Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kabinet investeert 13 miljoen in aanpak adresfraude

De risicogerichte aanpak van adresfraude loont. Het kabinet investeert daarom de komende jaren 13 miljoen euro op jaarbasis om extra adresfraude op te sporen en relevante gegevens proactief te delen via een nieuw op te richten samenwerkingsverband van overheden en instanties. Dat levert naar verwachting 42 miljoen euro per jaar aan baten op vanwege de opgespoorde fraude. Dat blijkt uit de kosten-batenanalyse van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waarover in de voortgangsrapportage rijksbrede aanpak fraude gerapporteerd is afgelopen vrijdag.

Nieuwe risicogerichte aanpak een succes
In 2014 is al sterk ingezet op de nieuwe methodiek van risicogericht adresonderzoek. Het kabinet heeft een extra bedrag van 1,5 miljoen geïnvesteerd voor 4600 extra adresonderzoeken en huisbezoeken door 91 gemeenten. Voor de huisbezoeken zijn door BZK risicoprofielen gedeeld met gemeenten. Deze methodiek werkt. Bij één op de drie adressen bleek sprake van onjuiste adresregistratie met als mogelijk gevolg fraude met regelingen en uitkeringen die afhankelijk zijn van het woonadres van mensen, zoals bijstand, huurtoeslag of studiefinanciering. Of er werd adresfraude gepleegd omdat iemand zich onvindbaar wilde maken vanwege bijvoorbeeld (belasting)schulden, uitstaande boetes of omdat de politie achter deze persoon aan zit.

Landelijke uitrol
Vanwege het succes van de risicogerichte aanpak wordt deze methodiek nu landelijk uitgerold. De risicoprofielen worden met alle gemeenten gedeeld. De resultaten van de huisbezoeken worden meer proactief van de ene organisatie met de andere gedeeld. Hiervoor wordt een samenwerkingsverband opgericht. Deze zal naast BZK bestaan uit vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst, het Regionale Platforms Fraudebestrijding en hun Kenniscentrum Handhaving, de Sociale Verzekeringsbank, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), het Centraal Justitieel Incassobureau, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, gerechtsdeurwaarders, het Inlichtingenbureau en de gemeenten.

Baten
De verwachte baten komen tot stand door jaarlijks 15.000 gevallen van adresfraude op te sporen. Eén opgespoord adresfraudeur levert gemiddeld 2.800 euro aan adresfraude gerelateerde baten op, in totaal 42 miljoen euro per jaar.

De kosten voor de huisbezoeken worden voornamelijk gemaakt door gemeenten en uitvoeringsorganisaties. De baten komen nu nog ten goede aan een tiental uitkeringen- en toeslagenverstrekkers, zoals het UWV en de Belastingdienst. Degenen die de huisbezoeken uitvoeren zullen daarom hiervoor een vergoeding ontvangen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X