Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Uit Duitsland ontvangen bedragen vormen geen 'belastbare periodieke uitkeringen'

Maar ook indien het Hof de onder 5.1 weergegeven citaten of de ter zitting van de rechtbank of het Hof gegeven toelichting wel voldoende zou achten voor het oordeel dat de inspecteur aan zijn stelplicht heeft voldaan, is belanghebbendes beroep gegrond. Immers alsdan heeft de inspecteur onvoldoende feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt die tot de conclusie nopen (1) dat er een publiekrechtelijke regeling ten grondslag ligt aan de periodieke uitkeringen, dan wel (2) dat de periodieke uitkeringen in rechte vorderbaar zijn, dan wel (3) dat de periodieke uitkeringen van een rechtspersoon afkomstig zijn. Met betrekking tot punt (3) overweegt het Hof nog dat de stukken van het geding en hetgeen daaraan ter zitting is toegevoegd, geen antwoord geven op de vraag wie de periodieke uitkeringen heeft uitbetaald.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat er voor dit geding niet van kan worden uitgegaan dat de uit Duitsland ontvangen bedragen ‘belastbare periodieke uitkeringen’ als bedoeld in artikel 43, lid 1, onder d Zvw (tekst 2008 en 2009) vormen.

Nu niet gesteld is - en uit de gedingstukken overigens ook niet volgt - dat de ontvangen bedragen onder enig andere in artikel 43, lid 1 Zvw vermelde bron te rangschikken zijn, betekent het voorgaande dat de aanslagen Zvw 2008 en 2009 dienen te worden vernietigd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X