Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Fiscaal journaal december 2013

Een overzicht van de fiscale actualiteiten van de afgelopen maand. De belangrijkste besluiten en de stand van zaken met betrekking tot belangrijke wetsvoorstellen op een rijtje. Met onder meer nieuwe voorstellen kabinet voor hervorming pensioenopbouw, overeenkomst met VS over belastingontwijking en toeslagen en belastingteruggaven op één bankrekeningnummer.

Akkoord Belastingpakket 2014
Op 18 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, Wet aanpak fraude en fiscaliteit en de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente.

Nieuwe voorstellen kabinet voor hervorming pensioenopbouw
Het kabinet heeft met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP overleg gevoerd over de hervorming van de fiscale behandeling van pensioenen. Op basis van dit overleg heeft het kabinet een brief met nieuwe voorstellen aan de Tweede Kamer gestuurd. In de nieuwe voorstellen blijft een versobering van de pensioenopbouw het uitgangspunt, maar wordt deze verzacht. Met ingang van 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875 % (voor pensioen op basis van middelloon), in plaats van de voorgenomen 1,75%. Hiermee kan in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen. De aftopping van het pensioengevend inkomen blijft zoals in het oorspronkelijke voorstel en in lijn met het Sociaal Akkoord op € 100.000. Voor mensen met inkomens die daarboven liggen, wordt het mogelijk gemaakt om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen uit het nettoloon. Voor zzp’ers wordt de mogelijkheid tot pensioenopbouw versterkt.

Om de voorstellen financieel te dekken trekt het kabinet onder meer het wetsvoorstel tot invoering van de excedentregelingen in. Daarnaast gaat de leeftijdsgrens van de mobiliteitsbonus voor uitkeringsgerechtigden omhoog van 50 jaar naar 56 jaar. Tot slot wordt de btw-koepelvrijstelling voor pensioenuitvoering afgeschaft.

Wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014 II aangenomen door Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft na een intensief debat het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014 II (33 819) aangenomen. Op grond van dit wetsvoorstel wordt onder meer met ingang van 1 januari 2014 jaarlijks een heffing aan de verhuurders opgelegd. Dit wetsvoorstel is in de plaats gekomen van het op 9 december 2013 ingetrokken wetsvoorstel 33 756 waarin ook een wijziging was opgenomen van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.

Wetsvoorstel Tijdelijke wet resolutieheffing 2014 aangenomen door Eerste Kamer
Het wetsvoorstel Tijdelijke wet resolutieheffing 2014 is op 3 december 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe, tijdelijke heffing over de op grond van het Nederlandse depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s die op 1 februari 2013 bij de banken werden aangehouden. De wet is in het Staatsblad geplaatst en treedt in werking op 1 januari 2014. Enkele wijzigingen werken terug tot en met 1 februari 2013.

Overeenkomst met VS over belastingontwijking
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 18 december 2013 een overeenkomst met de Verenigde Staten getekend die automatische gegevensuitwisseling tussen de belastingdiensten uit beide landen mogelijk maakt. Vanaf september 2015 gaat de Nederlandse Belastingdienst gegevens met de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) automatisch uitwisselen. Ook krijgt de Belastingdienst gegevens van Nederlandse belastingplichtigen van de VS.

Nieuwe belastingregeling Nederland – Curaçao
Staatssecretaris Weekers van Financiën en de Curaçaose minister van Financiën Jardim hebben op 12 december 2013 een akkoord bereikt over de nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao. Beide bewindslieden zullen de rijkswet begin 2014 samen indienen in de Rijksministerraad. Een belangrijk onderdeel in de regeling voor Nederland is de nieuwe verdeling van heffingsrechten ten aanzien van pensioenuitkeringen. Op basis van deze nieuwe overeenkomst kan Nederland bronbelasting heffen over uitkeringen uit in Nederland opgebouwd pensioen, die na emigratie naar Curaçao worden ontvangen. Verder kan Nederland tot vijf jaar na emigratie vanuit Nederland naar Curaçao schenk- en erfbelasting heffen. Voor Curaçao is het afzien van bronbelastingen op deelnemingsdividenden een belangrijke bepaling. De beoogde inwerkingtreding van de belastingregeling is 1 januari 2015. De regeling zal de bestaande regeling uit 1964 tussen beide landen vervangen.

Toeslagen en belastingteruggaven op één bankrekeningnummer
Per 1 december 2013 mag de Belastingdienst alleen nog maar bankrekeningnummers accepteren die op naam staan van degenen die recht hebben op uitbetaling van Toeslagen en belastingteruggaven. Voor een aantal uitbetalingen geldt een uitzondering: de uitbetaling voor iemand die onder curatele is gesteld, uitbetalingen aan kinderopvanginstellingen waarmee de Belastingdienst een convenant heeft gesloten en uitbetalingen aan bewindvoerders en aan schuldhulpverleners. Er geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2014.

Stand van zaken belangrijke wetsvoorstellen
 • 33 610: Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen (..) Schriftelijke voorbereiding Eerste Kamer
 • 33 653: Tijdelijke resolutieheffing 2014 (bankenbelasting) Staatsblad 2013, 538; inwerkingtreding: 1 januari 2014
 • 33 672: Wet pensioenaanvullingsregelingen Ingetrokken
 • 33 713: Wet compartimenteringsreserve Schriftelijke voorbereiding Tweede Kamer
 • 33 714: Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst Schriftelijke voorbereiding Tweede Kamer
 • 33 716: Wet hervormingen kindregelingen Schriftelijke voorbereiding Tweede Kamer
 • 33 726: Afschaffing fiscale aftrek specifieke zorgkosten Schriftelijke voorbereiding Tweede Kamer
 • 33 727: Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht Schriftelijke voorbereiding Tweede Kamer
 • 33 752: Belastingplan 2014 Staatsblad 2013, 565; inwerkingtreding 1 januari 2014
 • 33 753: Overige fiscale maatregelen 2014 Staatsblad 2013, 566; inwerkingtreding 1 januari 2014
 • 33 754: Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit Staatsblad 2013, 567; inwerkingtreding 1 januari 2014
 • 33 755: Wet wijziging percentage belasting- en invorderingsrente Staatsblad 2013, 568; inwerkingtreding 1 januari 2014
 • 33 756: Maatregelen woningmarkt 2014 Ingetrokken op 9 december 2013
 • 33 819: Maatregelen woningmarkt 2014 (II) Staatsblad 2013, 583; inwerkingtreding 1 januari 2014

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X