Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Hoge Raad beantwoordt gestelde prejudiciële vragen Letse zeevarende

1 Het procesverloop bij de Hoge Raad

1.1 De Rechtbank heeft bij uitspraak van 20 april 2017 de volgende vragen aan de Hoge Raad voorgelegd:

“1. De wetgeving van welke lidstaat wordt door de Verordening (nr. 883/2004) aangewezen voor de periode waarin belanghebbende in dienst is van een in Nederland gevestigde werkgever in de onderhavige situatie waarbij het gaat om een belanghebbende die (a) in Letland woont, (b) de Letse nationaliteit heeft, (c) in dienst is van een in Nederland gevestigde werkgever, (d) als zeevarende werkzaam is, (e) zijn arbeid verricht aan boord van een zeeschip dat vaart onder de vlag van de Bahama’s, en (f) deze werkzaamheden verricht buiten het grondgebied van de Europese Unie?

2. Indien uit het antwoord op vraag 1 volgt dat in beginsel de wetgeving van Letland wordt aangewezen, dient dan te worden onderzocht of de wetgeving in Letland voorziet in aansluiting van een persoon in de situatie zoals die van belanghebbende bij enig stelsel van sociale zekerheid voor de bij vraag 1 bedoelde periode?”

1.2 Voor een overzicht van het procesverloop bij de Hoge Raad tot aan de door de Hoge Raad in deze zaak gegeven beslissing van 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2681, wordt verwezen naar deze beslissing, waarbij de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft verzocht uitspraak te doen over de in die beslissing geformuleerde vraag.

1.3 Bij arrest van 8 mei 2019, C-631/17, ECLI:EU:C:2019:381, heeft het Hof van Justitie, uitspraak doende op die vraag, voor recht verklaard:

“Artikel 11, lid 3, onder e), van verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 465/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012, moet aldus worden uitgelegd dat een situatie als aan de orde in het hoofdgeding, waarin een persoon zijn woonplaats in zijn lidstaat van herkomst heeft behouden terwijl hij als zeevarende werkzaam is voor een in een andere lidstaat gevestigde werkgever, op een schip dat buiten het grondgebied van de Europese Unie en onder de vlag van een derde land vaart, binnen de werkingssfeer van die bepaling valt, waardoor de toepasselijke nationale wetgeving die van de lidstaat van de woonplaats van die persoon is.”

1.4 Partijen zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op dit arrest. Zowel belanghebbende als de Staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd.

2 Nadere beoordeling van de prejudiciële vragen van de Rechtbank
2.1 Gelet op het hiervoor in onderdeel 1.3 vermelde arrest van het Hof van Justitie moet vraag 1 als volgt worden beantwoord. Op grond van artikel 11, lid 3, onderdeel e), van Verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelstels (hierna: Verordening 883/2004) is de wetgeving van het woonland (Letland) van toepassing op een belanghebbende die in Letland woont, de Letse nationaliteit heeft, in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever als zeevarende werkzaam is op een zeeschip dat onder de vlag van de Bahama’s vaart, en zijn werkzaamheden aan boord van dat schip verricht buiten het grondgebied van de Europese Unie.

2.2 Gelet op het in deze zaak gewezen arrest van de Hoge Raad van 27 oktober 2017 (rechtsoverweging 5.10) en mede gelet op het in onderdeel 1.3 vermelde arrest van het Hof van Justitie (punten 43 tot en met 46) moet op vraag 2 worden geantwoord dat als gevolg van de aanwijzing door Verordening 883/2004 van de Letse nationale wetgeving als toepasselijke wetgeving niet hoeft te worden onderzocht of deze wetgeving voor een persoon in een situatie als die van belanghebbende voorziet in aansluiting bij enig stelsel van sociale zekerheid.

Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland

Reist u met een kind naar het buitenland? U kunt dit voorbeeldformulier gebruiken om te laten zien dat u toestemming heeft. De ouders, verzorgers of personen die gezag over het kind hebben moeten u die toestemming geven. Het formulier is niet verplicht maar bevat wel alle informatie die voor een snelle grenscontrole nodig is.

