Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Actualisatie van woonlandfactoren voor sociale zekerheid

Voor het berekenen van sociale zekerheidsuitkeringen zijn soms woonlandfactoren van belang. Per 1 januari 2023 zal een wijziging van diverse woonlandfactoren plaatsvinden.

Een nieuwe bijlage met de geactualiseerde woonlandfactoren vervangt de bijlage bij de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012. De regeling vloeit voort uit de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid. Deze wet moet voorkomen dat Nederlandse uitkeringen die buiten één van de andere lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland worden verstrekt, naar lokale maatstaven bezien, uit de pas lopen. Het betreft daarbij alleen situaties waarbij export van uitkeringen mogelijk is op basis van bilaterale verdragen of nationale wetgeving. De bijlage bij deze wijzigingsregeling stelt het percentage vast dat het kostenniveau aangeeft van een bepaald land ten opzichte van het kostenniveau in Nederland. Deze zogeheten woonlandfactor bedraagt maximaal 100. Woont de uitkeringsgerechtigde (bij de Algemene Kinderbijslagwet: het kind) buiten één van de bovenbedoelde landen? Dan stelt men de hoogte van de genoemde uitkeringen vastgesteld op de woonlandfactor maal de hoogte van die uitkering in Nederland.

Veranderende koopkrachtpariteitscijfers
De woonlandfactoren in de bijlage vermelde percentages zijn te verkrijgen door de verhouding te berekenen tussen het koopkrachtpariteitscijfer van het woonland en die van Nederland. Dat cijfer moet zijn gecorrigeerd voor de wisselkoers. De koopkrachtpariteitscijfers zijn onderhevig aan veranderingen in het kostenniveau van landen. Ook vindt een afronding van de cijfers omdat deze worden afgerond op tientallen. Deze wijzigingsregeling zal na vaststelling en publicatie in werking treden met ingang van 1 januari 2023.

Voorbehoud voor wijziging in verdrag
Soms verandert een woonlandfactor als gevolg van een wijziging in een bilateraal verdrag over sociale zekerheid. Deze wijzigingen hebben vaak rechtstreekse werking. Dit betekent dat ze toepassing vinden zonder dat daarvoor een aanpassing van de bijlage bij de regeling is vereist. Bij de eerstvolgende herziening van de tabel met woonlandfactoren vindt alsnog een verwerking van zulke wijzigingen plaats. Daarom bevat de aanhef van de tabel een voorbehoud.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X