Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Aftrek zorgkosten weg in 2014

In 2014 verdwijnt de algemene fiscale aftrekpost voor zorgkosten die niet vergoed worden, zoals bijvoorbeeld een tandheelkundige ingreep die buiten de verzekering valt. Het kan veel schelen, als je groot onderhoud dit najaar laat verzorgen.

Het schrappen van de fiscale aftrekpost voor zorgkosten die buiten de verzekering vallen, werd vastgelegd in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Officieel gaat het om een verschuiving van budget, waarbij de vergoeding voor specifieke zorgkosten een taak van gemeenten wordt. Maar gemeenten krijgen naar verwachting minder budget voor compensatie van zorgkosten, vergeleken met wat er voor de huidige regeling wordt uitgegeven.

Het is afwachten hoe gemeenten vergoedingen voor zorgkosten gaan invullen, maar de kans dat er zaken uitvallen die nu nog wel vergoed worden, is behoorlijk groot. Bovendien zal het beleid waarschijnlijk nog sterker toegespitst worden op lagere inkomens. Alle reden om na te gaan of het verstandig is grote zorguitgaven naar voren te halen en nog dit jaar doen, zodat ze meetellen voor de belastingaangifte over 2013.

Specifieke zorgkosten: wat zijn de spelregels?
Belangrijk is om te beseffen, dat je niet zomaar zorgkosten kunt opgeven als aftrekbare kosten bij de inkomstenbelasting. Zaken die regulier verzekerd zijn, vallen buiten de aftrek voor specifieke zorgkosten. Hetzelfde geldt voor kosten die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico van de zorgverzekering vallen. Verder geldt er een drempel, die inkomensafhankelijk is. Alleen kosten die boven deze drempel uitkomen, zijn aftrekbaar. Bij de fiscale drempel is het zogenoemde verzamelinkomen bepalend. Dit is het inkomen in box 1, 2 en 3 verminderd met aftrekposten zoals bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Op oude belastingaangiften kun je terugvinden hoe hoog het verzamelinkomen in voorgaande jaren was.

De verschillen per inkomensgroep zijn aanzienlijk. Wie alleen of met een fiscaal partner bijvoorbeeld een verzamelinkomen van 35.000 euro heeft, mag de eerste 578 euro aan kosten niet aftrekken.
Tweeverdieners met een opgeteld verzamelinkomen van bijvoorbeeld 80 duizend euro, komen uit op 653 euro plus 5,75 procent van 40.382 euro (verschil verzamelinkomen en drempelinkomen). Dat is ongeveer 2.975 euro aan niet-aftrekbare kosten.

Wat valt onder specifieke zorgkosten?
Verzekerde zorgkosten kun je niet opgeven als fiscale aftrekpost. Hetzelfde geldt voor de premies van de basis- en aanvullende zorgverzekering. Hulp van een huisarts, tandarts of specialist die niet wordt vergoed, valt wel onder de specifieke zorgkosten. Denk bijvoorbeeld aan een dure tandheelkundige behandeling, zoals een kroon of implantaat, die niet of maar deels door de verzekering gedekt wordt.

Ook als je je op voorschrift van een arts laat behandelen voor revalidatie, of een acupunctuurbehandeling doet, kan je de onvergoede kosten laten meetellen voor de fiscale aftrek. Medicijnen en bepaalde hulpmiddelen, zoals gehoorapparaten, steunzolen, rollator en prothesen vallen ook onder de specifieke zorgkosten.

Aanpassen woning
Een grote kostenpost waar de fiscale aftrek veel kan schelen, is de verbouwing van een woning op medisch voorschrift. Doel is daarbij de woning geschikt te maken als iemand een lichamelijke beperking heeft. Hierbij eist de fiscus wel dat gecorrigeerd wordt voor een waardestijging van de woning, als gevolg van de verbouwing. Andere zaken die onder de fiscaal aftrekbare zorgkosten kunnen vallen, zijn uitgaven voor vervoer bij ziekte of invaliditeit, dieetkosten en extra kledingkosten als gevolg van ziekte of invaliditeit.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X