Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Tot welk bedrag is een schenking belastingvrij in 2021?

Dat hangt af van de relatie tussen schenker en ontvanger. En van het doel waarvoor het geld wordt gebruikt. We hebben de schenkingsvrijstellingen 2021 voor u op een rij gezet.

Let op! In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar € 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager. Houd daarmee rekening als u een schenking wilt doen of krijgt.

Jaarlijkse vrijstelling
De ontvanger betaalt geen schenkbelasting en hoeft geen aangifte te doen.

Wie schenkt aan wie?

Bestedingsdoel

Belastingvrij bedrag

Voorwaarden

Ouder(s) aan kind


(Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.)

Dat beslist het kind zelf

€ 6.604

Ouders zien wij als 1 schenker. Dit geldt ook als ze zijn gescheiden.


Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde ouder(s) telt dit als 1 schenking.

Kind aan ouder(s)


Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom


Oom/tante aan neef/nicht, of andersom


Broer aan zus, of andersom


Geen familie

Dat beslist de ontvanger zelf

€ 3.244

Partners zien wij als 1 schenker.


Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde persoon, telt dit als 1 schenking.

Eenmalig verhoogde vrijstelling
Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

Nog tot einde dit jaar zelf huurverlaging aanvragen mogelijk

Het is voor huurders nog maar een paar weken mogelijk om een eenmalige huurverlaging aan te vragen. Huurders die vanaf 2020 te maken hebben gehad met een inkomensdaling en voldoen aan de voorwaarden, kunnen zelf de huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie. Dit kan tot en met 30 december 2021.

Het kabinet wil hiermee huurders tegemoet komen die in moeilijkheden zijn geraakt sinds het begin van de coronacrisis.

Wie krijgt de huurverlaging?
Huurders met een sociaal huurcontract en een inkomen onder de passend-toewijzengrens, kunnen in aanmerking komen voor huurverlaging. Dit hangt af van het aantal personen en het (verzamel)inkomen van het huishouden en de netto huurprijs die zij betalen.

STAP-budget (Stimulering ArbeidsmarktPositie)

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding
Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden.

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten
Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Tot 1 januari 2022 is het mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar. Mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing maken te weinig gebruik van deze mogelijkheid. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met beroepen waar minder vraag naar is. Of mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen. De overheid wil dat deze mensen met het STAP-budget sneller kiezen voor een opleiding of cursus. Zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

Advies AG aan Hoge Raad: Spaargeld en overig vermogen ieder naar eigen wettelijk vastgesteld voordeel belasten

‘Vermogensmix’ op stelselniveau in strijd met verdragsrecht
De regeling van het belasten van spaargeld en overig vermogen (de zogenoemde ‘vermogensmix’) in box 3 van de inkomstenbelasting is op stelselniveau in strijd met het recht van eigendom en het gelijkheidsbeginsel in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De rechter kan en moet voorzien in het hierdoor ontstane rechtstekort. Bepalingen die in strijd zijn met het EVRM, mogen niet worden toegepast. Dat is bepaald in de Grondwet. De vermogensmix mag daarom niet worden toegepast. Voor het overige kan de regeling wel worden gebruikt. Dan worden zowel het spaargeld als het overige vermogen belast op basis van het in de wet voor beide soorten vermogen afzonderlijk vastgestelde rendement. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Niessen de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

De zaak
De zaak is een van de zaken die worden uitgeprocedeerd in een zogenoemde massaal-bezwaarprocedure. In die procedures is de vraag aan de orde of box 3 van de inkomstenbelasting (de vermogensrendementsheffing) in strijd is met het recht op eigendom en/of het gelijkheidsbeginsel, die beide worden gegarandeerd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

DigiD-activeringscode ontvangen via videobellen

Woont u in het buitenland of bent u voor langere tijd in het buitenland? En heeft u vanuit het buitenland een DigiD aangevraagd en een baliecode ontvangen? U kunt uw activeringscode ontvangen door te videobellen met 24/7 Nederland Wereldwijd. U hoeft dan niet naar een DigiD-balie te reizen. Met de activeringscode activeert u uw DigiD.

Woont of bent u voor langere tijd in Nederland? Haal uw DigiD activeringscode dan op bij een DigiD-balie in Nederland. U kunt uw activeringscode niet ontvangen via videobellen.

Afspraak maken
Voor het ontvangen van uw activeringscode maakt u een afspraak via het online afsprakensysteem. U ontvangt hierna een e-mailbevestiging van de afspraak met daarin instructies en een link waarmee u de videoverbinding kunt maken.

Geen uitbreiding bruine vlootregeling voor schepen minder dan 50 jaar oud

De Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot wordt niet uitgebreid voor zeilschepen die minder dan 50 jaar oud zijn. Staatssecretaris Keijzer reageert op een aangenomen motie over uitbreiding van de steunmaatregel voor historische zeilschepen.

De Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot richt zich bewust op bruine vloot ondernemers met een historisch schip van 50 jaar en ouder vanwege het belang van het behoud van juist deze schepen. Het kabinet vindt het behouden van deze schepen van belang vanwege de link die deze schepen hebben met de rijke maritieme historie van Nederland.

Starters
Ondernemers met een moderner zeilschip, zoals een replica van minder dan 50 jaar oud, kunnen wel een beroep doen op het generieke steun- en herstelpakket. Startende ondernemers die begonnen zijn na 31 maart 2019 en uiterlijk op 31 januari 2020 kunnen gebruik maken van de bruine vlootregeling, omdat voor deze ondernemingen een alternatieve referentieperiode is opgenomen in de regeling.

Fiscale aftrek scholingsuitgaven vervalt per 1 januari 2022

Deze wet regelt de afschaffing van de fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven in de Wet inkomstenbelasting 2001 met ingang van 1 januari 2022.

Als vervangende regeling wordt per 1 januari 2022 de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) van kracht. Met het STAP-budget kan iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt in de toekomst een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X