Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen teruggave van de nominale premie

Belanghebbende is inwoner van Nederland en op grond van artikel 13 van de Anw, artikel 6 van de AKW en artikel 5 van de AWBZ in Nederland verzekerd voor deze verzekeringen. Op grond van artikel 6 van de Wet financiering sociale verzekering is belanghebbende premieplichtig voor deze volksverzekeringen.

Belanghebbende geniet zowel wettelijk pensioen uit Nederland als uit België. Op grond van artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 (hierna: de Verordening) is belanghebbende onderworpen aan de sociale verzekeringsbepalingen van Nederland. Op grond van artikel 33, eerste lid, van de Verordening is Nederland gemachtigd om bijdragen of premies te heffen volgens haar eigen wettelijke regels.

In het Nikula-arrest heeft het HvJ EU echter geoordeeld dat het bedrag van de bijdragen of premies niet hoger mag zijn dan het bedrag van de door de organen van de lidstaat van de woonplaats uitgekeerde pensioenen (punt 32).

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij Besluit van 26 januari 2010, nr. DGB2010/529M, Stcrt. 2010, 1525, aangegeven op welke wijze met het Nikula-arrest rekening dient te worden gehouden. In dit besluit is aangegeven dat het gezamenlijke bedrag van de premie AWBZ, de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, de verschuldigde nominale premie aan de zorgverzekeraar verminderd met de toegekende zorgtoeslag, niet meer mag bedragen dan het bruto-bedrag van het uitbetaalde Nederlandse wettelijke pensioen.

In overeenstemming met dit besluit heeft de Inspecteur de vermindering voor belanghebbende berekend zoals weergegeven in 2.7. Daarmee heeft de Inspecteur de volledige premies en bijdragen voor de ziektekosten zoals deze zijn begrepen in de aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en de aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet naar nihil teruggebracht. Het Hof is van oordeel dat de Inspecteur aldus een juiste uitvoering heeft gegeven aan het Nikula-arrest.

Het Hof begrijpt belanghebbendes standpunt aldus dat hij van mening is dat de Inspecteur ook het verschil tussen de nominale premie die is betaald aan de zorgverzekeraar van € 1.200 en de bruto AOW-uitkering van € 350, zijnde € 850, dient terug te betalen door middel van een vermindering van de aanslag.

Het Hof is met de Rechtbank van oordeel dat de nominale premie geen onderdeel uitmaakt van de aanslag dan wel de aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Deze nominale premie is belanghebbende verschuldigd aan de zorgverzekeraar, in casu A. Een geschil over de hoogte van deze premie dient belanghebbende voor te leggen aan de civiele rechter. De belastingrechter is niet bevoegd hierover te oordelen. De Rechtbank heeft terecht geoordeeld dat zij onbevoegd is voor wat betreft de nominale premie voor de zorgverzekering. Al hetgeen belanghebbende overigens heeft aangevoerd, brengt het Hof niet tot een ander oordeel.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X