Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Maritieme sector goed voor 60 miljard euro omzet

"De maritieme sector staat voor 277.000 banen en een omzet van 60 miljard euro. Bovendien is de sector voorwaardenscheppend voor het Nederlandse verdienmodel. Daar moet je zuinig op zijn en in willen investeren." Dit zei Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land, bij de presentatie van de Maritieme Monitor 2019.

Verkerk ontving de Maritieme Monitor op de maritieme vakbeurs Europort 2019 uit handen van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Naar de nieuwe editie van de 'maritieme staat van Nederland' werd reikhalzend uitgekeken. "Coor, hoe staan we ervoor?" kreeg de minister de afgelopen weken regelmatig te horen, zo vertelde zij tijdens de presentatie.

Op het eerste gezicht valt het beeld niet tegen. In veel opzichten was 2018, het jaar waarop de meeste cijfers betrekking hebben, geen slecht jaar. "Gelukkig nu positieve trends. Herstel is onderweg", tweette NML-directeur Arjen Uytendaal.

Herziene methodiek
Onderzoeksbureau Ecorys maakt de jaarlijkse monitorstudie voor het maritieme cluster in opdracht van IenW en in samenwerking met Nederland Maritiem Land. het maritieme cluster omvat de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw / watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.

Belastingdienst handelde jarenlang in strijd met de wet

De top van de Belastingdienst negeerde jarenlang misstanden. Nu stapt een klokkenluider naar de Tweede Kamer.

De Belastingdienst heeft jarenlang interne meldingen van misstanden bij de behandeling van burgers genegeerd. Tot op het hoogste ambtelijk niveau kreeg een medewerker die aankaartte dat in strijd met de wet werd gehandeld en rechten van burgers werden geschonden, geen gehoor. Hij legt zijn verhaal nu voor aan de Tweede Kamer, hopend dat burgers alsnog hun recht krijgen.

Trouw en RTL Nieuws kregen vooraf inzage in de brandbrief die de inmiddels gepensioneerde ambtenaar Pierre Niessen (68) naar de Tweede Kamer stuurde, evenals een dossier van vooral e-mailverkeer tussen hem, collega’s en de hoogste bazen bij de Belastingdienst. Daaruit blijkt dat de Belastingdienst bij zeker 40.000 mensen ten onrechte geld terugvroeg, hoewel zij volgens de wet recht hadden op uitstel van betaling omdat bijvoorbeeld hun bezwaar nooit behandeld werd.

Zorgkostendekking met terugwerkende kracht Nederland

Bent u in Nederland met terugwerkende kracht een periode onverzekerd geweest, terwijl u in die periode wel medische zorg heeft gehad? Eventuele zorgkosten zijn in beginsel voor eigen rekening. Tenzij u de 'vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking', de VOZD, afsluit met uitvoeringsorganisatie CAK.

Wanneer kunt u een VOZD afsluiten?
U kunt de VOZD afsluiten als u tegelijkertijd aan drie voorwaarden voldoet:
  1. U bent niet in staat geweest om op tijd een zorgverzekering in Nederland af te sluiten.
  2. U heeft zich geconformeerd aan de wettelijke verzekering voor gezondheidszorg die, achteraf gezien, ten onrechte op u van toepassing was.
  3. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vastgesteld per welke datum u verplicht Wlz-verzekerd was. Dit is de datum waarop u een zorgverzekering had moeten hebben.

Nieuwe EU-regeling voor het oplossen van belastinggeschillen tussen lidstaten

Belastinggeschillen tussen lidstaten kunnen voortaan sneller en doeltreffender worden opgelost. Dat geeft bedrijven en particulieren die met dubbele belasting te maken krijgen, meer rust en fiscale rechtszekerheid.

