Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Vertraging bij definitieve belastingaanslag 2021

Normaal streven we er naar om alle burgers die voor 1 april aangifte doen, vóór 1 juli bericht te sturen over de afhandeling van hun aangifte. Door een aanpassing in onze systemen is het niet gelukt om dit voor iedereen te doen. Zij hebben onlangs een brief hierover ontvangen. Houd de website van de Belastingdienst in de gaten voor meer informatie.

De vertraging heeft niet inhoudelijk met de aangifte te maken. We begrijpen dat mensen willen weten waar zij aan toe zijn en als zij geld terug verwachten, zij dit zo snel mogelijk ontvangen. Daarom stuurde de Belastingdienst onlangs ruim 36.600 burgers een brief. We werken er hard aan om de aangiftes zo snel mogelijk te verwerken.

Afwachten
Medewerkers van de BelastingTelefoon en webcare kunnen helaas niet nagaan wanneer mensen wel bericht krijgen van de definitieve aanslag. Daarom vragen we aan iedereen om even af te wachten. We begrijpen dat mensen zo snel mogelijk bericht willen krijgen, en we vinden het vervelend dat we burgers moeten laten wachten.

Nog geen specifieke maatregel voor thuiswerkende grensarbeiders

Hybride werken kan gevolgen hebben voor in welke de lidstaat de werknemer sociaal verzekerd is en kan leiden tot een wijziging in de verdeling van waar de werknemer belasting moet betalen. Staatssecretaris Van Rij informeert de Kamer over de voortgang van gesprekken met de buurlanden.

Tot 1 januari 2023 kunnen werknemers in een grensoverschrijdende situatie, waaronder grensarbeiders, thuiswerken zonder dat dit gevolgen heeft voor waar ze sociaal verzekerd zijn. Wanneer er geen meer structurele oplossing per 1 januari 2023 gevonden is, kan thuiswerken leiden tot een wijziging in de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

De hoofdregel van de aanwijsregels van Verordening 883/2004 is dat de grensarbeider verzekerd is in de lidstaat waar hij of zij werkt. Echter, wanneer de grensarbeider voor meer dan 25% van de werktijd ook in het woonland gaat werken (bijvoorbeeld door thuis te werken), dan raakt hij of zij sociaal verzekerd in het woonland. Van Rij beschrijft twee oplossingen.

Crewroom op luchthaven kan thuisbasis vliegtuigbemanning zijn

De bemanning van een vliegtuig moet worden geacht hun werkzaamheden te verrichten vanuit de lidstaat waar zij hun thuisbasis hebben. Het gaat in de regel om de locatie waar het personeel een dienstperiode of een reeks dienstperioden aanvangt en beëindigt. Een voor de bemanning bestemde ruimte op de luchthaven (crewroom) kan als thuisbasis worden beschouwd indien de betrokken werknemers daar hun dag aanvangen en beëindigen en die werknemers op minder dan een uur daar vandaan moeten wonen. De werknemers vallen onder de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waarin die thuisbasis is gelegen. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Italiaanse rechter. Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 19 mei 2022 in de zaak C-33/21 (INAIL et INPS)

Achtergrond
Het gaat in deze zaak om 219 werknemers van Ryanair die aan de luchthaven van Bergamo (Italië) waren verbonden en waren aangeworven op grond van een Ierse arbeidsovereenkomst. Deze werknemers werkten 45 minuten per dag op het Italiaanse grondgebied in een voor de bemanning bestemde ruimte (crewroom) en bevonden zich de rest van de dag aan boord van in Ierland geregistreerde vliegtuigen.

Het INPS (nationaal instituut voor sociale zekerheid) en het INAIL (nationaal instituut voor arbeidsongevallenverzekering) hebben van Ryanair betaling gevorderd van de socialezekerheidsbijdragen en de verzekeringspremies voor het tijdvak van 2006 tot en met 2010 (INPS), respectievelijk het tijdvak van 2008 tot en met 2013 (INAIL), aangezien die werknemers volgens het INPS en INAIL krachtens het Italiaanse recht verzekerd hadden moeten zijn. Ryanair heeft dit voor de Italiaanse rechter betwist.

