Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Buitenlandse werknemer kan BSN schriftelijk aanvragen

Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het voor een buitenlandse werknemer soms niet mogelijk om in Nederland een burgerservicenummer (BSN) aan te vragen. Dit kan ook schriftelijk.

Schrijftelijk een BSN aanvragen kan als het in redelijkheid niet mogelijk is om in Nederland naar een gemeenteloket te gaan. Door de coronamaatregelen is dit momenteel het geval.

Vraag schriftelijk een BSN aan door een brief te sturen naar de Belastingdienst. In de brief met de aanvraag van het BSN vermeldt men de volgende gegevens:
  1. de reden waarom de werknemer het BSN nodig heeft (bijvoorbeeld voor werk in Nederland)
  2. de adresgegevens van de werknemer in het buitenland
  3. het telefoonnummer of e-mailadres waarop de Belastingdienst de werknemer kan bereiken
  4. een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  5. een woonplaatsverklaring van het woonland (via de gemeente waar de werknemer woont) in het Nederlands, Duits of Engels. Als het krijgen van een woonplaatsverklaring een probleem is, accepteert de Belastingdienst ook een kopie van een recente afrekening gas, water en licht of een ander document waaruit de woonplaats blijkt
  6. gebruik het (voor een andere situatie gemaakte) formulier Verzoek burgerservicenummer voor toeslagpartner (buitenland)
Let op! De woonplaatsverklaring of het andere document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

169 opties voor toekomstbestendig belastingstelsel

Om het belastingstelsel ook in de toekomst te laten functioneren moeten er 7 knelpunten uit de weg geruimd worden. Dat concluderen ambtelijke onderzoekers. Hoe dat moet? De keuze is reuze: liefst 169 beleidsopties, van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en de ondernemersaftrek tot het ophogen van het lage BTW-tarief en een vleestaks.

De grote denkoefening is bedoeld om ‘bouwstenen’ te leveren voor een volgend kabinet. Dat kan dan uit de ‘grabbelton’ maatregelen halen om het stelsel toekomstbestendig te maken. Werkgroepen van ambtenaren hebben daarvoor geen half werk geleverd: er zijn liefst 10 onderzoeken gedaan naar verschillende onderdelen van het belastingstelsel. Dat levert onder meer een lijvig document op met daarin beschrijvingen van 169 beleidsopties met alle bijbehorende overwegingen en voor- en nadelen.

Nederland sluit met België en Duitsland akkoord over grenswerkers

Nederland heeft met België en Duitsland een fiscaal akkoord gesloten voor grensarbeiders in loondienst.

De regel is dat je belast wordt in het land waar je daadwerkelijk werkt – bij thuiswerken is dat dan het land waar je woont. Deze regel is tijdelijk opgeschort om te voorkomen dat deze groep werkenden negatieve fiscale gevolgen gaat ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

Grensgevallen
Mensen die normaal gesproken net over de grens in België werken en in Nederland wonen zouden nu ze moeten thuiswerken dan ineens in Nederland inkomstenbelasting moeten betalen in plaats van in België.

‘Duitsland en Nederland en België en Nederland zijn voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar men onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. De grensarbeider hoeft niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. Hij kan de thuiswerkdagen ook blijven behandelen als dagen waar feitelijk is gewerkt. In de aangifte inkomstenbelasting 2020 verwerkt men deze keuze.

Bij vergissingen in aangifte wordt geen fraude verondersteld

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gereageerd op vragen van de Vaste Commissie van Financiën naar aanleiding van een brief van een belastingplichtige, waarin deze stelt ten onrechte als fraudeur te zijn aangemerkt.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat de aangiften inkomstenbelasting van de betrokken belastingplichtige, X, en zijn partner een aantal jaren achter elkaar onvolkomenheden vertoonden, waardoor ze zijn gecorrigeerd. Het feit dat een aangifte wordt gecorrigeerd, vormt een reden waarom de aangifte voor het volgende jaar ook weer handmatig wordt gecontroleerd. Als ook in die aangifte onvolkomenheden zitten, wordt opnieuw gecorrigeerd. Er is steeds vanuit gegaan dat er sprake was van vergissingen en er zijn geen boetes opgelegd. X en zijn partner zijn dus niet als fraudeur aangemerkt.

Daarnaast hebben er verrekeningen plaatsgevonden van openstaande toeslagschulden met teruggaven inkomstenbelasting. Dit maakt de gang van zaken voor X en zijn partner onoverzichtelijk. De Belastingdienst heeft geprobeerd te helpen door een overzicht van de openstaande belastingschulden te verstrekken en aangeboden dat X hulp bij het doen van aangifte inkomstenbelasting kan krijgen.

Wat als u vanwege het coronavirus thuis werkt

Het kabinet heeft tijdelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het coronavirus niet verder verspreid wordt. Veel werkenden zijn verplicht om thuis te werken vanwege het coronavirus. Daardoor zijn de werktijden en de plaats van werken voor veel mensen tijdelijk anders. Dat kan in een ander land zijn dan waar normaal gesproken wordt gewerkt.

Geldt dit voor u? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw sociale verzekering als u normaal over de grens woont of werkt in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. U hoeft hiervoor verder niets te regelen.

Wanneer verandert de sociale verzekering wel
Als werknemer verandert uw sociale verzekering wel als u:
geen werkgever had, maar start met werken voor een werkgever in een andere lidstaat, of
een werkgever had, maar naar een nieuwe werkgever wisselt die in een andere lidstaat is gevestigd

U bent dan (ook terwijl u thuis werkt) verzekerd in de lidstaat waar u normaal voor uw nieuwe werkgever zult werken, als u niet langer verplicht bent thuis te werken vanwege het coronavirus.

Afspraken Nederland-Duitsland over gevolgen coronamaatregelen voor grensarbeiders

Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over de toepassing van het belastingverdrag Nederland-Duitsland bij grensoverschrijdende werkzaamheden in dienstbetrekking en de coronamaatregelen.

Als grensarbeiders door de coronamaatregelen thuis moeten werken zal de belastingplicht niet verschuiven. Grensarbeiders moeten een administratie bijhouden van hun thuiswerkdagen en moeten onderbouwen dat de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg waren van de coronamaatregelen. Voor grensarbeiders die altijd al een of enkele dagen thuis werken geldt de goedkeuring niet.

Daarnaast zal Nederland besluiten om ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ of ‘Arbeitslosengeld’ dat een inwoner van Nederland die normaal in Duitsland werkt, ontvangt door de coronacrisis, vrij te stellen.

Verwachting expat in de war door coronamaatregelen

Als gevolg van de coronamaatregelen moeten veel expats rekening houden met de mogelijkheid dat een ander land belasting heft over hun loon dan verwacht. Voor de sociale verzekeringen verandert de situatie echter in principe niet.

In gevallen van grensoverschrijdende arbeid zijn er vaak twee of soms zelfs meer landen die op grond van hun nationale wetgeving het loon willen belasten. Veel landen heffen immers over het gehele wereldinkomen van hun inwoners. Daarnaast is het gebruikelijk dat een werkstaat belasting heft over inkomsten die een buitenlandse belastingplichtige behaalt in die werkstaat. Om dubbele heffing te voorkomen, bevatten belastingverdragen regels over de verdeling van het recht om te heffen tussen woonstaat en werkstaat. Volgens veel belastingverdragen is het loon van een inwoner belast in de woonstaat, maar mag de werkstaat ook heffen. De woonstaat geeft dan een tegemoetkoming.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X