Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nieuwe looncriteria kennismigranten 2019

Kennis- en arbeidsmigranten moeten aan een looncriterium voldoen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Jaarlijks worden deze looncriteria herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. De nieuwe bedragen voor 2018 zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Met ingang van 1 januari 2019 gelden voor kennismigranten de volgende minimum bruto looncriteria per maand exclusief 8% vakantiegeld:
  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 3.299 euro (2018: 3.229 euro) 
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: 4.500 euro (2018: 4.404 euro) 
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: 2.364 euro (2018: 2.314 euro) 
Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantiegeld voor een Europese Blauwe kaart wijzigt per 1 januari 2019 naar 5.272 euro (2018: 5.160 euro).
Bedragen inclusief vakantiegeld

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 3.562,92 euro 
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: 4.860 euro 
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: 2.499,12 euro 
  • Minimum bruto maandlooncriterium voor Europese Blauwe kaart: 5.693,76 euro
Jaarlijks worden met ingang van 1 januari op grond van artikel 1d, vierde lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen de bedragen van het loon dat ten minste moet worden betaald om als kennismigrant in Nederland tewerkgesteld te kunnen worden, gewijzigd aan de hand van het percentage waarmee het indexcijfer van de CAO-lonen over de maand oktober daaraan voorafgaand zoals gepubliceerd door het CBS, afwijkt van het indexcijfer waarop de laatste vaststelling van de bedragen is gebaseerd. Op basis van de CBS gegevens worden de bedragen met ingang van 1 januari 2019 met 2,18% verhoogd. De maandbedragen zijn exclusief vakantiebijslag.

Op grond van artikel 1i, derde lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen wordt het brutoloon dat ten minste moet worden betaald aan vreemdelingen die houder zijn van een Europese blauwe kaart dan wel van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf met hetzelfde percentage gewijzigd. Ook dit bedrag is exclusief vakantiebijslag.

Zie: Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2018, 2018-0000186071 over per 1 januari 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X