Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Belastingvrije vergoeding voor extraterritoriale kosten moet als eindheffingsbestanddeel zijn aangewezen

Eiseres neemt – kort samengevat – het standpunt in dat zij en haar inhoudingsplichtige toepassing van de 30%-regeling zijn overeengekomen, dat er tussen hen civielrechtelijke afspraken bestaan en dat de inhoudingsplichtige niet het prerogatief heeft om de 30%-regeling wel of niet toe te passen. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de inhoudingsplichtige een deel van het werknemersloon moet aanwijzen als eindheffingsloon om het onder de vrijstelling van artikel 31a, lid 2, onder e, Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) te kunnen brengen. En de inhoudingsplichtige heeft dat volgens verweerder niet gedaan.

Eiseres is met de inhoudingsplichtige een belastingvrije vergoeding voor extraterritoriale kosten overeengekomen bij het addendum op haar arbeidsovereenkomst. Op grond van artikel 31, lid 1, onderdeel f, en lid 4, in verbinding met artikel 31a, lid 2, van de Wet LB kan zo’n vergoeding als eindheffingsbestanddeel worden aangemerkt. Over de in geschil zijnde tijdvakken heeft de inhoudingsplichtige evenwel loonheffing ingehouden zonder toepassing van de 30%-regeling.

Aan de vraag of de inhoudingsplichtige juist heeft ingehouden, welke vraag aan de belastingrechter kan worden voorgelegd, gaat in dit geval eerst een andere vraag vooraf. Namelijk de vraag of de werkgever de vergoeding als eindheffingsbestanddeel heeft aangewezen. Of zij dát al dan niet terecht heeft gedaan, is een contractuele kwestie tussen eiseres en de inhoudingsplichtige en kan in deze procedure niet worden beantwoord.

Veel fouten bij belastingaangifte huiseigenaren, fiscus komt met checklist

Volgens de Belastingdienst maken huiseigenaren vaak fouten bij de belastingaangifte. Ook komen er dagelijks veel vragen binnen over het onderwerp. Om de woningbezitter beter te informeren, komt de fiscus nu met een campagne en een checklist.

Met name dit jaar zijn er veel vragen over het oversluiten van een hypotheek. In het tweede kwartaal zijn er bijna 150.000 hypotheekaanvragen gedaan, een absoluut record. Dat komt vooral doordat woningeigenaren hun hypotheek bij een andere geldverstrekker hebben ondergebracht om te profiteren van de historisch lage hypotheekrente. Ook de groep starters was groter dan normaal.

Tom Zandbergen, specialistisch adviseur bij de Belastingdienst: ,,De vragen die we krijgen variëren van regels rond familieleningen en overwaarde tot het aanvragen van de voorlopige aanslag. Daarnaast zien we dat het kopen van een woning jammer genoeg vaak leidt tot fouten in de aangifte. Dat kan betekenen dat mensen te weinig belasting hebben betaald, maar mensen doen zichzelf even vaak juist tekort.”

Werknemer blijft in Nederland verzekerd voor de sociale zekerheid op grond van het Chinees-Nederlandse socialezekerheidsverdrag

De rechtbank volgt verweerder ook niet in diens stelling dat op grond van het Unierecht en het arrest SF toepassing van het socialezekerheidsrecht van het woonland is aangewezen vanaf het moment van eisers detachering naar China. De casus in het arrest SF verschilt namelijk van eisers situatie. Zo was in het arrest SF geen bilateraal verdrag aan de orde tussen het vestigingsland van de werkgever en het land waar de werkzaamheden feitelijk werden verricht. Reeds gelet op dit verschil ziet de rechtbank onvoldoende reden om aan te nemen dat de uitspraak in de zaak SF moet worden toegepast op de periode in geding in eisers situatie. Overigens merkt de rechtbank nog op dat de zeevarende in het arrest SF uitsluitend werkte buiten het grondgebied van de Europese Unie, terwijl eiser zowel vóór als ná zijn detachering in Nederland werkzaam was.

Post van de overheid direct op mobiel met de Berichtenbox app

Met de lancering van de Berichtenbox app wordt het eenvoudig om post van de overheid op een mobiele telefoon of tablet te lezen. De Berichtenbox van MijnOverheid, een persoonlijke beveiligde postbus voor post van de overheid kent momenteel al ruim 7,5 miljoen gebruikers. Met de Berichtenbox app wordt het digitaal ontvangen van post van de overheid makkelijker.

