anders economische activiteiten in Colombia en Nederland in de weg kunnen staan. Ook zorgt een verdrag voor rechtszekerheid voor de belastingplichtigen in beide verdragslanden. Het verdrag tussen Nederland en Colombia volgt in hoofdlijnen het OESO- en VN-modelverdrag.

In het verdrag zijn afspraken gemaakt om belastingontwijking te voorkomen. Met deze en andere afspraken in het verdrag voldoet dit belastingverdrag aan de minimumstandaarden van het zogeheten Base erosion and profit shifting-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Er is met Colombia ook een verlaagde bronstaatheffing van vijf procent voor rente op leningen voor infrastructurele projecten overeengekomen. Dit op verzoek van de Colombiaanse regering, om zo buitenlandse financiering aan te trekken voor deze projecten.

Daarnaast is Nederland het eerste land waar Colombia afspraken mee heeft gemaakt over arbitrage. Dit zorgt ervoor dat als belastingplichtigen uit Colombia of Nederland een geschil hebben over dubbele belasting, en de bevoegde autoriteiten van de twee landen dit niet oplossen, ze dit kunnen voorleggen aan een vaste groep deskundigen uit de branche die hier een bindende uitspraak over doen.

Oplossing voor geëmigreerde relaties (lijfrente- of pensioenclausule)

Samen met DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft het Verbond een oplossing gevonden voor de problemen die klanten met een lijfrente ondervinden als ze naar het buitenland vertrekken.

De problemen deden zich voor bij het omzetten van een lijfrente of pensioenkapitaal in een periodieke uitkering. Geëmigreerde Nederlanders konden in veel gevallen geen direct ingaande lijfrente- of pensioenuitkering ontvangen, omdat ze geen nieuw contract konden sluiten met de verzekeraar die de uitkering moest verrichten. Met als gevolg dat de lijfrente- of pensioenuitkering volgens de belastingwet als een afkoop werd behandeld en er dus belasting verschuldigd was. Dat alles kon ertoe leiden dat de geëmigreerde Nederlanders in één keer met de fiscus moesten afrekenen in plaats van over een reeks van jaren zoals dat normaal gesproken het geval is.

Eén contract
De belemmeringen zijn grotendeels weggenomen, nu zowel de opbouw- als de uitkeringsfase bij een verzekeraar onder bepaalde voorwaarden worden beschouwd als één contract. Dat betekent namelijk dat geëmigreerde Nederlanders in de meeste gevallen wel periodiek een lijfrente- of pensioenuitkering kunnen ontvangen. De oplossing geldt ook voor de pensioenen die zijn opgebouwd bij een Premie Pensioen Instelling. Klanten die uitsluitsel willen, kunnen daarover contact opnemen met hun eigen verzekeraar.

Linkse partijen grijpen chaos over spaartaks aan voor ‘ouderwetse’ vermogensbelasting

Nu de ‘spaartaks’ onhoudbaar is geworden moet het kabinet zo snel mogelijk een vermogensbelasting invoeren. Wie meer dan een ton heeft moet betalen, ongeacht of er winst is gemaakt. Dat staat in een voorstel dat de PvdA samen met SP en GroenLinks vandaag zal inbrengen. Het idee zelf is niet nieuw, maar het plan is nu wel meer uitgewerkt en ook de timing is saillant.

In het voorstel betaalt niemand belasting over de eerste 100.000 euro van het vermogen (voor paren 200.000), maar daarna gelden er steeds hogere tarieven. Dus: tussen 100.000 en 500.000 1 procent, tussen een half miljoen en een miljoen 2 procent, tussen 1 en 5 miljoen 4 procent en alles erboven 5 procent. Een echtpaar dat 300.000 euro spaargeld heeft, gaat zodoende 1.000 euro vermogensbelasting betalen. Het eigen huis wordt buiten beschouwing gelaten.

Het kabinet zit momenteel met een levensgroot probleem als het gaat om de belasting op vermogen. Door een uitspraak van de Hoge Raad ligt de vermogensrendementsheffing - in de volksmond ook wel ‘spaartaks’ genoemd - onder vuur. De hoogste rechter oordeelde dat hoe de wetgever vermogen nu belast, niet toegestaan is.

Kamerbrief n.a.v. uitspraak van de Hoge Raad inzake box 3

Staatssecretaris Van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) informeert de Tweede Kamer over de antwoorden op feitelijke vragen naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3. De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft de vragen gesteld.

Compensatie van gedupeerde spaarders laat nog even op zich wachten

Het kabinet besluit pas in het voorjaar over de compensatie van spaarders die belast werden over fictieve rendementen, schrijft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer. Die zogenaamde box 3-heffing is volgens een recent vonnis van de Hoge Raad in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het arrest van de Hoge Raad verplicht het kabinet om uiterlijk op 4 februari, over twee dagen, met een zogenaamde collectieve uitspraak te komen. Wat daarin moet staan is niet helemaal duidelijk. De uitspraak is eerder een formaliteit en bevestiging dat het kabinet het vonnis ontvangen heeft.

Die uitspraak zal er volgens Van Rij komen, maar dat zal nog niet meteen tot rechtsherstel leiden. Officieel moet de compensatie van gedupeerden zes maanden na de publicatie van die uitspraak van start gaan, maar Van Rij is er niet zeker van dat dat haalbaar is.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X