Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Correctie van een te lage WOZ-waarde

Er is verwarring ontstaan over de vraag hoe gemeenten moeten omgaan met een verzoek van een belanghebbende om een hogere WOZ-waarde of met een bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde.

Wat raadt de Waarderingskamer belanghebbenden aan?
De Waarderingskamer raadt belanghebbenden aan om wanneer zij denken dat de WOZ-waarde te hoog of te laag is, contact op te nemen met de gemeente door middel van bellen, een email of een brief. In een informeel telefoongesprek kan de belanghebbende makkelijk uitleggen waarom de WOZ-waarde mogelijk niet juist is en kan de gemeente snel tot een oplossing komen. Maar ook het indienen van een formeel bezwaarschrift is niet moeilijk. Overigens moet de belanghebbende wel beseffen dat een hogere WOZ-waarde automatisch tot hogere belastingaanslagen leidt.

Wat verwacht de Waarderingskamer van gemeenten?
Wij vinden dat gemeenten een (formeel of informeel) bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde inhoudelijk horen te beoordelen, net als bezwaren tegen een te hoge WOZ-waarde. Het gaat dan om het beoordelen van de gebruikte objectkenmerken, de vergelijking met beschikbare marktgegevens en het beoordelen van de onderlinge waardeverhoudingen. Dit komt de kwaliteit van de WOZ-uitvoering ten goede. Er zijn dan twee varianten.

De waarde blijkt niet te laag
Als blijkt dat de waarde niet te laag is, dan wordt dit aan de belanghebbende medegedeeld en toegelicht. Wanneer sprake is van een formeel bezwaarschrift, wordt in lijn met de jurisprudentie, dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard en wordt in de uitspraak verder gemeld dat ambtshalve is onderzocht of er reden is om een herzieningsbeschikking als bedoeld in artikel 27 te nemen, maar dat uit dit onderzoek is gebleken dat de waarde niet te laag is vastgesteld.

De waarde blijkt wel te laag
Als blijkt dat de waarde wel te laag is, dan wordt de nieuwe WOZ-waarde aan de belanghebbende medegedeeld en toegelicht, nadat de gemeente geverifieerd heeft dat de belanghebbende zich realiseert, dat door deze verhoging van de WOZ-waarde meer belasting betaald moet worden. Wanneer sprake is van een formeel bezwaarschrift, verklaart de gemeente het bezwaar niet-ontvankelijk en geeft aan ambtshalve te hebben beoordeeld of er grond is voor het nemen van een herzieningsbeschikking als bedoeld in artikel 27 en dat uit dit onderzoek is gebleken dat de waarde inderdaad te laag is vastgesteld. De gemeente verstuurt (tegelijkertijd met de uitspraak op een formeel bezwaar of ter bevestiging van de informeel afgesproken aanpassing) een voor bezwaar vatbare herzieningsbeschikking. Voor de verdere aspecten hiervan verwijzen wij graag naar het desbetreffende hoofdstuk in de Vraagbaak waardevaststelling. Voor de OZB (en voor de watersysteemheffing van het waterschap) wordt een naheffingsaanslag opgelegd (artikel 18a AWR).

Jurisprudentie
De Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDH:2014:1534) oordeelde, in lijn met de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage ECLI:NL:GHSGR:2011:BP0105, dat de gemeente het bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde terecht niet-ontvankelijk had verklaard. De uitspraak ontslaat de gemeenten niet van de plicht om de kwaliteit te bewaken door het bezwaar inhoudelijk te beoordelen.

Vraagbaak waardevaststelling
In de Vraagbaak waardevaststelling is in vraag 260 het standpunt van de Waarderingskamer als volgt verwoord.

Vraag
Hoe moet de gemeente omgaan met een bezwaar waarin de belanghebbende een hogere WOZ-waarde bepleit?

Antwoord
In een geval waarin de belanghebbende niet aannemelijk kon maken dat hij bij een hogere WOZ-waarde nog een ander procesbelang had dan een fiscaal belang, oordeelde de rechter dat de gemeente de belanghebbende niet-ontvankelijk had moeten verklaren. Als de belanghebbende echter in zijn bezwaarschrift aangeeft dat hij er belang bij heeft dat de gemeente een hogere waarde vaststelt, kan de gemeente, als de waarde inderdaad te laag blijkt te zijn, een beschikking nemen tot herziening van de waarde, volgens artikel 27 van de Wet WOZ. Daarbij moet de gemeente rekening houden met mogelijke gevolgen voor andere (mede)belanghebbenden. Ter toelichting op de toepassing van artikel 27 in deze situatie merken wij nog het volgende op. De rechtszekerheid brengt met zich dat een WOZ-beschikking op basis van artikel 27 alleen kan worden verhoogd, als er sprake is van een zogenoemd "nieuw feit". Met het vaststellen van de WOZ-waarde is immers vertrouwen opgewekt bij de belanghebbende. Nu de belanghebbende aangeeft een hogere WOZ-waarde te wensen, hoeft er geen opgewekt vertrouwen te worden beschermd. Uit het feit dat de belanghebbende zelf om een hogere waarde verzoekt, mag afgeleid worden dat hij of zij zelf van mening is dat deze verhoging hem of haar in zijn totaliteit niet in een slechtere positie brengt, ondanks het feit dat er meer belasting betaald moet worden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X