Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Toch kans op geld terug voor spaarders zonder recht op compensatie

Spaarders die te veel belasting betaalden via de spaartaks en te laat bezwaar maakten, kunnen toch mogelijk geld terugkrijgen. Staatssecretaris Van Rij (Financiën) heeft een juridische route bedacht die voor alle spaarders zal gaan gelden die geen recht op compensatie hadden, een zogenoemde 'massaal bezwaar plus'-procedure.

Verschillende spaarders die te laat waren met bezwaar maken hebben wel een verzoek tot vermindering van hun belasting aangevraagd. Die zaak komt voor de rechter. De Hoge Raad kan in hun geval alsnog besluiten dat deze spaarders recht hebben op een belastingvermindering met terugwerkende kracht. De zaak die voor de Hoge Raad komt, is dus een soort proefproces. De uitkomst van die zaak, die begin 2023 start, gaat voor alle spaarders gelden.

Kabinet: Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

Ook alle niet-bezwaarmakers kunnen aanspraak maken op een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad belastingplichtigen in een nieuwe procedure in het gelijk stellen. Niet-bezwaarmakers met box 3-inkomen over de jaren 2017 - 2020 hoeven hiervoor geen verzoek in te dienen. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. De nieuwe procedure gaat over de vraag of ook niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel. Met belangenorganisaties worden procesafspraken gemaakt over deze procedures voor niet-bezwaarmakers, zo stelt het kabinet. Doel is de procedures en afhandeling van verzoeken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Het kabinet heeft sinds de uitspraak van de Hoge Raad op 20 mei jl. onderzocht of en zo ja hoe het mogelijk was niet-bezwaarmakers toch te compenseren. Uiteindelijk is besloten om geen compensatie te bieden aan de niet-bezwaarmakers. Volledige compensatie kost circa € 4,1 miljard, waarvan meer dan de helft terecht zou komen bij belastingplichtigen met een vermogen in box 3 van meer dan € 200.000. 
Dit leidde tot veel reacties van de niet-bezwaarmakers, die het besluit van het kabinet onrechtvaardig vonden. Het indienen en afhandelen van deze verzoeken levert veel werk op, zowel voor belastingplichtigen en belastingadviseurs als voor de Belastingdienst, omdat ieder verzoek individueel behandeld moet worden.

Heerema awards Huisman contract to deliver Motion Compensated Pile Gripper

Heerema Marine Contractors has awarded Huisman a contract to deliver a state-of-the-art Motion Compensated Pile Gripper.

The Motion Compensation Pile Gripper will enable Heerema to install monopiles up to 12.5 m in diameter, with a length of up to 115 m and a weight of 3,200 metric tons. The Gripper is designed specifically for Heerema’s SSCV Thialf, where it will be positioned on the side of the vessel.
Ramon de Haas, CTO of Heerema Marine Contractors: “Heerema is thrilled to begin this innovative journey with Huisman to introduce this next-generation Motion Compensated Pile Gripper to the market. We look forward to advancing our capabilities in offshore wind installation.”

Gedupeerde niet-bezwaarmakers box 3 moeten in actie komen

De niet-bezwaarmakers tegen de box 3-heffing komen niet voor compensatie in aanmerking. Belastingplichtigen die het hier niet mee eens zijn worden opgeroepen om (toch) een verzoek tot ambtshalve vermindering voor de aanslagen van 2017-2021 in te dienen als ze dit nog niet gedaan hebben. Het verzoek zal worden afgewezen maar dan is dat een opstapje naar de rechter die kan oordelen over wel of niet compensatie.

Het kabinet heeft onlangs besloten om belastingplichtigen die geen of te laat bezwaar hebben ingediend tegen de box 3-heffing geen compensatie te geven. Om hiertegen in het geweer te komen moeten niet-bezwaarmakers een verzoek tot ambtshalve vermindering over de betreffende jaren indienen bij de Belastingdienst. Dit verzoek zal worden afgewezen maar geeft wel een opening om de zaak aan de rechter voor te leggen door in beroep te gaan tegen afwijzing van het verzoek. Eerder gaf de Hoge Raad nog aan dat het kabinet juridisch gezien niet verplicht is om belastingplichtigen die te laat bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 te compenseren.

Schenkingsvrijstelling eigen woning stopt: wat zijn nog de mogelijkheden?

Volgens de plannen van de regering komt er in 2024 een einde aan de aan ‘de jubelton’, ofwel de schenkingsvrijstelling eigen woning. Er zijn nu nog mogelijkheden om gebruik te maken van de vrijstelling, maar let daarbij wel op de voorwaarden. De redactie van Fiscaal Advies zet ze op een rij.

De jubelton betekent dat een bedrag van € 106.671 (2022) onbelast geschonken kan worden aan personen tussen de 18 en 40 jaar die de schenking gebruiken voor de aankoop of verbouwing van hun koopwoning, voor de aflossing hypotheek van deze woning of voor de afkoop erfpacht hiervan (artikel 33a lid 1 Successiewet 1956). Lees voor een uitgebreide toelichting het thema Schenkingsvrijstelling eigen woning en de TaxVisions-video over dit onderwerp.

Onder de huidige wettelijke voorwaarden hoeft dit niet allemaal in 2022 geschonken te worden (artikel 33a lid 2 Successiewet 1956). Let op! In het Belastingplan 2023 wordt de spreiding van de schenking beperkt waarover verderop in dit artikel meer. Verder mag de besteding van deze schenking over drie jaar worden gespreid (artikel 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting). De voorwaarden met betrekking tot de spreiding van de schenking en de besteding daarvan zijn:

Peildatumarbitrage bij overbruggingsweg box 3 baart zorgen

De komende jaren is het kinderlijk eenvoudig om vermogensbelasting te ontwijken waarschuwen Tweede Kamerleden. Vermogenden kunnen anticiperen op de peildatum voor spaargeld en andere beleggingen. Bovendien wordt onder de tijdelijke overbruggingsregelgeving voor de box 3-heffing die nog tot 2026 van kracht blijft, spaargeld vooralsnog niet of nauwelijks belast. Belastingplichtigen betalen namelijk enkel over daadwerkelijk ontvangen rente. Bij de meeste banken staat de spaarrente nog steeds op nul.

Meerdere peildata
Voor het vaststellen van de heffing is de hoeveelheid spaargeld en beleggingen op 1 januari leidend. Kamerleden van onder meer VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie uitten hun zorgen tijdens de behandeling van het Belastingplan 2023. Die peildatum lokt volgens de Kamerleden uit om beleggingen te liquideren, tijdelijk op een spaarrekening te zetten om later opnieuw te beleggen. Op die manier betaal je nauwelijks vermogensbelasting.

Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel.

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X