Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Begrotingsafspraken 2014

Het kabinet is met D66, ChristenUnie en SGP en de coalitiepartijen tot afspraken gekomen die het mogelijk maken gezamenlijke ambities te realiseren voor economische groei en werkgelegenheid, solide overheidsfinanciën en evenwichtige inkomensverdeling. Het pakket aan maatregelen is gericht op meer banen, beter onderwijs en een duurzame economie. De positie van gezinnen met kinderen krijgt bijzondere aandacht.

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft, mede namens minister-president Rutte en vicepremier Asscher, de Tweede Kamer vrijdagavond geïnformeerd over de afspraken met de partijen. De uitkomst van de gesprekken leidt tot draagvlak voor afzonderlijke begrotingen, het Belastingplan 2014, een solide financieel beleid en een voortvarende uitvoering van het sociaal akkoord.

De begrotingsafspraken, waarmee een structurele besparing van 6 miljard euro wordt bereikt, bevatten in vergelijking met de Miljoenennota per saldo meer lastenverlichting en meer ombuigingen. Tegelijkertijd vindt een vergroening van de belastingen plaats waardoor de lasten op arbeid worden verlaagd. Ook daalt de marginale druk met behoud van een evenwichtige inkomensverdeling.

Intensiveringen zijn voorzien op terreinen als onderwijs en innovatie en er is inkomensondersteuning voor gezinnen met kinderen. Om dit mogelijk te maken zal de prijsbijstelling in 2014 worden ingehouden en zal binnen de sociale zekerheid en zorg aanvullend worden omgebogen.

De ambities op het terrein van de werkgelegenheid blijken ook uit de afspraken die partijen hebben gemaakt rond de uitvoering van het sociaal akkoord. Voor 2014 wordt de inspanning verdubbeld om mensen met een beperking aan het werk te helpen in de marktsector. Sectorplannen worden zoveel mogelijk ingezet voor bestrijding van jeugdwerkloosheid. Daarnaast zullen de maatregelen rond de verbetering van de positie van flexwerkers en stroomlijning van het ontslagrecht met een half jaar worden versneld. Binnen de WW-hervorming zal de verbreding van het begrip passende arbeid en de inkomstenverrekening ook een half jaar eerder worden ingevoerd. Deze en andere aanpassingen dragen eraan bij dat mensen eerder aan het werk komen en werken altijd loont. Doelstelling is dat de maatregelen er toe bijdragen dat de ambitie uit het Regeerakkoord wordt overtroffen en in totaal zal leiden tot 0,8 procent meer structurele werkgelegenheid ofwel ruim 50 duizend banen op termijn.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X