Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Polen wijzigt belastingheffing voor inkomen verdiend in het buitenland

De NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie) ontvangt steeds meer signalen van werkgevers met vragen over aanpassingen in de belastingheffing voor Polen. De Poolse regering heft de belastingvrijstelling op van inkomen verdiend in het buitenland. Onder Poolse werknemers in Nederland gaan geruchten dat ze ‘dubbele inkomstenbelasting’ moeten betalen over het loon in Nederland en in Polen. De NFO legt, op basis van navraag in zowel Nederland als in Polen en enkele berekeningen, uit wat er verandert en wat de consequenties zijn.

Wat is er aan de hand?
Polen heeft tot op heden Poolse arbeiders, die in het buitenland werken, altijd fiscaal vriendelijk behandeld door een volledige ‘vrijstelling’ (ulga abolicyjna) te geven voor het verschil in belastingheffing tussen werken in Nederland en leven in Polen.

Per 1 januari 2021 schaft de Poolse regering deze ‘vrijstelling’ grotendeels af. Ook wordt de gegevensuitwisseling met Belastingdiensten van Europese landen, waaronder Nederland, geïntensiveerd. Dit betekent dat Polen, die in het buitenland inkomen verdienen, niet langer meer kunnen rekenen op deze volledige ‘vrijstelling’. Ze moeten over het verschil in (inkomsten-)belasting tussen Nederland en Polen onder voorwaarden, en natuurlijk afhankelijk van hun persoonlijke omstandigheden, alsnog belasting betalen via hun belastingaangifte in Polen.

Waarom kiest de Poolse regering hiervoor?
De Poolse regering wil enerzijds de belastingopbrengsten vergroten en anderzijds de uitstroom van eigen onderdanen ontmoedigen, gezien de economische groei van Polen. Ook is in de afgelopen jaren de gegevensuitwisseling tussen Polen en andere Europese landen geïntensiveerd, zodat de Poolse overheid meer zicht heeft gekregen op inkomen verdiend in het buitenland. Tot op heden viel dit veelal buiten het zicht van de Poolse Belastingdienst. We hebben begrepen dat deze gegevensuitwisseling inmiddels volledig is.

Hoe werkt de Poolse inkomstenbelasting?
In Polen kent men twee belastingschijven:
  1. Tot PLN 85.000 (€ 19.500) wordt 17% inkomstenbelasting geheven.
  2. Over het bedrag boven PLN 85.000 wordt 33% inkomstenbelasting geheven.
Is er nu sprake van ‘dubbele’ belastingheffing voor Polen die in Nederland werken?
Nee, er is geen sprake van dubbele belastingheffing. Het belastingverdrag tussen Nederland en Polen voorkomt dat. De Poolse regering berekent de te betalen belasting en trekt daar de reeds in Nederland betaalde belasting af. Aangezien belastingpercentages tussen Nederland en Polen verschillend zijn, kan dit betekenen dat Polen over verdiend inkomen in Nederland alsnog belasting moeten bij betalen.

Kan de NFO of de Nederlandse regering iets ondernemen?
Op navraag van de NFO bij het Ministerie van Financiën, moeten we concluderen dat de Nederlandse regering helaas niets kan ondernemen. De afschaffing van de ‘volledige vrijstelling’ is een besluit van de Poolse regering. De Poolse regering mag dit besluit nemen binnen de Europese regelgeving.

