Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Woning na afloop van verhuurperiode opnieuw eigen woning

De rechtbank sluit zich niet aan bij deze door verweerder bepleite grammaticale interpretatiemethode van de wet. De rechtbank leidt uit het arrest van de Hoge Raad van 21 december 2012, nr. 11/04685, ECLI:NL:HR:2012:BX9090 namelijk af dat de woning uitsluitend gedurende de verhuurperiode niet als eigen woning kan worden aangemerkt. Aldaar betrof het een eigen woning die door de belastingplichtige gedurende het verblijf in het buitenland sinds 1994 enige tijd werd verhuurd en wel vanaf 15 maart 2007. In de aan de verhuur voorafgaande periode in 2007 werd de woning - zoals ook kan worden afgeleid uit de cijfermatige uitwerking zoals de advocaat-generaal deze in zijn conclusie in die procedure heeft opgenomen - toch als eigen woning aangemerkt. Hoewel de Hoge Raad over de periode 1 januari 2007 tot 15 maart 2007 feitelijk niet om een oordeel werd gevraagd en zij daarover ook niet behoefde te beslissen, leidt de rechtbank aan het ontbreken van enig voorbehoud met betrekking tot hypotheekrenteaftrek over de aan de verhuur voorafgaande periode af dat die haar instemming heeft.

De rechtbank ziet onder die omstandigheden geen aanleiding om voor de periode nadat de verhuur is beëindigd anders te oordelen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de woning na afloop van de verhuurperiode opnieuw als eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, zesde lid, Wet IB 2001 kan worden aangemerkt. De woning van eiser wordt daarom na beëindiging van de verhuur niet langer in box III, maar in box I in aanmerking genomen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X