Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Overgangsrecht EU-socialezekerheidsverordening 883/2004 is vervallen op 1 mei 2020

Woont u in België, Nederland of Duitsland en heeft u de nationaliteit van een van de EU- of EER-landen? Werkt u vanaf 30 april 2010 gelijktijdig of afwisselend in meerdere EU-landen? En is uw situatie tot 1 mei 2020 niet veranderd? Dan valt u mogelijk per 1 mei 2020 onder de socialezekerheidswetgeving van een ander EU-land.

Europese regels bij werken in meerdere landen
Wie binnen Europa gelijktijdig of afwisselend in meerdere landen werkt, valt onder de socialezekerheidswetgeving van één land. In welk land u dan sociaal verzekerd bent, volgt uit de toepassing van Europese 'aanwijsregels'.
Tot 1 mei 2010 gelden de oude aanwijsregels van EU-verordening 1408/71.
Op en na 1 mei 2010 gelden de nieuwe aanwijsregels van EU-verordening 883/2004.

Overgangsrecht
Door de nieuwe aanwijsregels, kan voor u de socialezekerheidswetgeving van een ander land aangewezen worden. Om u rechtszekerheid te bieden is dan het zogenaamde overgangsrecht voor maximaal 10 jaar van toepassing. De oude aanwijsregels blijven daardoor automatisch voor u gelden, ook na de invoering van de EU-verordening 883/2004. Het overgangsrecht vervalt als:
uw situatie na 1 mei 2010 wijzigt, bijvoorbeeld omdat de verdeling van uw werkuren verandert, of omdat u in een ander land gaat wonen; of
u een verzoek indient om de nieuwe aanwijsregels toe te passen.

Voorbeeld 1
U woont in België. U werkt sinds januari 2010 voor een werkgever die in Nederland is gevestigd. U werkt 4 dagen per week in Nederland en een dag per week in België. Uw arbeidssituatie is op 30 april 2010 hetzelfde als op en na 1 mei 2010. Uw situatie verandert niet en u dient geen verzoek in om de nieuwe aanwijsregels toe te passen.
Op 30 april 2010 bent u volgens de oude regels sociaal verzekerd in België, omdat u meer dan een dag per maand in uw woonland België werkt. Op en na 1 mei 2010 bent u volgens de nieuwe regels sociaal verzekerd in Nederland, omdat u niet substantieel (minder dan 25% van uw totale arbeidstijd) in België werkt.
Omdat u vanaf 1 mei 2010 in een ander land sociaal verzekerd bent, valt u onder het overgangsrecht. Daardoor blijft u tot 1 mei 2020 sociaal verzekerd in België. Vanaf 1 mei 2020 valt u onder de socialezekerheidswetgeving van Nederland.

Voorbeeld 2
U woont in Duitsland. U bent internationaal chauffeur en werkt vanaf 1 maart 2010 voor een in Nederland gezetelde werkgever. U werkt voor 30% in Duitsland en voor 70% in Nederland.
Volgens de oude regels bent u tot en met 30 april 2010 onderworpen aan de sociale wetgeving van Nederland, omdat u niet hoofdzakelijk (70% of meer) in uw woonland werkt. Volgens de nieuwe regels valt u vanaf 1 mei 2010 onder de Duitse sociale zekerheid, omdat u substantieel (25% of meer van uw arbeidstijd) in uw woonland werkt.
Omdat u vanaf 1 mei 2010 in een ander land sociaal verzekerd bent, valt u onder het overgangsrecht. Indien uw situatie vanaf 1 mei 2010 niet verandert en u niet om toepassing van de nieuwe regels verzoekt, valt u tot en met 30 april 2020 onder de Nederlandse sociale wetgeving en vanaf 1 mei 2020 onder de Duitse.

'Switch' in sociale zekerheid op 1 mei 2020
Valt u per 1 mei 2010 onder het overgangsrecht? En is dit overgangsrecht niet vervallen? Dan geldt voor u vanaf 1 mei 2020 de socialezekerheidswetgeving van het land dat is aangewezen door EU-verordening 883/2004. Daardoor verandert per 1 mei 2020 bijvoorbeeld het land waarin u een zorgverzekering heeft.

Let op. Verandert uw situatie binnen enkele maanden tot een jaar na 30 april 2020? Voorbeeld: u gaat op 1 januari 2021 met pensioen. Dan kunt u een verzoek indienen om, op basis van het (overleg)artikel 16 van EU-verordening 883/2004, tijdelijk nog de 'oude' socialezekerheidswetgeving toe te passen. De bevoegde overheidsdienst in uw woonland en het andere werkland beoordelen uw verzoek.
Zijn beiden overheidsdiensten het eens met uw verzoek? Tussen 1 mei 2020 en 1 januari 2021 blijft de oude socialezekerheidswetgeving op u van toepassing.
Stemt één van de overheidsdiensten niet in met uw verzoek? Per 1 mei 2020 geldt toch de nieuwe socialezekerheidswetgeving.

A1-verklaring aanvragen
Hét bewijs voor de op u toe te passen socialezekerheidswetgeving, is de 'A1-verklaring'. Bij werken in meerdere landen vraagt u de A1-verklaring aan bij de bevoegde overheidsdienst in het land van uw woonplaats. Deze dienst beslist in welk land u sociaal verzekerd bent. De bevoegde dienst van het land waarin u sociaal verzekerd bent, geeft vervolgens de A1-verklaring af.
Woont u in Nederland? Neem contact op met Sociale Verzekeringsbank (SVB) Amstelveen, afdeling Internationale detachering (SVB ID).
Woont u in België? Neem contact op met de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ).
Woont u in Duitsland? Neem contact op met de Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA).

Wilt u een verzoek indienen om op basis van artikel 16 per 1 mei 2020 tijdelijk onder de oude socialezekerheidswetgeving te blijven? Vraag dan een A1-verklaring aan bij de overheidsdienst in het land waarin u sociaal verzekerd wilt blijven.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X