Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Tandarts komt toch in aanmerking voor 30%-regeling

Voor het Hof spitste het geschil zich toe op de vraag of belanghebbende beschikte over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is. Niet in geschil is dat, als de deskundigheid van belanghebbende schaars is, zij voldoet aan de overige voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling.

Het Hof heeft uit het hiervoor in onderdeel 3.1.4 geciteerde Capaciteitsrapport afgeleid dat, zo er al sprake is van een tekort aan tandartsen, tekorten (slechts) regionaal zijn en dat de onvervulde vraag naar tandartsen slechts zeer beperkt is (1 percent). Een dergelijk zeer beperkt tekort is naar het oordeel van het Hof onvoldoende om te kunnen spreken van ‘schaars aanwezig’ in de zin van artikel 10e, lid 2, letter b, van het Besluit.

Hetgeen van de zijde van belanghebbende is aangevoerd levert volgens het Hof wel onmiskenbaar het beeld op dat - gelet op de beperkte instroom op de arbeidsmarkt van in Nederland opgeleide tandartsen - op enig moment na de peildatum een aanzienlijk tekort aan tandartszorg zal ontstaan zonder (relatief forse) instroom van tandartsen vanuit het buitenland. Een in de toekomst mogelijk dreigend tekort maakt volgens het Hof echter niet dat de specifieke deskundigheid van tandarts op de peildatum schaars aanwezig is in de zin van artikel 10e, lid 2, letter b, van het Besluit.

Het middel betoogt dat het onbegrijpelijk is dat het Hof tot het oordeel komt dat tandartsen ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst op de Nederlandse arbeidsmarkt niet schaars aanwezig waren.

Het Hof is uitgegaan van de juistheid van de gegevens uit het Capaciteitsrapport, ook voor zover het de situatie betreft ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst van belanghebbende met de werkgever. Dat uitgangspunt is in cassatie niet bestreden. Het Capaciteitsrapport laat geen andere slotsom toe dan dat instroom van tandartsen uit het buitenland nodig was om vacatures te vervullen, en dat zonder die instroom op de Nederlandse arbeidsmarkt een tekort aan tandartsen zou zijn ontstaan. Onder die omstandigheden moet worden aangenomen dat ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst sprake was van schaarste aan tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt, en niet slechts van een dreiging van toekomstige schaarste. Het middel slaagt daarom.

Aangezien de specifieke deskundigheid van belanghebbende niet in geschil is, betekent het voorgaande, gelet op onderdeel 3.2 hiervoor, dat de Inspecteur de toepassing van de 30%-regeling ten onrechte heeft geweigerd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X