Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Hoe vraag ik de energietoeslag 2022 aan van ongeveer € 1.300?

U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U heeft recht op de energietoeslag als u:minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand;
een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Als u zo’n uitkering ontvangt, dan krijgt u de energietoeslag automatisch van uw gemeente.

Recht op energietoeslag 2022 als u maximaal 120% van het sociaal minimum verdient
  • Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen.
  • In een paar gemeenten wijken de voorwaarden om energietoeslag te krijgen iets af. Daar geldt bijvoorbeeld een hogere inkomensgrens of telt uw vermogen mee. Uw gemeente kan u vertellen welke voorwaarden voor u gelden. De gemeente bepaalt wanneer de toeslag wordt uitgekeerd. Dit kan ook in delen gebeuren.

Bepalen loonbelastingtabel voor Oekraïense vluchtelingen

Bent u werkgever en wilt u een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Dan moet u diens fiscale woonplaats vaststellen, zodat u weet welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Misschien lukt het u op dit moment niet de fiscale woonplaats vast te stellen. Is de Oekraïense vluchteling ten minste 6 maanden in Nederland en geeft deze een verblijfplaats in Nederland aan u op? Dan mag u voor de loonheffingen aannemen dat deze verblijfplaats ook de fiscale woonplaats is. U past de loonbelastingtabel toe voor inwoners van Nederland.

U moet voor iedere werknemer vaststellen wat de fiscale woonplaats is. Met ‘fiscale woonplaats’ bedoelen we het volledige adres van de werknemer. Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, wil dat nog niet zeggen dat dit ook diens fiscale woonplaats is. U stelt de fiscale woonplaats vast op basis van de feiten en omstandigheden die u als werkgever bekend zijn. Hierover leest u meer in paragraaf 2.3.3 en paragraaf 29.1 van het Handboek Loonheffingen. U kunt het 'Handboek Loonheffingen' downloaden op de pagina 'Loonheffingen'.

ICT-problemen fiscus kosten jaarlijks honderden miljoenen

De afgelopen tien jaar zijn de ict-uitgaven van de fiscus fors gestegen. In 2022 spendeerde de Belastingdienst maar liefst 849 miljoen. In 2012 was dit nog 469 miljoen Een groot gedeelte van het geld ging afgelopen jaar naar onderhoud en reparatie van verouderde computersystemen. De kosten voor het inhuren van externe ict’ers waren afgelopen jaar ruim 200 miljoen.

Vicieuze cirkel
De cijfers zijn afkomstig van het ministerie van Financiën en zijn op verzoek van NRC vrijgegeven. Uit een interne analyse volgt dat in 2018 maar liefst 90 procent van het totaal ging naar onderhoud en reparatie van verouderde systemen. Hoe de balans er in recentere jaren uitzag is niet bekend.

Een deel van de computersystemen is bijna 50 jaar oud. Deze systemen draaiend houden wordt ieder jaar duurder. Bovendien lukt het de dienst niet om over te stappen naar modernere oplossingen. Uit interne documenten en gesprekken met betrokkenen blijkt dat de fiscus gevangen zit in een vicieuze cirkel, schrijft NRC.

Weinig ruimte
Bijna alle middelen worden ingezet om alles in de lucht te houden en voor het invoeren van nieuw belastingbeleid. Er blijft dus weinig ruimte over voor de noodzakelijke vernieuwingen. Elk jaar wordt dit probleem iets groter.

Financiën zegt dat een deel van de kostenstijging valt te wijten aan het overhevelen van taken, meer uitgaven voor cyberaanvallen, het toenemende thuiswerken en het gestegen aantal werkplekken bij Toeslagen en Douane. Dat laatste is veroorzaakt door het splitsen van de afdelingen.

Geanonimiseerde prejudiciële zaken die op of na 1 januari 2023 aanhangig zijn gemaakt, krijgen een fictieve naam

Doel van deze maatregel is zaken die omwille van de bescherming van persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, gemakkelijker te kunnen benoemen en identificeren.

Vanaf 1 januari 2023 wordt aan alle nieuwe geanonimiseerde zaken tussen natuurlijke personen (van wie de namen omwille van de bescherming van persoonsgegevens sinds 1 juli 2018 worden vervangen door letters) of tussen natuurlijke personen en rechtspersonen waarvan de namen niet onderscheidend zijn, door een geautomatiseerde generator een fictieve naam toegekend. Het doel daarvan is om geanonimiseerde zaken gemakkelijker te kunnen identificeren. Op deze manier wordt het eenvoudiger om zaken te onthouden en aan te halen, zowel in de rechtspraak als in andere contexten.

