Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Stappenplan korting AOW-partnertoeslag

Als een AOW-gerechtigde een partner heeft die nog niet AOW-gerechtigd is, heeft de AOW-gerechtigde partner in beginsel recht op de AOW-partnertoeslag. Deze partnertoeslag wordt nu al op drie mogelijke gronden gekort. En daar komt nog een vierde bij. Zo bezien buitelt de ene korting over de ander. In een stappenplan zal ik aangeven in welke volgorde de AOW-partnertoeslag gekort wordt.

Momenteel wordt de AOW-partnertoeslag op drie mogelijke gronden gekort:
  • Vanwege inkomen van de nog niet AOW-gerechtigde partner;
  • Vanwege niet verzekerde jaren van de jongere echtgenoot; en
  • Vanwege een gezamenlijk inkomen van beide partners dat uitkomt boven een inkomensgrens van 162% van het wettelijk minimumloon.
Nog net voor het zomerreces is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarmee voor de hoogste inkomenscategorieën de AOW-partnertoeslag wordt afgeschaft. Dit wetsvoorstel heeft bij invoering in 2015 financiële gevolgen voor circa 27.000 huishoudens. Dat is toch ongeveer 13% van de AOW-gerechtigden. Grote kans dat daar klanten van u tussen zitten.

Hoe moet nu de korting berekend worden?

Stap 1:
Stel de bruto partnertoeslag vast. De partnertoeslag bedraagt momenteel € 725,77.

Stap 2:
Op deze partnertoeslag komt het inkomen uit arbeid deels en het overig inkomen volledig in mindering. Van het inkomen uit arbeid is vrijgesteld een bedrag ter grootte van 15% van het minimumloon. Het minimumloon bedraagt per 1 juli 2013 een bedrag van € 1.477,80. De vrijstelling bedraagt dus € 221,67. Van het meerdere is ook nog eens een derde vrijgesteld. Vanaf een maandinkomen van de jongere partner van € 1.310,33 ontvangt de AOW-gerechtigde in het geheel geen partnertoeslag meer. Het overige inkomen komt volledig in mindering op de partnertoeslag. Hier geldt dus geen enkele vrijlating. Onder het overige inkomen vallen bijvoorbeeld pensioen-, WW- en WIA-uitkeringen. Vanaf een overig inkomen per maand van € 725,77 van de jongere partner ontvangt de AOW-gerechtigde in het geheel geen partnertoeslag meer.

Voor dit voorbeeld ga ik ervan uit dat de partnertoeslag vanwege de aanwezigheid van inkomen € 500 bedraagt, dus dat er een korting vanwege inkomen heeft plaatsgevonden van € 225,77.

Stap 3:
Voor elk kalenderjaar, dat de partner van de pensioengerechtigde na het bereiken van de aanvangsleeftijd van de AOW-verzekering, maar vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de pensioengerechtigde niet verzekerd is geweest, wordt een korting toegepast van 2%. Als de partner bijvoorbeeld in de aangegeven periode tien jaar in het buitenland heeft gewoond, is deze in die periode in principe niet verzekerd voor de AOW. Er wordt dan een korting berekend van 10 x 2% = 20%. De partnertoeslag bedraagt in dat geval 80% x € 500 = € 400.

Stap 4:
De partnertoeslag wordt met maximaal 10% gekort als het gezamenlijk inkomen van beide partners boven een inkomensgrens van 162% van het wettelijk minimumloon uitkomt (1 juli 2013: € 31.026,71). Als we ervan uitgaan dat de toeslag met 10% wordt gekort, dan bedraagt de partnertoeslag na deze korting 90% x € 400 = € 360.

Stap 5:
Nu komen we pas aan de voorgestelde korting toe. De korting bestaat in beginsel uit het verschil tussen het gezamenlijk inkomen van de beide partners – exclusief AOW en partnertoeslag – en de inkomensgrens. De inkomensgrens bedraagt 242% van het bruto minimumloon inclusief de bruto minimum vakantietoeslag. Dit komt per 1 juli 2013 neer op een bedrag van € 46.348,54.
Als de vastgestelde korting gelijk is aan of hoger is dan de toeslag, wordt de korting vastgesteld op het bedrag van de partnertoeslag. De partnertoeslag is dan (uiteraard) nihil.
Er komt een overgangsregeling van drie jaar: in 2015 wordt de berekende korting voor 25% in aanmerking genomen, in 2016 voor 50%, en in 2017 voor 75%. Als we in dit voorbeeld uitgaan van een overschrijding van de inkomensgrens van – omgerekend naar maandbedragen – € 300, dan leidt dat in 2015 tot een korting van € 75.
Van de op grond van de stappen 1 tot en met 4 berekende partnertoeslag resteert in dat geval een bedrag van € 360 -/- € 75 = € 285. In 2016 resteert een partnertoeslag van € 210; in 2017 van € 135 en vanaf 2018 een toeslag van € 60.
Zou de overschrijding, omgerekend naar maandbedragen, € 1.000 bedragen, dan wordt deze korting afgetopt op € 360 (het bedrag van de partnertoeslag na toepassing van de stappen 1 tot en met 4). In 2015 vindt dan feitelijk een korting plaats van 25% x € 360 = € 90. De partnertoeslag bedraagt dan € 360 -/- € 90 = € 270. In 2016 is de partnertoeslag, na korting, € 180; in 2017 € 90 en vanaf 2018 nihil.

De partnertoeslag vervalt op het moment dat de jongere partner zelf AOW-gerechtigd wordt. De partnertoeslag kan ook vervallen als de AOW-gerechtigde naar het buitenland verhuist. In veel gevallen is daar echter geen sprake van. Op www.svb.nl kan eenvoudig worden gecontroleerd wat de gevolgen van emigratie zijn voor de AOW-gerechtigde.

In de wet is geregeld dat degene die op of na 1 januari 2015 AOW-gerechtigd wordt, geen recht heeft op de partnertoeslag. Deze maatregel stamt al uit 1995. Gedurende twintig jaar heeft deze maatregel een sluimerend bestaan geleid. Over een kleine anderhalf jaar is het zo ver. Het is te hopen dat de komende generaties AOW-gerechtigden zich voldoende rekenschap hebben gegeven van deze wijziging in de AOW-wetgeving en – zo mogelijk en zo nodig – hun maatregelen hebben getroffen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X