Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Sociale zekerheidsverdrag met China treedt per 1 september 2017 in werking

Het sociale zekerheidsverdrag met China treedt per 1 september 2017 in werking. Het verdrag ziet echter niet op alle sociale verzekeringen en biedt slechts gedeeltelijke dekking.

Inleiding
In een eerder nieuwsbericht informeerden wij u over het sociale zekerheidsverdrag dat Nederland en China hebben gesloten. Inmiddels is bekend dat het verdrag per 1 september 2017 in werking treedt. Anders dan de andere verdragen die Nederland heeft gesloten, geldt het verdrag met China niet voor alle onderdelen van de Nederlandse en Chinese sociale verzekeringen.

Uitzending naar China
Het verdrag zorgt ervoor dat werknemers die vanuit Nederland naar China worden uitgezonden voor een periode van maximaal vijf jaar gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd blijven. Ook gezinsleden die de werknemer vergezellen naar China blijven gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd, tenzij zij zelf in China gaan werken.

Voor werknemers die u naar China uitzendt kunt u bij de SVB een Certificate of Coverage (detacheringsverklaring) aanvragen. Zodra de SVB de CoC heeft afgegeven, stuurt u die door naar de onderneming in China waar uw werknemer werkzaam is. Deze onderneming moet vervolgens de verklaring binnen zes maanden na het begin van de uitzending, indienen bij het Chinese ministerie voor Sociale Zekerheid. Het is raadzaam om de aanvraag tijdig in te dienen!

Let op: Volgens de tekst van het verdrag moet de werknemer ten minste een maand bij u in dienst zijn en werkzaam zijn geweest in Nederland voordat de uitzending begint.

Niet voor alle sociale verzekeringen
Het verdrag geldt niet voor alle sociale verzekeringen. Voor Nederland geldt het verdrag
wel voor:
  • Ouderdomspensioen (AOW)
  • Langdurige Zorg (WLZ)
  • Nabestaandenpensioen (ANW)
niet voor:
  • Zorgverzekering (ZVW)
  • Werkloosheid (WW)
  • Arbeidsongeschiktheid (Wet WIA)
  • Ziektewet (ZW)
  • Kinderbijslag (AKW)
Dit betekent vooralsnog dat werknemers die worden uitgezonden naar China hun AOW-opbouw kunnen voortzetten. Zij kunnen echter hun Nederlandse basiszorgverzekering niet aanhouden en vallen voor medische zorg onder de lokale Chinese wetgeving. Net als in de huidige situatie blijft een adequate internationale ziektekostenverzekering daarom noodzakelijk. Ook is het aan te raden om een vrijwillige WIA-verzekering af te sluiten bij het UWV. Een vrijwillige Ziektewetverzekering is in de meeste situaties niet noodzakelijk, aangezien de loondoorbetalingsverplichting uit het Nederlandse arbeidsrecht veelal van toepassing blijft. Voor China ziet het verdrag alleen op de basis ouderdomsverzekering en de werkloosheidsverzekering.

Overgangsregeling
Het verdrag bevat een overgangsregeling voor werknemers die al in China werkzaam zijn op het moment dat het verdrag in werking treedt. Ook zij kunnen vanaf 1 september 2017 gebruik maken van het verdrag. Vanaf die datum kunnen zij weer gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd zijn. U moet dan wel de CoC op tijd hebben aangevraagd, zodat de Chinese entiteit de verklaring voor 1 maart 2018 kan indienen bij het Chinese ministerie van Human Resources en Sociale Zekerheid.

Verwerking in de salarisadministratie
Omdat het verdrag niet voor alle sociale verzekeringen geldt, wordt de verwerking in de salarisadministratie anders dan onder meeste andere verdragen. Als u na 1 september 2017 werknemers uitzendt naar China, blijft u AOW- en ANW-premie inhouden in de Nederlandse salarisadministratie. U houdt geen WLZ-premie meer in. Daarnaast draagt u in de loonaangifte WW-premie af, maar geen ZVW-bijdrage, basispremie WIA en gedifferentieerde premie Whk.

In China krijgt u vrijstelling voor de premies voor de basisouderdomsverzekering en de werkloosheidsverzekering. U bent nog wel premies verschuldigd voor de verzekering voor medische zorg en arbeidsongevallen. De omvang en hoogte van deze premies kunnen in China echter per regio verschillen. In enkele regio’s zijn buitenlandse werkgevers zelfs helemaal geen premies verschuldigd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X