Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


C-321/12 Van der Helder et Farrington

Van der Helder (vdH) is geboren in 1932 en heeft de NL nationaliteit. Hij werkte voor een werkgever in diverse landen, waaronder ook enkele periodes in NL. Hij woonde een jaar in DUI, en vertrok erna, in 1991, naar FRA waar hij sindsdien woont. Sedert 1997 ontvangt vdH AOW uit NL na 43 verzekerde jaren, een wettelijk ouderdomspensioen uit FIN waar hij van 1980 tot 1987 werkte en verzekerd is geweest, en nog een wettelijk ouderdomspensioen uit het VK. Hij schrijft zich in FRA in bij het ziekenfonds ten laste van NL (waar hij het langst verzekerd is geweest).

Farrington (Far) is een Brit van 1941 die tot 1972 in het VK woonde, en vervolgens tot 2004 in NL woonde en werkte, waarna hij in 2004 naar SPA verhuist. Hij ontvangt tot april 2006 een vut-uitkering, gebaseerd op 35 verzekerde jaren in NL. Daarnaast heeft hij een wettelijk ouderdomspensioen uit het VK. Hij meldt zich (in 2004) bij het SPA sociale zekerheidsorgaan INSS ten laste van NL, maar laat zich in 2006 uitschrijven.

Beide verzoekers zijn dus tot 2006 (het jaar waarin de zorgverzekeringswet (Zvw) in werking trad) ‘particulier’ verzekerd. De Zvw valt onder het toepassingsbereik van Vo 1408/71 waardoor verzoekers recht op zorg hebben in hun woonland.

Verzoekers bestrijden echter dat NL in hun geval premie mag heffen en deze op hun AOW mag inhouden. Beide verzoekers stellen dat de ‘wettelijke regeling waaraan de rechthebbende het langst onderworpen is geweest’ voor hen niet NL is omdat zij niet, of in NL korter dan elders, verplicht verzekerd waren.

Verzoeker vdH is het eens met de stelling dat hij onder de werkingssfeer van artikel 28 van Vo. 1408/71 valt, maar Far betwist primair dat de Vo. op hem van toepassing is. De verwijzende NL rechter (CRb) meent echter dat Far wel onder artikel 28 of 28bis van de Vo. valt. Om uitspraak te kunnen doen is echter duidelijkheid nodig over de betekenis van de ‘wettelijke regeling’ in artikel 28 van de Vo. Hij stelt de volgende vraag:
“Wordt met de wettelijke regeling waaraan de rechthebbende het langst onderworpen is geweest, in artikel 28, tweede lid, onder b, van Verordening (EEG) nr. 1408/71, gedoeld op de wettelijke regeling inzake prestaties bij ziekte en moederschap, de wettelijke regeling inzake uitkeringen bij ouderdom of alle wettelijke regelingen betreffende de takken van sociale zekerheid genoemd in artikel 4 van die Verordening die op grond van titel 11 van de verordening van toepassing zijn geweest?”

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X