Coronamaatregel grensarbeiders Nederland-Duitsland beëindigd per 1 juli 2022

Duitsland en Nederland hebben de afspraken over de toepassing van het belastingverdrag voor grensarbeiders in verband met Covid-19 verlengd tot en met 30 juni 2022, maar per 1 juli 2022 beëindigd. 

De verlenging geldt ook voor de tijdelijke vrijstelling van enkele Duitse socialezekerheidsuitkeringen.

Als grensarbeiders door het coronavirus thuis moeten werken, zal de belastingplicht desgewenst niet verschuiven. Grensarbeiders moeten wel een administratie bijhouden van hun thuiswerkdagen en onderbouwen dat de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg zijn van de coronamaatregelen. Daarnaast geldt in Nederland een tijdelijke vrijstelling voor ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’.

Overeenkomst tussen Nederland en België over thuiswerkende grensarbeiders beëindigd per 1 juli 2022

De overeenkomst tussen Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid 19-gezondheidscrisis van 30 april 2020 (V-N 2020/24.10) wordt per 1 juli 2022 beëindigd. Tot en met 30 juni 2022 geldt een stilzwijgende verlenging.

Op grond van deze overeenkomst kunnen thuiswerkdagen van grensarbeiders, onder voorwaarden, worden geacht te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid 19-gezondheidscrisis.

Actualisatie van woonlandfactoren voor sociale zekerheid

Voor het berekenen van sociale zekerheidsuitkeringen zijn soms woonlandfactoren van belang. Per 1 januari 2023 zal een wijziging van diverse woonlandfactoren plaatsvinden.

Een nieuwe bijlage met de geactualiseerde woonlandfactoren vervangt de bijlage bij de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012. De regeling vloeit voort uit de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid. Deze wet moet voorkomen dat Nederlandse uitkeringen die buiten één van de andere lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland worden verstrekt, naar lokale maatstaven bezien, uit de pas lopen. Het betreft daarbij alleen situaties waarbij export van uitkeringen mogelijk is op basis van bilaterale verdragen of nationale wetgeving. De bijlage bij deze wijzigingsregeling stelt het percentage vast dat het kostenniveau aangeeft van een bepaald land ten opzichte van het kostenniveau in Nederland. Deze zogeheten woonlandfactor bedraagt maximaal 100. Woont de uitkeringsgerechtigde (bij de Algemene Kinderbijslagwet: het kind) buiten één van de bovenbedoelde landen? Dan stelt men de hoogte van de genoemde uitkeringen vastgesteld op de woonlandfactor maal de hoogte van die uitkering in Nederland.

Belastingvoordeel expats schrappen? 'Zou er nog wat nachtjes over slapen'

In de zoektocht naar miljarden voor de Voorjaarsnota is onder meer de expatregeling op losse schroeven komen te staan. Het versoberen van die regeling neemt een groot belastingvoordeel weg voor bedrijven die goedbetaalde werknemers uit het buitenland halen. De regeling is geliefd, maar roept ook afkeer op. En deskundigen waarschuwen: of het schrappen uiteindelijk geld oplevert, is nog maar de vraag.

De expatregeling werd na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen om Amerikaanse bedrijven te lokken. In Nederland gold toen een loonbelastingtarief van meer dan 70 procent, waardoor ons land aanvankelijk niet aantrekkelijk was. Met een fikse belastingkorting werd dat opgelost.

Maar de expatregeling kwam onder vuur te liggen en werd in 2017 geëvalueerd. Bedrijven als Booking, Adyen, Marktplaats, Johnson & Johnson, Patagonia en Uber kwamen op het ministerie van Financiën bijeen, bleek uit een Wob-verzoek.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X