Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Alex maakt verboden onderscheid op grond van nationaliteit

Een man met de Nederlandse nationaliteit woont al bijna zijn hele leven in Nederland. Hij heeft ook de Amerikaanse nationaliteit omdat hij in Amerika geboren is. Dat maakt hem belastingplichtig in Amerika, oftewel een ‘US person’. De man heeft een beleggingsrekening bij Alex. Alex houdt zich bezig met online aan- en verkoopopdrachten voor beleggers.

Op 1 december 2013 beëindigt de bank de dienstverlening met de man en alle andere (150) US persons. Aanleiding is een overeenkomst tussen Nederland en Amerika tot uitwisseling van financiële gegevens. In de loop van 2014 wordt de wet die dit regelt voorgelegd aan het parlement. Doel van de wet is dat US Persons die buiten Amerika wonen belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst. Vanaf 1 juli 2014 moeten Nederlandse financiële instellingen daarom gegevens van US persons verstrekken aan de Amerikaanse belastingdienst. De bank wil niet voldoen aan de verplichting om alle transactiegegevens van US persons te verstrekken. Hiervoor zou de bank zijn administratieve systemen aanzienlijk moeten aanpassen. Gezien het geringe aantal US persons leidt dit tot onevenredig hoge kosten, waardoor deze dienstverlening een verliesgevende operatie wordt. Volgens de bank is het onderscheid niet verboden, omdat het is gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift. De voorziene wet dwingt de bank ertoe Amerikanen te weren. De bank voert ook aan dat het discriminatieverbod hoe dan ook buiten toepassing moeten blijven, omdat de financiële gevolgen onaanvaardbaar zijn. De bank beroept zich daarom op redelijkheid en billijkheid.

Oordeel College
Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat BinckBank N.V. jegens de man verboden onderscheid op grond van nationaliteit maakt door de dienstverlening te beëindigen.

Toelichting
De bank verklaart dat US persons geen rekeninghouder meer kunnen zijn. De bank sluit daarom personen met de Amerikaanse nationaliteit uit van deze dienstverlening. Dit is direct onderscheid op grond van nationaliteit. Direct onderscheid is verboden, tenzij de wet een uitzondering kent. Bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift dat tot onderscheid dwingt. Het College oordeelt dat de overeenkomst en de voorziene wet de bank er niet toe verplichten om personen met de Amerikaanse nationaliteit uit te sluiten. De bank kiest er om bedrijfseconomische redenen zelf voor Amerikanen te weigeren. Het College verwerpt dan ook het beroep van de bank op de wettelijke uitzondering. Ook oordeelt het College dat er geen redenen zijn om op grond van redelijkheid en billijkheid inbreuk te maken op het verbod op het maken van direct onderscheid op grond van nationaliteit.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X