Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Reeds geboekte vakantie gemachtigde gewichtige reden uitstel hoorzitting

Bij de beoordeling van het geschil dient te worden vooropgesteld dat het horen van een belanghebbende in bezwaar ertoe kan bijdragen dat het bestuursorgaan op zorgvuldige wijze een heroverweging kan maken met betrekking tot het bestreden besluit. Wanneer een belanghebbende daarom verzoekt, dient het bestuursorgaan die belanghebbende in de gelegenheid te stellen te worden gehoord (artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht in verbinding met de artikelen 231, lid 1, van de Gemeentewet en 25, lid 1, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen).

Belanghebbende heeft te kennen gegeven door de heffingsambtenaar te willen worden gehoord. De heffingsambtenaar is dan gehouden belanghebbende in de gelegenheid te stellen te worden gehoord, hetgeen kan gebeuren door belanghebbende daartoe uit te nodigen op een door de heffingsambtenaar vastgesteld tijdstip en plaats (vgl. HR 15 mei 2009, nr. 08/00437, ECLI:NL:HR:2009:BI3751, BNB 2009/169).

De heffingsambtenaar heeft belanghebbende uitgenodigd voor een hoorzitting op een door hem vastgesteld tijdstip en plaats (zie 2.4).

Een tijdig en onder aanvoering van gewichtige redenen gedaan verzoek om uitstel van de hoorzitting zal in beginsel moeten worden gehonoreerd door de heffingsambtenaar (vgl. CRvB 26 april 2005, nrs. 03/426 NABW en 03/428 NABW, ECLI:NL:CRVB:2005:AT5408 en voor de beroepsfase HR 28 januari 2011, nr. 09/04360, ECLI:NL:HR:2011:BN3529). In aanmerking genomen dat de onjuist geadresseerde brief van de heffingsambtenaar van 17 augustus 2012 waarin de uitnodiging voor de hoorzitting is vervat, belanghebbendes gemachtigde met vertraging heeft bereikt (zie 2.4) en zij zeer spoedig na ontvangst ervan onder aanvoering van gewichtige redenen – namelijk een reeds geboekte vakantie – een verzoek om uitstel van de hoorzitting heeft gedaan, had de heffingsambtenaar dit verzoek naar het oordeel van het Hof in beginsel moeten honoreren, althans niet mogen afwijzen op de gronden als door hem vermeld. Het verzoek was immers tijdig en onder aanvoering van gewichtige redenen gedaan. Daar komt nog bij dat het een eerste verzoek om uitstel betrof voor verschillende (negen) zaken. Bij de motivering van de afwijzing van het verzoek door de heffingsambtenaar kon door hem niet worden volstaan met de enkele stelling dat er meer juristen in dienst zijn bij de organisatie van de gemachtigde van belanghebbende. Gelet hierop, moet naar het oordeel van het Hof worden geconcludeerd dat de wettelijke hoorplicht door de heffingsambtenaar is geschonden. In aanmerking genomen dat belanghebbende en de heffingsambtenaar nog steeds van mening verschillen over de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2011 en belanghebbende het Hof nadrukkelijk heeft verzocht niet zelf in de zaak te voorzien maar terug te wijzen naar de heffingsambtenaar, zal het Hof de zaak terugwijzen naar de heffingsambtenaar met de opdracht belanghebbende alsnog te horen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X