Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Beantwoording vragen inzake tot stand gekomen belastingverdrag met Algerije

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer over het op 9 mei 2018 tot stand gekomen belastingverdrag met Algerije. Dit verdrag is op 15 oktober 2018 ter stilzwijgende goedkeuring aan het parlement voorgelegd (NTFR 2018/239).

In de antwoorden wordt vrij uitgebreid ingegaan op de verschillen tussen het OESO-modelverdrag en het VN-modelverdrag en op de afwijkingen van het verdrag met Algerije ten opzichte van het OESO-modelverdrag. Verder komen onder meer aan de orde de budgettaire consequenties van het verdrag (minimaal), het Nederlandse verdragsbeleid in de relatie tot ontwikkelingslanden, de handelsrelaties met Algerije, de verhouding met het Multilaterale Instrument (MLI) en de door Algerije met andere landen afgesproken bronbelastingtarieven. De staatssecretaris geeft in dit kader aan dat het verdrag voldoet aan de BEPS-minimumstandaarden en dat aan Algerije is aangeboden ook de uit het MLI voortvloeiende wijzigingen in het begrip vaste inrichting in het verdrag op te nemen.

De gedachtevorming in Algerije over de BEPS-uitkomsten en het MLI waren echter nog in ontwikkeling. Mocht Algerije in de toekomst partij worden bij het MLI, dan zouden de bepalingen daaruit waarvoor beide landen opteren, alsnog in de verdragsrelatie kunnen worden geïmplementeerd. Verder herhaalt de staatssecretaris zijn toezegging dat hij in de loop van 2019 in een brief aan de Tweede kamer in brede zin zal ingaan op de veranderingen in het fiscale verdragsbeleid (in de afgelopen jaren).

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X