Fictieve namen worden niet toegekend:
- aan prejudiciële zaken waarin de naam van de rechtspersoon voldoende onderscheidend is (de zaak krijgt dan de naam van die rechtspersoon);
- aan rechtstreekse beroepen (het Hof blijft aan deze zaken een omschrijving toekennen, die tussen haakjes na de gebruikelijke naam van de zaak komt te staan);
- aan verzoeken om advies;
- aan hogere voorzieningen;
- aan zaken voor het Gerecht.

Nieuwe belasting hoge inkomens geldt ook voor niet-ingezetene buitenlanders in Spanje

Er wordt al maanden over gediscussieerd en binnenkort zal in het Spaanse parlement de definitieve stemming plaatsvinden over de speciale en tijdelijke belasting voor die inwoners van Spanje met de hoogste vermogens. Maar nu blijkt dat deze speciale belasting ook zal gelden voor niet-ingezetene buitenlanders met een onroerend goed van meer dan 3 miljoen euro die dus geen fiscaal resident zijn in Spanje. Ook zij moeten deze ‘impuesto temporal a las grandes fortunas’ belasting gaan betalen.

De Spaanse belastingdienst werkt aan een ‘impuesto temporal a las grandes fortunas’ ofwel een ‘tijdelijke belasting op de hoge vermogens’. Deze moet in 2023, en misschien al in 2022, ingevoerd worden voor die inwoners van Spanje die een hoog vermogen hebben en gezien worden als rijke inwoners. De minister van Belastingen heeft echter nog niet bekend gemaakt over welke groep inwoners het gaat, maar wel dat het slechts 1 procent van alle inwoners van het land is.

Topman baggeraar Boskalis dreigt met vertrek uit Nederland

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vertrekt mogelijk uit Nederland. "Die kans is concreet", zei topman Peter Berdowski vrijdag in NPO Radio 1-programma Sven Op 1. "We moeten de balans nog opmaken. Die heeft voor Nederland geen forse beweging naar de positieve kant gemaakt in het afgelopen jaar."

Boskalis is wereldwijd actief met baggerwerkzaamheden, maar ook met het bergen van schepen. Zo was het bedrijf in 2021 betrokken bij het lostrekken van de in het Suezkanaal vastgelopen Ever Given.

Volgens Berdowski is het zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid om altijd na te denken wat de beste plaats is voor het bedrijf. "Dat is de afgelopen 110 jaar Nederland geweest, maar dat is niet vanzelfsprekend. We houden dat nu serieus tegen het licht." De beslissing is nog niet gevallen, maar de topman van het bedrijf uit Papendrecht is niet positief gestemd. "Laat ik zeggen: de vlag hangt halfstok, maar is nog niet gestreken."

Ondanks opschorting EU-recht sprake van kwalificerende buitenlandse belastingplicht

De rechtbank overweegt als volgt. Tussen partijen is niet in geschil dat de echtgenoot is aangemerkt als kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Voorts is tussen partijen is niet in geschil dat belanghebbende woonachtig is in een gebied behorend tot de [plaats 2] waar de invoering van het Unierecht is opgeschort, kortgezegd: zij is woonachtig in het noorden van [plaats 2].

Alleen is in geschil of belanghebbende inwoner is van een lidstaat van de EU zoals artikel 7.8, zesde lid, van de Wet IB 2001 onder andere als voorwaarde stelt.

De rechtbank stelt vast dat bij de toetreding van de [plaats 2] als lidstaat van de EU op 1 mei 2014 er geen voorbehoud is gemaakt, of beperking is aangebracht, ten aanzien van het grondgebied dat de [plaats 2] zou omvatten. De [plaats 2] is dus als geheel – dat wil zeggen met het gehele grondgebied zoals zij en de EU dat hebben bepaald, dus inclusief het noorden – toegetreden als lidstaat van de EU. Dat het Unierecht vervolgens niet op het gehele grondgebied van de [plaats 2] kan worden toegepast, maakt niet dat het noorden van [plaats 2] daardoor niet meer onderdeel is van de lidstaat de [plaats 2], zoals die is toegetreden tot de EU.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X