Verantwoordelijk staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops: “De introductie van de Berichtenbox app is een belangrijke stap in het eenvoudiger communiceren van de overheid met de burger. Eén van de prioriteiten die ik heb gesteld in de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter. Het lezen van berichten van de overheid wordt makkelijker en mensen worden sneller geattendeerd op nieuwe post door een melding op hun telefoon. We verwachten dat het aantal gelezen berichten hierdoor zal toenemen”.

Prinsjesdag: Zorgpremie stijgt met zes tientjes, beperkte invloed corona

De zorgpremie gaat volgend jaar ruim zes tientjes omhoog, oftewel iets meer dan 5 euro per maand. De stijging is beperkter dan verwacht, ondanks de coronacrisis.

Het kabinet rekent voor 2021 met een premiestijging van ongeveer 62 euro naar 1476 euro op jaarbasis, melden Haagse bronnen. Het definitieve cijfer komt officieel pas naar buiten met Prinsjesdag en kan hooguit nog een paar euro verschillen, maar met deze cijfers hebben de coalitiepartijen hun plannen gemaakt. Eerder dit jaar voorspelden gezondheidseconomen nog dat, als gevolg van de coronacrisis, de zorgpremie in 2021 mogelijk zou stijgen met 144 euro.

Genuanceerder
Dat ligt toch genuanceerder, zeggen ingewijden. Door uitbraak van het coronavirus zijn de zorgkosten voor ziekenhuizen weliswaar sterk gestegen, maar er is ook heel veel standaard zorg uitgesteld en nog niet gedeclareerd. Het kan zijn dat de premie voor 2022 wel forser oploopt, maar daarvoor is het nog te vroeg.

Materieel werkgeversbegrip voor sociale verzekeringen

Bij een geschil over wie de werkgever is in een grensoverschrijdende situatie, moet men van het Hof van Justitie van de EU kijken naar de materiële omstandigheden. Van belang is wie het gezag uitoefent, de loonkosten draagt en de werknemer kan ontslaan.

Verzekerden
Werkgevers zijn in principe verplicht om premies werknemersverzekeringen af te dragen. De grondslag voor deze premies is het loon. Voor het loonbegrip sluit de wetgever in principe aan op het loonbegrip in de loonbelasting. Overigens behoren het loon uit vroegere dienstbetrekking en eindheffingsloon in beginsel niet tot het loon voor de werknemersverzekeringen. In het geval van grensoverschrijdende arbeid zal vaak meer dan een staat sociale premies willen heffen. De Europese Verordening nr. 883/2004 (tot 1 mei 2010: Verordening 1408/71) steekt daar echter een stokje voor.

Richting materieel werkgeversbegrip voor sociale zekerheid?

Recent heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de onderneming die het feitelijke gezag over de werknemer uitoefent, feitelijk de loonkosten draagt en feitelijk bevoegd is de werknemer te ontslaan, wordt aangemerkt als "werkgever" voor toepassing van de regels voor werken in meerdere lidstaten uit Verordening 883/2004. Dit oordeel verschilt van de huidige uitleg die veel lidstaten hanteren, waarbij wordt uitgegaan van een formeel werkgeversbegrip. Volgens het formele werkgeversbegrip geldt als werkgever de onderneming met wie het arbeidscontract is gesloten.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
Deze uitspraak lijkt een stap in de richting van een meer materieel werkgeversbegrip voor toepassing van Verordening 883/2004. Dit kan impact hebben op de sociale zekerheidspositie van werknemers die bijvoorbeeld in meerdere lidstaten werken maar minder dan 25% in hun woonland werken. In dat geval is de wetgeving van het land waar de werkgever is gevestigd van toepassing. Het Hof oordeelt dat in dat geval moet worden gekeken naar de werkelijke arbeidssituatie en niet alleen naar de contractuele afspraken.

In de casus waarover het Hof uitspraak heeft gedaan was mogelijk sprake van misbruik van recht. De casus ging over vrachtwagenchauffeurs waarvan de arbeidsovereenkomst werd overgeheveld van in Nederland gevestigde werkgevers naar een in Cyprus gevestigde onderneming. Desondanks wijzigde er niets aan de feitelijke arbeidssituatie. De chauffeurs werden nog steeds aangestuurd vanuit Nederland, de Nederlandse ondernemingen droegen de salariskosten en waren in staat de chauffeurs aan te nemen dan wel te ontslaan.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X