Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wijzigingen basispakket per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 vinden er een aantal wijzigingen in het basispakket plaats. Het betreft overhevelingen vanuit de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), ruimere toegang tot geriatrische revalidatiezorg en wijzigingen in de vergoeding van prenatale testen en reiskosten van donoren. Minister Schippers heeft tevens besloten om een aantal nieuwe behandelingen en geneesmiddelen aan te wijzen als potentiële kandidaten voor voorwaardelijke toelating.

Voorwaardelijke toelating
Minister Schippers heeft vijf medische behandelingen en twee geneesmiddelen aangewezen als ‘potentiële kandidaten’ voor voorwaardelijke toelating tot het pakket. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen innovatieve vormen van zorg de kans hun werkzaamheid en kosteneffectiviteit in de praktijk te bewijzen. De minister beslist op een later moment of zij ook daadwerkelijk voorwaardelijk worden toegelaten. Deze beslissing wordt genomen op basis van verdere uitwerking van het onderzoeksvoorstel en afspraken die veldpartijen maken met het Zorginstituut. Dit kan dus betekenen dat een of meer van deze kandidaten uiteindelijk afvalt en niet voorwaardelijk wordt toegelaten.

Het gaat om de volgende behandelingen:
 • Een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC) bij een colorectaal carcinoom
 • De PTED-behandeling bij patiënten met een lumbale hernia
 • Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie
 • Vaccinaties met bepaalde ‘dendritische cellen’ bij patiënten met huidkanker
 • Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium
En de volgende geneesmiddelen:
 • Fampyra (extramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met multiple sclerose)
 • Benlysta (intramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met de auto-immuunziekte SLE)
Overhevelingen AWBZ
Vanwege de hervorming van de langdurige zorg wordt het basispakket per 1 januari 2015 uitgebreid met:
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg;
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf;
 • Het tweede en derde jaar intramurale op behandeling gerichte geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het eerste jaar verblijf – en overigens ook alle ambulante ggz - maakt al onderdeel uit van het basispakket.
Dit betekent dat zorgverzekeraars verantwoordelijk worden voor de levering van deze zorg.

Geriatrische revalidatiezorg
Op dit moment heeft een patiënt alleen recht op vergoeding van geriatrische revalidatiezorg wanneer deze direct aansluitend op een ziekenhuisopname wordt gestart. In de praktijk is er een kleine groep cliënten die geïndiceerd is voor geriatrische revalidatie, aansluitend op een ziekenhuisverblijf, maar daarvan afziet, ondanks goede voorlichting tijdens het ziekenhuisverblijf. Eenmaal thuis blijkt zo’n cliënt soms binnen enkele dagen spijt te krijgen en toch gebruik te willen maken van de voor de cliënt noodzakelijke, geïndiceerde geriatrische revalidatie. Om dit mogelijk te maken wordt geregeld dat de geriatrische revalidatie niet langer direct, maar binnen een week moet aansluiten op het ziekenhuisverblijf.

Prenatale testen
Vanaf april 2014 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) toegestaan in Nederland. Minister Schippers heeft aangegeven de NIPT van april tot en met december 2014 via een subsidieregeling te vergoeden en deze vanaf 2015 in het basispakket op te nemen. Dit leidt per 1 januari 2015 tot de volgende wijzigingen in het basispakket:
 • Om aanspraak te maken op vergoeding van vervolgdiagnostiek (invasieve diagnostiek en/of de NIPT) moeten zwangere vrouwen van alle leeftijden (met uitzondering van vrouwen met een ‘medische indicatie’) eerst een combinatietest hebben ondergaan, waarvan de uitslag ‘positief’ is;
 • Alle zwangere vrouwen die een combinatietest hebben ondergaan waarvan de uitslag ‘positief’ is, krijgen aanspraak op vergoeding van de NIPT;
 • De combinatietest komt voor alle vrouwen (met uitzondering van vrouwen met een ‘medische indicatie’) voor eigen rekening.
Bij vrouwen met een ‘medische indicatie’ gaat het om vrouwen die vanwege hun medische geschiedenis een verhoogd risico hebben op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau.

Reiskosten van donoren
Een donor bij leven krijgt recht op vergoeding van de reiskosten ten laste van zijn eigen zorgverzekering in plaats van ten laste van de verzekering van de ontvanger van het orgaan.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X