Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Aftrek beperkt tot één dieet bij verschillende diëten uit hetzelfde dieettype

In het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 21 januari 2010, nr. DGB2010/372M (hierna: het Besluit) is onder meer het volgende opgenomen:

'Dubbele dieetkosten
Bij belastingplichtige is sprake van twee afzonderlijke, op zichzelf staande, ziektebeelden (metabole ziekten en hypertensie) en aandoeningen (hypertensie en galactosemie). Voor elk ziektebeeld heeft de arts een (verschillend) dieettype (natriumbeperkt dieet en galactosevrij dieet) voorgeschreven. Kan belastingplichtige de forfaitaire aftrek voor beide dieettypen in aanmerking nemen?

Ja. Als sprake is van meerdere ziektebeelden en van verschillende dieettypen kan per dieettype een bedrag in aanmerking worden genomen. De tekst van artikel 37 van de URIB 2001 verzet zich hier niet tegen.'

Niet in geschil is dat aan eiser door een arts twee diëten zijn voorgeschreven voor twee verschillende ziektebeelden, te weten een diabetesdieet natriumbeperkt en een natriumbeperkt dieet. De rechtbank overweegt dat sprake is van één dieettype, namelijk een natriumbeperkt dieet. Nu eiser reeds een natriumbeperkt diabetesdieet volgt, acht de rechtbank niet aannemelijk dat het natriumbeperkt dieet in verband met hypertensie daarop een afzonderlijk dan wel aanvullend dieet vormt. De door dit dieet voorgeschreven beperking van 1500 milligram natrium per etmaal diende eiser ook reeds te volgen op grond van het hem voorgeschreven natriumbeperkte diabetesdieet.

De rechtbank gaat er daarom vanuit dat het natriumbeperkte dieet wegens hypertensie ook geen extra kosten met zich meebrengt. Dit strookt ook met het door eiser genoemde Besluit, waarin wordt goedgekeurd dat, indien sprake is van verschillende dieettypen, per dieettype een forfaitair bedrag in aanmerking kan worden genomen. In casu is evenwel sprake van één dieettype. De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat eiser geen aanspraak kan maken op de forfaitaire aftrek in verband met een natriumbeperkt dieet wegens hypertensie. Verweerder heeft de dieetkostenaftrek dan ook terecht beperkt tot € 387, zijnde de forfaitaire aftrek behorende bij het natriumbeperkte diabetesdieet.

Voor zover de verwijzing van eiser naar het Besluit moet worden opgevat als een beroep op het vertrouwensbeginsel, overweegt de rechtbank dat uit de tekst van het Besluit niet in redelijkheid valt af te leiden dat ten aanzien van hetzelfde dieettype (in casu natriumbeperkt) tweemaal de forfaitaire aftrek in aanmerking mag worden genomen. Het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt derhalve.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X