Heeft u vragen over uw situatie of zijn er andere onduidelijkheden?
Is het u niet duidelijk of u toestemming nodig heeft? Lees dan meer over de meest voorkomende situaties op Kinderontvoering.org.

Heeft u alsnog vragen of verdere uitleg nodig? Bel dan het Centrum Internationale Kinderontvoering op 088-8009000 voor advies op maat. Het Centrum IKO is ook bereikbaar via info@kinderontvoering.org.

Toestemmingsformulier in het Engels
Op Government.nl vindt u de Engelse versie van dit formulier: Consent letter for minors travelling abroad. Vanzelfsprekend is het Engelse formulier beter leesbaar voor buitenlandse grensbewakingsbeambten.

Kamer dringt aan op oplossing reparatie cruiseschepen

De Tweede Kamer met een grote meerderheid een motie van Remco Dijkstra (VVD) aangenomen. Voor 1 oktober moet er duidelijkheid zijn en een oplossing komen voor inschakeling van buitenlandse zeevarenden bij de reparatie van cruiseschepen.

In 2014 gaf de inspectie SZW een boete van bijna 1 miljoen euro aan de rederij die het cruiseschip 'Oasis of the Seas' exploiteert. Zeevarenden van de rederij, ingevlogen om voor de rederij aan boord te werken terwijl het schip in dok lag, mochten dit niet doen volgens de arbeidsinspectie. Sindsdien is er vijf jaar lang niet één vervolgopdracht uit de cruisesector naar Rotterdam gekomen. Met als gevolg een ongelofelijk grote schadepost voor de maritieme sector en verlies van werkgelegenheid.

De motie van Dijkstra stelt vast dat het eindeloos overleg tussen vakbonden en werkgevers tot nu toe weinig heeft opgeleverd. Het kabinet moet nu op korte termijn een knoop doorhakken om een einde te maken aan dit concurrentienadeel van Rotterdam, ten opzichte van andere havens in Europa waar deze schepen nu heen gaan.

Vlog over de nieuwe KOR (vanaf 01-01-2020)


Bron

Nieuwe kleineondernemersregeling (vanaf 1 januari 2020)

Is uw omzet per kalenderjaar niet hoger dan € 20.000? Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 misschien gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee krijgt u een vrijstelling van uw btw-plicht.

De oude regeling vervalt vanaf 1 januari 2020
Deze nieuwe vrijstelling vervangt vanaf 2020 de huidige kleineondernemersregeling. Daarmee vervalt de korting op de btw. En de ontheffing van administratieve verplichtingen.
Wie kan meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?
Als u voldoet aan de volgende voorwaarden, kunt u meedoen aan de nieuwe KOR:
  • U bent btw-ondernemer.
  • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of u hebt hier een vaste inrichting.
  • Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Nederland sluit belastingverdrag met Irak

Nederland heeft met Irak een belastingverdrag gesloten. In het belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken.

Het verdrag is maandag 1 juli in Bagdad ondertekend. In het verdrag is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Wanneer hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden van Actiepunt 6 uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Verder zijn er afspraken gemaakt over onderlinge uitwisseling van informatie en de bijstand bij invordering van belastingen en is het verdrag op een groot aantal onderdelen in aansluiting bij het OESO-modelbelastingverdrag. Het verdrag zal het nu in beide landen de vereiste goedkeuringsprocedure doorlopen.

Day of the Seafarer
Throughout 2019 there is a strong emphasis in the maritime world on the importance and value of women within the professional ranks.

Much of this is being driven by the World Maritime Day theme (Empowering Women in the Maritime Community). It is already clear that this theme has a very strong and far-reaching resonance.

It provides an opportunity to highlight opportunities for women (as well as the contributions they are already making) in a wide range of maritime careers and professions, but the focus will be very firmly on one aspect of that community – seafarers

Bron

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X