Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Webinar voor mensen die scheiden of uit elkaar gaan

Belastingdienst en Toeslagen organiseren op donderdag 3 februari 2022 van 19.30 tot 20.45 uur het webinar Scheiden of uit elkaar gaan om u te informeren en antwoord te geven op uw vragen.

Gaan u en uw partner uit elkaar of bent u net gescheiden?
Dan is het goed om ook aan uw belastingen en toeslagen te denken. Want er verandert misschien veel voor u. Deskundigen gaan tijdens het webinar Scheiden of uit elkaar gaan onder andere in op fiscaal partnerschap, de koopwoning en de hypotheekrenteaftrek, het recht op huurtoeslag, co-ouderschap en kinderopvangtoeslag.

Stel uw vraag
Is uw vraag nog niet beantwoord tijdens het webinar? Stel deze dan tijdens het webinar via de chat. De deskundigen van Belastingdienst en Toeslagen geven u graag antwoord.

Uitspraak Hoge Raad niet verwerkt in voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022

Bericht Belastingdienst: Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de box 3-heffing in 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. Het is helaas nog niet mogelijk om de gevolgen van deze uitspraak te verwerken in de aanslagen die de Belastingdienst nu oplegt.

Momenteel versturen we veel voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022. Het kan dus zijn dat u onlangs een voorlopige teruggaaf of aanslag ontving of binnenkort ontvangt. Hierin is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad.

We blijven de voorlopige aanslagen wel versturen. We vinden het belangrijk dat u uw voorlopige teruggaaf gewoon ontvangt. En dat u een te betalen aanslag verspreid over het jaar kunt betalen. Hiermee voorkomen we mogelijke betalingsproblemen.

Ondertussen zijn we bezig de gevolgen van de uitspraak zorgvuldig in kaart te brengen, ook voor het belastingjaar 2022. Zo komen we tot een correcte belastingheffing in box 3.

Nog geen oplossing voor verdragsloze situatie met Rusland

Hoewel de staatssecretaris van Financiën in de zomer aan de Kamer schreef dat Nederland zich zal inzetten om nog dit jaar tot een oplossing te komen voor de verdragsloze situatie met Rusland, lijkt die oplossing er op dit moment nog niet te zijn. Eerder zijn de onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Rusland mislukt waardoor er per 1 januari 2022 geen belastingverdrag meer is tussen Nederland en Rusland.

Beide landen konden geen overeenstemming bereiken over het punt bronbelasting op dividend en over rente en royalty’s. Rusland liet geen ruimte voor onderhandeling. Nederland heeft het voorstel van Rusland tot herziening niet geaccepteerd. De staatssecretaris van Financiën benadrukte in een brief van afgelopen juni dat de Nederlandse inzet erop is gericht om nog dit jaar tot een oplossing te komen. Inmiddels heeft de Belastingdienst de gevolgen van de verdragsloze situatie voor de vennootschaps- en dividendbelasting op een rij gezet.

Hoogleraar: maak komend jaar allemaal bezwaar tegen de box 3-heffing

Nederlanders die belasting over hun vermogen betalen en zich benadeeld voelen, kunnen komend jaar het beste allemaal bezwaar aantekenen bij de fiscus. Dat kan je zomaar veel geld opleveren, zegt hoogleraar algemeen belastingrecht Koos Boer van de Universiteit Leiden.

Door de nieuwe uitspraak van de Hoge Raad over de box 3-heffing wordt de overheid dan namelijk gedwongen om bij het berekenen uit te gaan van je werkelijke rendement, en niet van een veel te rooskleurige fictieve inschatting.

De hoogste rechter oordeelde vrijdag dat de regeling uit 2017 voor het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Bijzonder is dat de Hoge Raad ook heeft gezegd dat gedupeerden rechtsherstel moeten krijgen.

Geen exploitatie schip in internationaal verkeer? Geen elders belast!

Op de dag van kerstavond 2021 heeft de Hoge Raad der Nederlanden uitspraken gedaan die duidelijkheid scheppen over de belastingheffing van in Nederland wonende zeevarenden die in dienst staan van een in Zwitserland gevestigde onderneming en tewerk zijn gesteld aan boord van een schip van een aan deze onderneming gelieerde andere onderneming. Het betreffende schip kan grote platforms in één keer van hun sokkel lichten en vervoeren. Het schip kan ook pijplijnen leggen voor olie- en gastransport.

Het betrof hier een geschil over de uitleg van de inhoud van artikel 15, lid 3, van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen. Dit artikel luidt als volgt:
Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid
[…]
3. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel mag de beloning verkregen ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd, of aan boord van een binnenschip, worden belast in de Verdragsluitende Staat waar de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming is gelegen.

Reeds in het jaar 2014 is hier in een memo van ons adviesbureau aandacht aan besteed. In dit memo is uitleg gegeven aan dit verdragsartikel en is met redenen omkleed waarom ons kantoor tot de conclusie kwam dat een werknemer in een dergelijke situatie geen recht kan hebben op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op grond van die verdragsbepaling.

Coronavirus en werken in de grensstreek

Duitsland, België en Nederland hebben soms andere coronamaatregelen getroffen. Dit zorgt voor veel vragen voor mensen die over de grens tussen Nederland en België of Duitsland wonen of werken.

Ondernemers in grensstreek met België of Duitsland
De Kamer van Koophandel heeft meer informatie voor ondernemers in de grensstreek.

Werkgevers
Werkgever met grensarbeiders in dienst en de loonbelasting

Zitten of werken de werknemers thuis tijdens de coronacrisis? Dan verandert er voor de werkgevers niets. Zij kunnen de Nederlandse loonbelasting blijven inhouden op het salaris.

Werknemers
Thuiswerken en belasting betalen

Nederland heeft met Duitsland en België afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.

Met Duitsland en België is voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

Houd rekening met de fiscale grenzen van een familielening

In de praktijk komt het regelmatig voor dat leningen voor de eigen woning binnen de familie worden verstrekt (bijvoorbeeld ouder aan kind). In deze situaties worden niet altijd dezelfde zekerheden verlangd of dezelfde voorwaarden gehanteerd als bij een vergelijkbare situatie bij een commerciële geldverstrekker zoals een bank. In deze situaties is dan de vraag of de lening wel aan te merken is als een eigenwoningschuld en wat een acceptabel rentepercentage is voor de eigenwoninglening. Voor de praktijk is nu meer duidelijkheid gekomen op dit punt.

De minister van Financiën heeft naar aanleiding van een WOB-verzoek, waarbij verzocht is om informatie over beleid en uitvoering omtrent de familiebank, op 21 april 2021 de Handreiking familielening en openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de Belastingdienst gebruik maakt van een toetsschema om na te gaan of de familielening kwalificeert als eigenwoningschuld en om na te gaan of en tot welk percentage de rente die betaald wordt op die eigenwoningschuld aftrekbaar is.

Het fiscale mkb-platform van Wolters Kluwer heeft naar aanleiding van de handreiking een praktisch artikel geschreven hoe de belastingadviseur zijn klanten het beste kan adviseren rondom familieleningen. Dit artikel staat hieronder integraal weergegeven.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X