Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nader NOB-commentaar op het pakket Belastingplan 2018

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op de Nota van wijziging bij het Belastingplan 2018 (34 785) en het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (34 819) alsmede naar aanleiding van de schriftelijke antwoorden WGO I - pakket Belastingplan 2018.

De Orde is verheugd dat met de voorgenomen aanpassingen het verschil tussen het werkelijke rendement en het forfaitaire rendement wordt verkleind. De voorgestelde aanpassingen laten echter onverlet dat er een vrij grote groep belastingplichtigen blijft bestaan die geconfronteerd wordt/blijft met een belastingdruk van meer dan 100% op het daadwerkelijke rendement. De Orde vraagt naar een duidelijke einddatum van het huidige (interim)systeem alsmede naar de toezegging dat tegenbewijs mogelijk wordt, indien die einddatum onverhoopt niet wordt gerealiseerd.

De Orde constateert dat de eigenwoningregeling in korte tijd (opnieuw) ten nadele van de belastingplichtigen wordt gewijzigd. Naar de mening van de Orde ontstaat een onevenwichtig beeld, waarbij de rechtszekerheid van belastingplichtigen wordt geschonden. De Orde wijst op de mogelijkheid, teneinde het evenwicht tussen aftrek van kosten en belastbaarheid van inkomsten in de eigenwoningregeling te herstellen, om voortaan het volledige inkomen uit eigen woning, zowel positief als negatief, te belasten tegen het (nieuwe) eerste schijftarief van (afgerond) 37%.

Verder vraagt de Orde om verduidelijkingen op het punt van de verdeling van een huwelijksvermogensgemeenschap.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X