Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Vrolijk Pasen!


 

Meer bescherming tegen piraterij voor koopvaardijschepen

Scheepsbeheerders mogen straks aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers meenemen, ter bescherming tegen piraterij in de Golf van Aden. Dit is de kern van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (Reparatiewet), waar de ministerraad op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mee heeft ingestemd.

Piraten in de wateren bij Somalië maken het zeegebied in de Golf van Aden al jaren onveilig. Koopvaardijschepen worden daar nu, als daar aanleiding toe is en op aanvraag, beveiligd door militairen van een Vessel Protection Detachment (VPD) van Defensie. De Wet ter Bescherming Koopvaardij maakt het mogelijk dat gewapende particuliere beveiligers meevaren ter bescherming, als er bijvoorbeeld onvoldoende ruimte is voor een VPD-team, of hen ophalen te veel tijd of geld kost. Scheepsbeheerders kunnen toestemming vragen bij de Kustwacht om gewapende particuliere beveiligers mee te laten varen. De maritieme beveiligingsbedrijven die de gewapende beveiligers leveren, hebben een vergunning nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), voordat ze hun diensten aan scheepsbeheerders kunnen aanbieden. Om de werking van de wet te kunnen realiseren is een Reparatiewet nodig en nadere regelgeving. Ook moeten de ILT en de Kustwacht zich kunnen voorbereiden op de taken die zij gaan verrichten ter uitvoering van de wet.

Tegemoetkoming voor Rijnvarenden met Luxemburgse werkgever

Rijnvarenden die onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel vallen en problemen ervaren bij het terugvorderen van eerder ten onrechte in Luxemburg betaalde premies, krijgen in Nederland een tegemoetkoming ter hoogte van de in Luxemburg betaalde premie. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

De oplossing geldt voor Luxemburgse premies in de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 en voor het deel waarvoor nog geen tegemoetkoming heeft plaatsgevonden. Door deze tegemoetkoming aan de Rijnvarenden te verstrekken, worden zij zo veel als mogelijk in de positie gebracht waarin zij zouden hebben verkeerd indien conform de geldende aanwijsregels in de juiste lidstaat, te weten Nederland, premie zou zijn afgedragen. Voor Rijnvarenden, die reeds Luxemburgse uitkeringen ontvangen, wordt in overleg met Luxemburg maatwerk geleverd.

Aanvraagformulier 30%-regeling 2021 beschikbaar

Het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2021’ is beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. Met dit formulier kan een werkgever een aanvraag indienen om in 2021 gebruik te maken van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland.

Een werkgever mag een werknemer uit het buitenland een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf in Nederland. Als de werkgever de 30%-regeling gebruikt, mag hij – zonder nader bewijs – maximaal 30% van het loon inclusief vergoeding aanwijzen als gericht vrijgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Als de werkgever vanaf de eerste werkdag gebruik wil maken van de regeling moet het verzoek binnen vier maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn. Anders mag de werkgever pas gebruikmaken van de regeling vanaf de eerste dag van de maand waarin men het verzoek doet.

Betalingskorting inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Bericht Belastingdienst: Krijgt u een voorlopige aanslag 2021 die u moet betalen? En doet u dat in 1 keer, vóór de 1e betaaldatum? Dan krijgt u betalingskorting.

Het rentepercentage van de betalingskorting is vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4 naar 0,01. Dit komt doordat het is gekoppeld aan het rentepercentage van de invorderingsrente. Dat is wettelijk zo geregeld. En het kabinet heeft vanwege de coronacrisis het rentepercentage van de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01.

U kunt bezwaar maken tegen het bedrag van de betalingskorting die u krijgt. Maar als u bezwaar maakt omdat wordt gerekend met het percentage van 0,01, zal uw bezwaar worden afgewezen.

Wishing you a Wonderful New Year!


 

150-kilometereis voor 30%-regeling aangepast

Met ingang van 1 januari 2019 is de maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers verkort van acht jaar naar vijf jaar. Voor afgegeven beschikkingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2019 is overgangsrecht van toepassing. Dit overgangsrecht eindigt uiterlijk per 1 januari 2021. Vanaf deze datum is de looptijd van de regeling voor iedereen maximaal vijf jaar.

Aanpassing 150-kilometereis
Een van de voorwaarden om de 30%-regeling toe te mogen passen voor ingekomen werknemers, is dat de werknemer meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de tewerkstelling in Nederland op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonachtig was. Op grond van de huidige regeling geldt deze150-kilometereis niet als een werknemer terugkeert naar Nederland na een eerdere tewerkstelling in Nederland en die eerdere tewerkstelling niet langer dan acht jaar daarvoor is aangevangen. Met de wijziging in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt deze termijn op vijf jaar gesteld, zodat deze overeenkomt met de maximale looptijd van de 30%-regeling.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X