Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nieuwe meldingen via LIMOSA-aangifte

Vanaf 1 oktober 2017 moet bij een detachering van werknemers naar België de mededeling over de verbindingspersoon en andere bijkomende informatie via Limosa-aangifte gebeuren. Wat is er nieuw?

Met de wet van 11 december 2016 werd de Handhavingsrichtlijn (2014/67/EU) in Belgisch recht omgezet. Deze wet voerde een aantal wijzigingen in de ‘Detacheringswet’ van 5 maart 2002 in. Nieuw voor België was de verplichting voor buitenlandse werkgevers om voorafgaandelijk aan de detachering een verbindingspersoon aan te wijzen.

Een koninklijk besluit moest nog bepalen hoe de mededeling van de verbindingspersoon moest gebeuren. Dit is nu gebeurd met het koninklijk besluit van 14 september 2017 (Belgisch Staatsblad van 20 september 2017), dat voorziet in een aanpassing van de gegevens die via de Limosa-aangifte moeten worden meegedeeld. Het KB treedt op 1 oktober 2017 in werking.

Verbindingspersoon

De verbindingspersoon is de natuurlijke persoon die voor rekening van de buitenlandse werkgever het contact moet verzekeren met de Belgische inspectiediensten. En met wie contact kan worden opgenomen door de Belgische inspectiediensten om elk advies of document te bezorgen of in ontvangst te nemen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemers in België, zoals:
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer of een gelijkwaardig document (in de zin van Richtlijn 91/533/EEG).
 • Informatie over de vreemde valuta die dienst doet voor de betaling van het loon, de voordelen in geld of natura verbonden aan de tewerkstelling in het buitenland, de voorwaarden van repatriëring van de gedetacheerde werknemer.
 • De arbeidstijdenoverzichten die het begin, einde en de duur van de dagelijkse arbeidstijd van de gedetacheerde werknemer aangeven.
 • De betalingsbewijzen van de lonen van de gedetacheerde werknemer.
 • Vergelijkbare documenten aan de individuele rekening en loonfiches (vrijstelling voor maximaal 12 maanden).
Volgens de parlementaire voorbereiding moet de verbindingspersoon niet gedomicilieerd zijn in België en kan het om het even welke persoon zijn (de werkgever zelf indien deze een natuurlijke persoon is, een werknemer van de werkgever of een derde).

De volgende informatie moet vanaf 1 oktober 2017 via de Limosa-aangifte worden gemeld over de verbindingspersoon:
 • Naam, voornaam en geboortedatum (indien de verbindingspersoon een Belgisch identificatienummer bij de sociale zekerheid heeft, volstaat dat nummer).
 • De hoedanigheid waarin de verbindingspersoon optreedt.
 • De fysieke en elektronische adressen, alsook een telefoonnummer waarop hij kan worden gecontacteerd.
Indien de buitenlandse werkgever nalaat een verbindingspersoon aan te wijzen, kan hij hiervoor gesanctioneerd worden met een sanctie niveau 2 van het Sociaal Strafwetboek (hetzij een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro, hetzij een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro).

Wel is nog niet duidelijk hoe de aanduiding moet gebeuren voor de Limosa-aangiftes die nog lopende zijn.

Andere bijkomende gegevens
Naast de verbindingspersoon moet vanaf 1 oktober 2017 ook de volgende bijkomende informatie worden vermeld:
 • De aard van de diensten die in het kader van de detachering in België worden verricht.
 • In geval van uitzendarbeid: het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendkantoor.
 • In geval van arbeid in de bouwsector (paritair comité 124): of de gedetacheerde arbeiders in de uitzendstaat vergelijkbare voordelen genieten als deze voorzien in de sectorale cao van 12 september 2013 (algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 april 2014). Het gaat meer bepaald over de weerverletzegels en de getrouwheidszegels.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X