Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de Europese Unie. Voorwaarde is dat aan de nationale voorwaarden voor de verlening van de Europese blauwe kaart wordt voldaan. Om in aanmerking te komen voor een Europese blauwe kaart moeten werknemers voldoen aan een loon- en opleidingseis. Het is niet verplicht dat uw organisatie in Nederland erkend is als referent. Wel verloopt de procedure sneller met een erkende referent.

Algemene voorwaarden
 • De werknemer heeft een geldig paspoort.
 • De werknemer vormt geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid. De werknemer is niet veroordeeld voor een misdrijf en heeft geen oorlogsmisdrijf, terroristische handelingen of misdrijf tegen de menselijkheid begaan.
 • De werknemer moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten.
 • De werknemer moet zich in Nederland laten onderzoeken op tuberculose (tbc). Dat onderzoek moet de werknemer laten doen binnen 3 maanden na afgifte van de verblijfsvergunning. Zonodig moet de werknemer zich tegen tbc laten behandelen. Komt de werknemer uit Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Zwitserland, de Verenigde Staten van Amerika of uit een EER-land of EU-land? Dan is tbc-onderzoek niet nodig.
Specifieke voorwaarden voor houders van een Europese Blauwe Kaart
 • Er moet een arbeidscontract voor een hooggekwalificeerde baan voor minimaal 1 jaar zijn.
 • Gaat het om overplaatsing van een werknemer naar een in Nederland gevestigd onderdeel van een bedrijf? Dan moet er een verklaring van het (moeder)bedrijf in het buitenland zijn en een verklaring van het bedrijfsonderdeel in Nederland.
 • Houders van een Europese blauwe kaart moeten voldoen aan de gestelde looneis. De looneis wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Er moet een diploma worden getoond waaruit blijkt dat de werknemer een opleiding hoger onderwijs met een duur van minimaal 3 jaar heeft afgerond. Bij een buitenlands diploma van het hoger onderwijs waardeert de Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) het diploma. De waardering moet worden meegezonden bij de aanvraag. Bij een Nederlands diploma moet een kopie van een gewaarmerkt diploma worden meegezonden.
 • Bij een (gereglementeerd) beroep zoals arts of advocaat, moet worden aangetoond dat voldaan is aan de wettelijke eisen om dat beroep uit te mogen oefenen.
 • De werkgever mag in een periode van 5 jaar voor de aanvraag geen boete hebben gekregen voor overtreding van artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen (Wav), of voor het niet of onvoldoende afdragen van loonbelasting of premies voor de werknemers- of volksverzekeringen.
Documenten en bewijsstukken
Welke documenten en bewijsstukken u nodig hebt, is onder meer afhankelijk van het verblijfsdoel. Op het aanvraagformulier voor een verblijfsvergunning is vermeld welke documenten en bewijsstukken u nodig hebt.
 • Voorbeelden van benodigde documenten en bewijsstukken zijn:
 • De arbeidsovereenkomst, het aanstellingsbesluit of de gastovereenkomst.
 • Een kopie van het paspoort van de werknemer.
 • Een antecedentenverklaring. Hiermee geeft de werknemer
 • aan of hij strafrechtelijk is veroordeeld.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X