De nieuwe regels zijn op 1 juli 2019 van toepassing geworden. Het systeem helpt bij belastinggeschillen tussen lidstaten die ontstaan door de uitleg of toepassing van internationale belastingakkoorden om dubbele belasting te vermijden. Volgens schattingen lopen er in de EU momenteel 2.000 van die zaken, waarvan ongeveer 900 al meer dan twee jaar.

Door het mechanisme kunnen bedrijven en particulieren geschillen over belastingverdragen sneller en doeltreffender oplossen, vooral als het gaat over dubbele belastingheffing, een groot probleem dat tot onzekerheid, onnodige kosten en cashflowproblemen lijdt. Tegelijkertijd brengt de nieuwe richtlijn meer transparantie bij fiscale geschillen in de EU.

Overgangsrecht voor sociale zekerheidswetten na no-deal-Brexit

Nederland en het VK hebben afgesproken nationale wetgeving te implementeren om de kring van verzekerden voor een jaar na een no-deal-Brexit te houden alsof de EU-regels voor de sociale zekerheid nog van toepassing zijn. De Nederlandse regelgeving is nu gepubliceerd in het Staatsblad.

Beide landen implementeren nationale wetgeving om gedurende een beperkte periode (één jaar na een no-deal-Brexit) te vermijden dat in grensoverschrijdende situaties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk sprake zal zijn van dubbele verzekering of geen verzekering. Dit kan niet worden gerealiseerd door het opnemen van een aanwijsregel in nationale wetgeving, aangezien het onmogelijk is om nationaalrechtelijk te bepalen dat iemand onderworpen is aan de wetgeving van een ander land.

Het is echter wel mogelijk om in beide landen wetgeving te implementeren met als doel de kring van verzekerden van de sociale zekerheidswetten zo te bepalen dat de verzekeringspositie op basis daarvan dezelfde is als die zou gelden in het geval het Verenigd Koninkrijk niet zou zijn uitgetreden en de Europese regelgeving op het gebied van sociale zekerheid nog van toepassing zou zijn. Het ontwerpbesluit regelt dit aan Nederlandse zijde.

Geen middelingsvoordeel door voorkoming van dubbele belasting

Belanghebbende woont in Nederland en werkt in loondienst in België. Zijn verzoek om teruggaaf op grond van de middelingsregeling van artikel 3.154 van de Wet IB 2001 is door de Inspecteur afgewezen.

Belanghebbende betoogt dat artikel 3.154, lid 6, van de wet IB 2001 strijd oplevert met artikel 45 van het VWEU. Dit betoog faalt.
Naar het oordeel van het Hof vormt de omstandigheid dat onder het nieuwe Belastingverdrag – in tegenstelling tot onder het oude Belastingverdrag – de heffingsbevoegdheid over de door belanghebbende in België genoten inkomsten aan België toekomt hetgeen tot gevolg heeft aan dat belanghebbende geen teruggaaf op grond van de middelingsregeling (artikel 3.154, lid 6, van de Wet IB 2001) wordt verleend, een belemmering. Artikel 45 van het VWEU staat echter niet in de weg aan deze belemmering, aangezien deze veroorzaakt wordt door dispariteiten tussen het Belgische en Nederlandse belastingsysteem.

Individuele recht op privacy moet wijken voor algemeen belang van correcte belastingheffing

De rechter heeft in hoger beroep geoordeeld dat de Belastingdienst terecht de bezoekgegevens van één Museumkaarthouder heeft opgevraagd. De Museumvereniging, uitgever van de Museumkaart, betreurt deze uitspraak en staat nog steeds pal achter het principe dat museumbezoek in ons land veilig en vrij dient te zijn. Voor de vereniging, en velen met haar, weegt het belang van het sociale grondrecht op onbelemmerde culturele ontplooiing zwaar. Door te benadrukken dat het hier gaat om één individueel en specifiek geval bevestigt het gerechtshof dat niet zomaar op grote schaal privacygevoelige gegevens zullen mogen worden opgevraagd en de Belastingdienst ‘op prudente wijze’ met haar bevoegdheden om dient te gaan.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X