Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel.

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Reiskostenregeling KLM-piloten in het buitenland wordt afgeschaft

Gratis reizen van en naar werk voor piloten van KLM die in het buitenland wonen gaat op de schop. Het fiscale voordeel verdwijnt omdat de reiskostenregeling belastingontwijking in de hand zou werken, althans zo luidt al langere tijd de kritiek. In de nieuwe cao zal, wanneer de piloten akkoord gaan, de gratis regeling worden afgeschaft.

Belastingontwijking
Concreet zal dit betekenen dat piloten die in het buitenland wonen een vast bedrag per maand gaan betalen voor hun woon-werkverkeer. De pilotenbond VNV was zich al bewust van de zorgen over de regeling. Een dergelijke regeling is overigens wel gebruikelijk binnen de luchtvaartsector. Ongeveer 2,9 procent van het vliegend personeel van de luchtvaartmaatschappij woont in het buitenland en maakt gebruik van de regeling.

Geen elders belast voor Litouws ingezetene voor inkomen uit arbeid uitgeoefend aan boord schip

De rechtbank beoordeelt of de inspecteur terecht slechts gedeeltelijk aan het verzoek om ambtshalve vermindering is tegemoet gekomen. Zij doet dat aan de hand van de argumenten die belanghebbende heeft aangevoerd, de beroepsgronden.

De rechtbank is van oordeel dat het beroep ongegrond is. Hierna legt de rechtbank uit hoe zij tot dit oordeel komt en welke gevolgen dit oordeel heeft.

De inspecteur vermindert een belastingaanslag ambtshalve zodra hem is gebleken dat deze tot een te hoog bedrag is vastgesteld.1 Op belanghebbende rust de last om de feiten en omstandigheden te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken waaruit volgt dat de aanslag te hoog is vastgesteld.2

De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende - tegenover de gemotiveerde betwisting door de inspecteur - niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aanslag, na de uitspraak op bezwaar, tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

Uiteindelijk komt alles goed, zei de Belastingdienst. Dus niet?

Afgelopen woensdag meldde de Belastingdienst dat de eerste fase van het rechtsherstel box 3 is afgerond. Mensen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 -2020 kregen een brief en bij een geldteruggave ook een beschikking. Maar wat nu concreet te doen als je het niet eens bent met de inhoud van zo’n brief of beschikking?

Wat als je het niet eens bent met de vaststelling van de rendementsgrondslag door de Belastingdienst? Denk aan de situatie waarbij het daadwerkelijk gerealiseerd rendement op het box 3-vermogen lager is dan de wettelijke of herrekende rendementsgrondslag. Bijvoorbeeld een houder van staatsobligaties die over 2017 een forfaitair rendement aan zijn broek krijgt van 5,39% (aangemerkt als beleggingen) terwijl zijn werkelijke rendement amper 0,8% bedroeg.

Belastingdienst rondt eerste fase herstel box 3 af

De eerste fase van het rechtsherstel box 3 is volgens planning afgerond. Alle mensen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over 2017 – 2020 hebben de afgelopen weken een brief van de Belastingdienst ontvangen. De Belastingdienst stuurde in totaal 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen om mensen te informeren over de meest gunstige berekening van het box 3-inkomen. Zorgde de nieuwe berekening voor een lager box 3-inkomen, dan volgde een brief en een beschikking met hoeveel geld ze terug krijgen. Er is ook een groep die geen geld terug krijgt, omdat de oude methode voor hen het meest gunstig was. Zij kregen een brief met een toelichting.

In reactie op de brieven en beschikkingen werden er ruim 5.000 vragen gesteld en kwamen er ruim 4.000 reacties binnen. Deze reacties worden door de Belastingdienst behandeld. Daarnaast krijgt een groep van 180 belastingplichtigen later te horen of, en zo ja op welke wijze, zij herstel krijgen, omdat er nog andere belastingzaken afgerond moesten worden. Zij hebben persoonlijk bericht gehad en krijgen rechtsherstel zodra dit mogelijk is.

Vertraging bij definitieve belastingaanslag 2021

Normaal streven we er naar om alle burgers die voor 1 april aangifte doen, vóór 1 juli bericht te sturen over de afhandeling van hun aangifte. Door een aanpassing in onze systemen is het niet gelukt om dit voor iedereen te doen. Zij hebben onlangs een brief hierover ontvangen. Houd de website van de Belastingdienst in de gaten voor meer informatie.

De vertraging heeft niet inhoudelijk met de aangifte te maken. We begrijpen dat mensen willen weten waar zij aan toe zijn en als zij geld terug verwachten, zij dit zo snel mogelijk ontvangen. Daarom stuurde de Belastingdienst onlangs ruim 36.600 burgers een brief. We werken er hard aan om de aangiftes zo snel mogelijk te verwerken.

Afwachten
Medewerkers van de BelastingTelefoon en webcare kunnen helaas niet nagaan wanneer mensen wel bericht krijgen van de definitieve aanslag. Daarom vragen we aan iedereen om even af te wachten. We begrijpen dat mensen zo snel mogelijk bericht willen krijgen, en we vinden het vervelend dat we burgers moeten laten wachten.

Nog geen specifieke maatregel voor thuiswerkende grensarbeiders

Hybride werken kan gevolgen hebben voor in welke de lidstaat de werknemer sociaal verzekerd is en kan leiden tot een wijziging in de verdeling van waar de werknemer belasting moet betalen. Staatssecretaris Van Rij informeert de Kamer over de voortgang van gesprekken met de buurlanden.

Tot 1 januari 2023 kunnen werknemers in een grensoverschrijdende situatie, waaronder grensarbeiders, thuiswerken zonder dat dit gevolgen heeft voor waar ze sociaal verzekerd zijn. Wanneer er geen meer structurele oplossing per 1 januari 2023 gevonden is, kan thuiswerken leiden tot een wijziging in de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

De hoofdregel van de aanwijsregels van Verordening 883/2004 is dat de grensarbeider verzekerd is in de lidstaat waar hij of zij werkt. Echter, wanneer de grensarbeider voor meer dan 25% van de werktijd ook in het woonland gaat werken (bijvoorbeeld door thuis te werken), dan raakt hij of zij sociaal verzekerd in het woonland. Van Rij beschrijft twee oplossingen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X