Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Hypotheekrenteaftrek is geen vrije keuze

Een belastingplichtige mag de hypotheekrenteaftrek niet zomaar achterwege laten, laat de staatssecretaris van Financiën weten. Dat dit nadelig uit kan pakken als de aftrek van de hypotheekrenteaftrek tegen een lager percentage plaatsvindt dan de bijtelling van de eigen woningwaarde, was bekend, zo blijkt uit een verworpen amendement.

Sinds de Wet maatregelen woningmarkt 2014 wordt voor woningbezitters met een geringe hypotheek en een hoog inkomen het eigenwoningforfait in het toptarief bijgeteld, waar de hypotheekrente tegen een lager rentepercentage kan worden afgetrokken. Om dit te voorkomen is er destijds een amendement ingediend om de Wet-Hillen ook hier te laten gelden (waardoor er geen netto bijtelling kan optreden), maar dit is verworpen.

Geen bijtelling inkomen
Volgens de staatssecretaris leidt de tariefmaatregel eigen woning niet tot een bijtelling bij het inkomen, maar tot een aanpassing van de verschuldigde belasting. De tariefmaatregel geldt niet voor de voordelen uit eigen woning, maar is alleen van toepassing als er rente of kosten verschuldigd zijn voor een eigenwoningschuld. Daardoor geldt de maatregel wel ingeval er een relatief kleine eigenwoningschuld is en niet als er geen sprake meer is van een eigenwoningschuld.

Keuze aftrek rente en kosten staat niet op zich
Er is geen keuze met betrekking tot de aftrek van rente en kosten, benadrukt Wiebes, maar in bepaalde gevallen alleen een keuze ten aanzien van de kwalificatie van de schuld (box 1 of box 3). De aftrek van rente en kosten volgt die kwalificatie. Het is dan ook enkel mogelijk om een schuld die na 31 december 2012 is afgesloten en waarvoor een fiscale aflossingseis geldt en die kwalificeert als eigenwoningschuld zodanig aan te passen dat die schuld niet meer kwalificeert als eigenwoningschuld, waardoor de rente en kosten niet langer aftrekbaar zijn in box 1.

Aflossingsvrije lening
Dit kan door deze schuld om te zetten in een aflossingsvrije lening waardoor niet langer aan de wettelijk vereiste vormgeving wordt voldaan. In andere gevallen waarbij de schuld kwalificeert als eigenwoningschuld valt de schuld in box 1 en wordt rekening gehouden met de rente en kosten die op grond van de wet als aftrekbare kosten in aanmerking worden genomen, ongeacht of deze daadwerkelijk in aftrek worden gebracht.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X