Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


DigiD-activeringscode ontvangen via videobellen

Woont u in het buitenland of bent u voor langere tijd in het buitenland? En heeft u vanuit het buitenland een DigiD aangevraagd en een baliecode ontvangen? U kunt uw activeringscode ontvangen door te videobellen met 24/7 Nederland Wereldwijd. U hoeft dan niet naar een DigiD-balie te reizen. Met de activeringscode activeert u uw DigiD.

Woont of bent u voor langere tijd in Nederland? Haal uw DigiD activeringscode dan op bij een DigiD-balie in Nederland. U kunt uw activeringscode niet ontvangen via videobellen.

Afspraak maken
Voor het ontvangen van uw activeringscode maakt u een afspraak via het online afsprakensysteem. U ontvangt hierna een e-mailbevestiging van de afspraak met daarin instructies en een link waarmee u de videoverbinding kunt maken.

Geen uitbreiding bruine vlootregeling voor schepen minder dan 50 jaar oud

De Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot wordt niet uitgebreid voor zeilschepen die minder dan 50 jaar oud zijn. Staatssecretaris Keijzer reageert op een aangenomen motie over uitbreiding van de steunmaatregel voor historische zeilschepen.

De Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot richt zich bewust op bruine vloot ondernemers met een historisch schip van 50 jaar en ouder vanwege het belang van het behoud van juist deze schepen. Het kabinet vindt het behouden van deze schepen van belang vanwege de link die deze schepen hebben met de rijke maritieme historie van Nederland.

Starters
Ondernemers met een moderner zeilschip, zoals een replica van minder dan 50 jaar oud, kunnen wel een beroep doen op het generieke steun- en herstelpakket. Startende ondernemers die begonnen zijn na 31 maart 2019 en uiterlijk op 31 januari 2020 kunnen gebruik maken van de bruine vlootregeling, omdat voor deze ondernemingen een alternatieve referentieperiode is opgenomen in de regeling.

Fiscale aftrek scholingsuitgaven vervalt per 1 januari 2022

Deze wet regelt de afschaffing van de fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven in de Wet inkomstenbelasting 2001 met ingang van 1 januari 2022.

Als vervangende regeling wordt per 1 januari 2022 de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) van kracht. Met het STAP-budget kan iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt in de toekomst een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen.

Belastingdienst start publiekscampagnes over eigen woning en scheiden

De Belastingdienst is een voorlichting gestart speciaal voor mensen die uit elkaar gaan of scheiden, op de voet gevolgd door een tweede campagne over eigenwoningbezit.

Doel van de campagnes is te voorkomen dat mensen die scheiden of een eigen woning hebben, fouten maken in hun aangifte inkomstenbelasting en voorlopige aanslag. Beide campagnes zijn onderdeel van de campagne-aanpak waarbij levensgebeurtenissen (life events) centraal staan.

De Belastingdienst biedt on- en offline checklists aan en verwijst de mensen naar extra informatie over scheiden en eigen woning op de website van de dienst. De campagnes lopen tot eind 2021.

De rijksten der aarde azen op de haven van Rotterdam: ze willen er hun superjachten kwijt

Superjachten van de allerrijksten der aarde moeten een vaste ligplaats krijgen op een A-locatie in Rotterdam. Daarover zijn de bouwers van megaschepen in de regio Drechtsteden, de gemeenten en het Havenbedrijf Rotterdam het onlangs eens geworden. Over pakweg vijf jaar zou het eerste miljoenenjacht al in de stad kunnen aanmeren. ,,Een essentiële stap’’, zegt burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam, waar ’s werelds bekendste jachtbouwer Oceanco is gevestigd.

Waar de glimmende superjachten van tientallen meters lang moeten komen, is nog niet beslist. Komend jaar moet daar meer duidelijkheid over komen. In ieder geval heeft de Maasstad genoeg plekken waar de superjachten niet zouden misstaan, zegt Hein Velema van Marstrat. Hij is door de superjachtbouwers en gemeenten in de Drechtsteden, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam gevraagd het plan tot een goed einde te brengen.

Een van de mogelijke ligplaatsen werd in het verleden al eens naar voren geschoven. Het in 2019 gepresenteerde plan voor een marina voor superjachten in de Rijnhaven behoort dan ook nog altijd tot de mogelijkheden. ,,Er zijn verschillende ideeën over de locatie en dit is er een van.’’

Geen belastingverdrag met Tadzjikistan meer

Het oude belastingverdrag tussen Nederland en de Sovjet-Unie is niet meer van toepassing in verhoudingen tussen Nederland en Tadzjikistan.

Voor diverse voormalige Sovjetrepublieken is het belastingverdrag tussen Nederland en de Sovjet-Unie nog steeds van toepassing. In 2020 leek het erop dat Tadzjikistan zich mogelijk niet meer gebonden achtte aan dit belastingverdrag. Tadzjikistan heeft niet (tijdig) bevestigd dat het nog steeds het belastingverdrag in de relatie met Nederland toepast. Daardoor is per 1 januari 2021 een verdragsloze situatie ontstaan. Belastingplichtigen kunnen wel een beroep doen op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Overigens kwalificeert Tadzjikistan als een ontwikkelingsland voor de toepassing van dat besluit.

Coronamaatregel grensarbeiders verlengd tot 1 oktober 2021

Nederland heeft afspraken gemaakt met België en Duitsland met betrekking tot grensarbeiders die door de coronamaatregelen moeten thuiswerken. Deze afspraken zijn verlengd tot en met 30 september 2021.

De belastingverdragen met België en Duitsland staan toe dat de staat waar een werknemer zijn dienstbetrekking uitoefent, het loon mag belasten. Als wordt voldaan aan de voorwaarden van de 183-dagenregeling, heft uitsluitend het woonland. Als gevolg van de coronacrisis zijn veel grensarbeiders gaan thuiswerken of gedwongen thuis te blijven. Zonder nadere afspraken dreigt dan een verschuiving van het heffingsrecht. Om dat te voorkomen, heeft Nederland afspraken gemaakt met België en Duitsland. Deze afspraken houden in dat een werknemer op dagen waarop hij uitsluitend vanwege de coronamaatregelen thuiswerkt of betaald thuisblijft, wordt geacht in het buitenland te hebben gewerkt. De einddatum van deze afspraken is al een paar keer verlengd. Nu is voor de einddatum opgeschoven naar 30 september 2021.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X