Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bestrijding van belastingontduiking: voorstel van de Commissie

In het kader van het opvoeren van de strijd tegen belastingontduiking heeft de Commissie vandaag voorgesteld om de automatische inlichtingenuitwisseling tussen de EU-belastingdiensten uit te breiden. Volgens het voorstel zullen ook dividenden, vermogenswinsten, alle andere vormen van financiële inkomsten en rekeningtegoeden worden toegevoegd aan de lijst van categorieën waarover in de EU automatisch inlichtingen worden uitgewisseld (zie MEMO/13/533). Hierdoor zal de EU over het meest uitgebreide systeem van automatische inlichtingenuitwisseling ter wereld kunnen beschikken.

Algirdas Šemeta, EU-commissaris voor belastingen en douane-unie, statistiek, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "Het voorstel van vandaag zal de lidstaten beter toerusten om de belastingen die hen verschuldigd zijn, vast te stellen en te innen, terwijl het de EU een grotere hefboom zal geven om te streven naar hogere normen inzake goed fiscaal bestuur wereldwijd. Dit wordt een extra krachtig wapen in ons arsenaal om krachtdadig de strijd aan te binden met belastingontduiking." Op dit ogenblik bestaan er al twee belangrijke wetsbesluiten die in automatische inlichtingenuitwisseling in de EU voorzien.

De EU-spaarrenterichtlijn zorgt ervoor dat de lidstaten inlichtingen over de spaartegoeden van niet-ingezeten particulieren verzamelen en deze automatisch doorgeven aan de belastingautoriteiten van de woonstaat van die particulieren. Deze regeling bestaat al sinds 2005. De Raad bespreekt momenteel een voorstel om deze richtlijn aan te scherpen en het toepassingsgebied ervan te verruimen. Op de Europese Raad in mei 2013 hebben de lidstaten toegezegd om de herziene spaarrenterichtlijn aan te nemen voor het eind van het jaar.

De richtlijn betreffende de administratieve samenwerking voorziet in de automatische uitwisseling van inlichtingen over andere vormen van inkomsten vanaf 1 januari 2015. Het gaat hier om inkomsten uit dienstbetrekking, directeursbeloningen, levensverzekeringen, pensioenen en onroerend goed. Het wijzigingsvoorstel van vandaag moet ervoor zorgen dat de automatische inlichtingenuitwisseling ook gaat gelden voor dividenden, vermogenswinsten, andere financiële inkomsten en rekeningtegoeden vanaf diezelfde datum.

Met de maatregelen waarin het voorstel van vandaag voorziet, gecombineerd met de hierboven genoemde bepalingen betreffende automatische inlichtingenuitwisseling, ligt de inlichtingenuitwisseling tussen de lidstaten onderling op hetzelfde niveau als wat zij hebben toegezegd aan de Verenigde Staten in het kader van de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Achtergrond
In december 2012 heeft de Commissie een actieplan voor een doeltreffender aanpak van belastingontduiking en –ontwijking door de EU gepresenteerd (zie IP/12/1325). Dit plan omvat een uitgebreide reeks maatregelen om de lidstaten te helpen hun belastinggrondslag te beschermen en miljarden euro's aan verloren belastinginkomsten te recupereren. Het actieplan legt de nadruk op de noodzaak om ervoor te ijveren dat automatische inlichtingenuitwisseling de Europese en internationale norm voor transparantie en uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken wordt.

De Ecofin-Raad van 14 mei 2013 heeft het actieplan omarmd. De Europese Raad van 22 mei 2013 heeft verzocht om het toepassingsgebied van de automatische inlichtingenuitwisseling op EU- en mondiaal niveau te verruimen met het oog op een betere bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en agressieve fiscale planning, en was verheugd over het voornemen van de Commissie om een voorstel in die zin in te dienen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X