Is er helemaal geen vrijstelling meer?
Vanaf 1 januari 2021 is de vrijstelling op in het buitenland verdiende inkomen beperkt tot PLN 1.360, wat neerkomt op ongeveer € 309. Dat bedrag kan hoger worden, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer:
  1. Poolse ingezetenen tot 26 jaar zijn vanaf december 2019 in Polen vrijgesteld van belasting tot een bedrag van PLN 85.528 (ongeveer € 19.700). Zij zullen dus ook niet snel met de extra heffing te maken krijgen.
  2. Werknemers met een partner waarvan de inkomsten laag zijn, kunnen samen hun belastingaangifte doen, waardoor de vrijstelling hoger wordt.
  3. Werknemers met kinderen onder 26 jaar, die onderwijs genieten en zelf geen hoger belastbaar inkomen verdienen dan PLN 3.089 (ongeveer € 710), geven een extra aftrek van PLN 1.112 (€ 256) per kind.
Welk effect heeft de toepassing van de Nederlandse cafetariaregeling?
De ET-regeling maakt het mogelijk om bruto looncomponenten uit te ruilen tegen netto vergoeding van extra kosten voor reizen, huisvesting en levensonderhoud. Door deze uitruil wordt het belastbaar inkomen in Nederland verlaagd en betalen Poolse werknemers minder belasting in Nederland. Door het lagere belastbare inkomen betalen ze ook in Polen minder belasting. Deze regeling blijft dus interessant en wordt in een aantal gevallen zelfs aantrekkelijker.

Als de werknemer zich volledig inschrijft in Nederland, legt de Poolse overheid dan belasting op?
Nee, de werknemer moet dan met zijn hele gezin, Nederland als fiscale woonplaats kiezen en bij de Poolse Belastingdienst aantonen dat dit terecht is. Op deze pagina leest u daar meer over: Welke regels gelden voor het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland? (belastingdienst.nl). De Nederlandse belastingdienst geeft geen verklaringen af, dat mensen fiscaal in Nederland gevestigd zijn. Uiteraard kan in het geval van een Nederlandse fiscale vestiging geen gebruik meer worden gemaakt van de cafetariaregeling en kan de werknemer niet meer met een Pools gekentekende auto rijden. In de praktijk is inschrijven in Nederland en uitschrijven in Polen geen gemakkelijke weg zijn en alleen haalbaar als mensen hier meerdere jaren komen werken.

Is het echt 100 % zeker dat de belasting door de Poolse Belastingdienst ook opgelegd wordt?
Dat is niet bekend en lastig in te schatten, maar de signalen geven weinig hoop om aan de heffing ‘te ontsnappen’. Dit is onder meer afhankelijk van de intensiteit van de gegevensuitwisseling tussen Nederland en Polen in de praktijk. Deskundigen schatten die intensiteit hoog in. Ook is niet bekend of de Poolse Belastingdienst al voldoende is ingericht op het effectueren van de belastingheffing, maar verwacht wordt van wel.

Wat betekent dit nu praktisch?
We hebben enkele rekenvoorbeelden laten maken, die leren ons het volgende:
  1. Werknemers onder 26 jaar zullen zelden met de heffing te maken krijgen.
  2. Werknemers die kort in Nederland werken (grofweg minder dan 2-3 maanden) worden in de praktijk vrijgesteld. Als zij in Polen een partner en onderwijsvolgende kinderen onder 26 hebben, die weinig tot niets verdienen, kan dit langer worden.
  3. Het maakt niet uit of de werknemer bij uzelf of bij een uitzendbureau in dienst is.
  4. Een werknemer boven 26 jaar met een maandsalaris van 1900 euro bruto, Pools ingezetene zonder gezin in Polen, die een heel jaar in Nederland werkt, krijgt in Polen een extra heffing van ruim 2.000 euro.
  5. De cafetariaregeling blijft interessant voor Poolse ingezetenen.
Geldt dit ook voor Poolse werknemers die in Duitsland werken?
Voor zover wij weten, op dit moment niet. De verwachting is wel dat dit snel verandert en dat de belastingheffing ook van kracht wordt voor Poolse werknemers die in Duitsland werken. Overigens betalen werknemers in Duitsland al meer belasting, waardoor het verschil in bruto en netto daar groter is. Omdat ze in Duitsland meer belasting betalen en de in het werkland betaalde belasting verrekend wordt, is een eventuele wijziging voor zover we nu weten niet heel groot.

Wat betekent dit voor de bereidheid van Poolse werknemers om hier te komen werken?
Dat is moeilijk in te schatten, maar het is mogelijk dat de bereidheid kleiner wordt. Het is dus verstandig om met deze ontwikkeling rekening te houden in uw personeelsplanning voor 2021.

Wat kunt u doen als werkgever?
Als werkgever kunt u uw Poolse werknemers hierover informeren, indien zij met vragen komen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X