Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Van Rijn verzacht maatregelen zak- en kleedgeld AWBZ

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de compensatieregeling eigen risico (CER) en de regelingen specifieke zorgkosten, worden vervangen. Voor mensen die in een instelling verblijven, wordt 248 miljoen euro ingezet om de effecten op de eigen bijdrage te verzachten. Gemeenten krijgen 706 miljoen euro om mensen die thuis wonen gerichter via maatwerk te compenseren. Van de 1,3 miljard euro die in de Wtcg, CER en regeling specifieke zorgkosten omgaat, krijgen gemeenten 706 miljoen euro. Dit meldt de staatssecretaris op 10 september 2013 aan de Tweede Kamer.

248 miljoen euro voor verzachting effecten voor mensen in een instelling
Van Rijn zet 248 miljoen euro in om de effecten te verzachten voor mensen die in een instelling verblijven. In het Regeerakkoord is namelijk afgesproken dat de intramurale eigen bijdrage AWBZ per 2014 wordt verhoogd tot de zak- en kleedgeldnorm. Door afschaffing van de Wtcg zou zonder nadere maatregelen het zak- en kleedgeld nog verder dalen waardoor mensen in een instelling te weinig geld zouden overhouden voor andere uitgaven, zoals de waskosten. Mensen met een Wajong uitkering krijgen door de verzachting straks 1700,- euro per jaar bovenop de zak- en kleedgeldnorm. Mensen met een AOW uitkering krijgen jaarlijks 950,- euro bovenop de zak- kleedgeldnorm.

De maximale intramurale hoge eigen bijdrage van €2189,20 per maand blijft ongewijzigd en zal voor 2014 gelijk zijn aan de maximale eigen bijdrage 2013.

706 miljoen euro voor gerichte compensatie voor mensen thuis
De gemeenten kunnen gerichter maatwerk bieden door beperkingen te compenseren met voorzieningen in het kader van de nieuwe Wmo of de Wet bijzondere bijstand. Gemeenten krijgen hiervoor 706 miljoen euro. De huidige Wtcg is ongericht, omdat deze niet kijkt of iemand daadwerkelijk meerkosten heeft als gevolg van een chronische ziekte of beperking. De Wet gaat uit van ongerichte criteria (zoals gebruik van bepaalde medicijnen of opname in een instelling) en niet van de daadwerkelijk meerkosten die ze hebben gemaakt. De Wtcg schiet hierdoor haar doel voorbij, omdat het geld niet bij de juiste mensen terechtkomt. Gemeenten zijn beter in staat om de individuele situatie van mensen in kaart te brengen en gerichter via maatwerk te compenseren.

Inkomensafhankelijke Wtcg per 1 januari 2012
Het vorige kabinet heeft besloten om de algemene tegemoetkoming Wtcg per 2012 inkomensafhankelijk te maken. Met deze aanpassing van de Wtcg heeft het parlement al eerder ingestemd. Tot 2012 werd namelijk geen rekening gehouden met de financiële draagkracht bij de bepaling of een persoon recht had op een Wtcg-tegemoetkoming. Daardoor kregen ook mensen met relatief hoge inkomens een algemene tegemoetkoming voor extra gemaakte kosten vanwege hun chronische ziekte of handicap.

Wilt u weten of u nog recht hebt op een algemene wtcg-tegemoetkoming dan kunt u dit nagaan op www.testwtcg.nl.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X