Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Boetebeleid gedetacheerde werknemers in de EU in werking getreden

Op 5 oktober 2016 is het boetebeleid voor de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (hierna: WagwEU) gepubliceerd. Dit besluit geeft inzicht in de hoogte van de boetes bij overtredingen van de verplichtingen die voortvloeien uit de WagwEU en hoe de autoriteiten naar verwachting met overtredingen van deze wet om zullen gaan.

Wat betekent dit voor u?
Door de WagwEU zijn een aantal specifieke verplichtingen in werking getreden voor Europese dienstverrichters die in Nederland actief zijn. In dit verband verwijzen wij ook naar ons eerdere bericht van 13 juni 2016. Het niet naleven van de verplichtingen uit de WagwEU is met de publicatie van dit besluit per 1 oktober 2016 beboetbaar geworden.

Voor Europese dienstverrichters en Nederlandse dienstontvangers is het van belang dat interne processen en de administratie ten aanzien van uit de Europese Unie ingeleend personeel op orde zijn om boetes en reputatieschade te voorkomen.

Vooralsnog zijn het de Europese dienstverrichters, die hun werknemers in Nederland activiteiten laten verrichten, die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van inlichtingen en het documenteren van informatie op de werkplek. Voor de Nederlandse ontvangers van deze diensten is het echter van belang op de hoogte te zijn van deze verplichtingen, zodat zij bij het inlenen van werknemers de Europese dienstverrichter op deze verplichtingen kunnen wijzen. Per 1 januari 2018 zullen er ook (meld)plichten gelden voor de ontvanger van die diensten.

Wat zijn de boetes?
Allereerst zullen Europese dienstverrichters, die tijdelijk werknemers in Nederland activiteiten laten verrichten, beboet kunnen worden, indien zij niet desgevraagd alle gegevens en inlichtingen kunnen verstrekken. Het boetenormbedrag voor overtreding van deze inlichtingenverplichting bedraagt 12.000 euro.

Naast deze inlichtingenverplichting kunnen Europese dienstverrichters beboet worden voor het niet elektronisch of schriftelijk beschikbaar hebben van de benodigde documentatie op de werkplek. Dit betreft bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, urenstaten, salarisstroken, bewijsstukken waaruit de bijdrage voor socialezekerheidsregelingen blijkt en de identiteit van alle betrokken partijen. Daarnaast dienen deze documenten binnen een redelijke termijn verstrekt te kunnen worden aan de autoriteiten. Ook voor het niet naleven van deze twee verplichtingen is het boetenormbedrag 12.000 euro per overtreding.

Boetverhoging en matiging
In geval van (herhaalde) recidive of het bewust ontduiken van de wetgeving kan het boetenormbedrag per overtreding worden verhoogd met 50, 100 of zelfs 200 procent.
Matiging van de boete is tevens mogelijk met 25, 50 of 75 procent, afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de evenredigheid.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X