Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Crewroom op luchthaven kan thuisbasis vliegtuigbemanning zijn

De bemanning van een vliegtuig moet worden geacht hun werkzaamheden te verrichten vanuit de lidstaat waar zij hun thuisbasis hebben. Het gaat in de regel om de locatie waar het personeel een dienstperiode of een reeks dienstperioden aanvangt en beëindigt. Een voor de bemanning bestemde ruimte op de luchthaven (crewroom) kan als thuisbasis worden beschouwd indien de betrokken werknemers daar hun dag aanvangen en beëindigen en die werknemers op minder dan een uur daar vandaan moeten wonen. De werknemers vallen onder de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waarin die thuisbasis is gelegen. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Italiaanse rechter. Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 19 mei 2022 in de zaak C-33/21 (INAIL et INPS)

Achtergrond
Het gaat in deze zaak om 219 werknemers van Ryanair die aan de luchthaven van Bergamo (Italië) waren verbonden en waren aangeworven op grond van een Ierse arbeidsovereenkomst. Deze werknemers werkten 45 minuten per dag op het Italiaanse grondgebied in een voor de bemanning bestemde ruimte (crewroom) en bevonden zich de rest van de dag aan boord van in Ierland geregistreerde vliegtuigen.

Het INPS (nationaal instituut voor sociale zekerheid) en het INAIL (nationaal instituut voor arbeidsongevallenverzekering) hebben van Ryanair betaling gevorderd van de socialezekerheidsbijdragen en de verzekeringspremies voor het tijdvak van 2006 tot en met 2010 (INPS), respectievelijk het tijdvak van 2008 tot en met 2013 (INAIL), aangezien die werknemers volgens het INPS en INAIL krachtens het Italiaanse recht verzekerd hadden moeten zijn. Ryanair heeft dit voor de Italiaanse rechter betwist.

Coronamaatregel grensarbeiders Nederland-Duitsland beëindigd per 1 juli 2022

Duitsland en Nederland hebben de afspraken over de toepassing van het belastingverdrag voor grensarbeiders in verband met Covid-19 verlengd tot en met 30 juni 2022, maar per 1 juli 2022 beëindigd. 

De verlenging geldt ook voor de tijdelijke vrijstelling van enkele Duitse socialezekerheidsuitkeringen.

Als grensarbeiders door het coronavirus thuis moeten werken, zal de belastingplicht desgewenst niet verschuiven. Grensarbeiders moeten wel een administratie bijhouden van hun thuiswerkdagen en onderbouwen dat de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg zijn van de coronamaatregelen. Daarnaast geldt in Nederland een tijdelijke vrijstelling voor ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’.

Overeenkomst tussen Nederland en België over thuiswerkende grensarbeiders beëindigd per 1 juli 2022

De overeenkomst tussen Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid 19-gezondheidscrisis van 30 april 2020 (V-N 2020/24.10) wordt per 1 juli 2022 beëindigd. Tot en met 30 juni 2022 geldt een stilzwijgende verlenging.

Op grond van deze overeenkomst kunnen thuiswerkdagen van grensarbeiders, onder voorwaarden, worden geacht te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid 19-gezondheidscrisis.

Actualisatie van woonlandfactoren voor sociale zekerheid

Voor het berekenen van sociale zekerheidsuitkeringen zijn soms woonlandfactoren van belang. Per 1 januari 2023 zal een wijziging van diverse woonlandfactoren plaatsvinden.

Een nieuwe bijlage met de geactualiseerde woonlandfactoren vervangt de bijlage bij de Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012. De regeling vloeit voort uit de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid. Deze wet moet voorkomen dat Nederlandse uitkeringen die buiten één van de andere lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland worden verstrekt, naar lokale maatstaven bezien, uit de pas lopen. Het betreft daarbij alleen situaties waarbij export van uitkeringen mogelijk is op basis van bilaterale verdragen of nationale wetgeving. De bijlage bij deze wijzigingsregeling stelt het percentage vast dat het kostenniveau aangeeft van een bepaald land ten opzichte van het kostenniveau in Nederland. Deze zogeheten woonlandfactor bedraagt maximaal 100. Woont de uitkeringsgerechtigde (bij de Algemene Kinderbijslagwet: het kind) buiten één van de bovenbedoelde landen? Dan stelt men de hoogte van de genoemde uitkeringen vastgesteld op de woonlandfactor maal de hoogte van die uitkering in Nederland.

Belastingvoordeel expats schrappen? 'Zou er nog wat nachtjes over slapen'

In de zoektocht naar miljarden voor de Voorjaarsnota is onder meer de expatregeling op losse schroeven komen te staan. Het versoberen van die regeling neemt een groot belastingvoordeel weg voor bedrijven die goedbetaalde werknemers uit het buitenland halen. De regeling is geliefd, maar roept ook afkeer op. En deskundigen waarschuwen: of het schrappen uiteindelijk geld oplevert, is nog maar de vraag.

De expatregeling werd na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen om Amerikaanse bedrijven te lokken. In Nederland gold toen een loonbelastingtarief van meer dan 70 procent, waardoor ons land aanvankelijk niet aantrekkelijk was. Met een fikse belastingkorting werd dat opgelost.

Maar de expatregeling kwam onder vuur te liggen en werd in 2017 geëvalueerd. Bedrijven als Booking, Adyen, Marktplaats, Johnson & Johnson, Patagonia en Uber kwamen op het ministerie van Financiën bijeen, bleek uit een Wob-verzoek.

Subsidieregeling STAP vanaf 1 maart beschikbaar

Vanaf 1 maart 2022 kan iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt jaarlijks een individueel budget van maximaal € 1.000 aanvragen om zichzelf verder te scholen en te ontwikkelen. Minister Wiersma stuurt een voortgangsbrief naar de Kamer over het STAP-budget.

Het STAP-budget is aanvullend op private middelen voor scholing. Het is niet de bedoeling dat het STAP-budget in de plaats komt van deze private middelen of andere beschikbare publieke financiering of budgetten, maar een aanvulling is. Het kabinet meent dat het STAP-budget voor meer mensen toegankelijk is dan zijn voorganger, de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. De aanvraag is minder complex, de burger hoeft geen scholingskosten voor te schieten en een eigen bijdrage is enkel vereist bij scholing die meer kost dan € 1000. Het STAP-budget kent daarentegen wel een maximumbudget. Voor een goede spreiding is gekozen om iedere twee maanden een tijdvak open te stellen, zodat zoveel mogelijk mensen een kans krijgen om STAP-budget aan te vragen.

Het kabinet komt dit voorjaar met een plan, voortbouwend op de Routekaart voor leren en ontwikkelen, waarin naast STAP wordt ingezet op een breed palet aan maatregelen om mensen te ondersteunen en bedrijven te stimuleren – onder meer via de SLIM-regeling – te investeren in een stimulerende leercultuur op het werk. Daarbij wordt ook de in het coalitieakkoord aangekondigde uitbreiding van de publieke financiering van scholing en ontwikkeling via het principe van leerrechten betrokken.

Corrigeer oude belastingaangiftes zonder opgave van cryptomunten

Adviseurs en advocaten raden cliënten aan hun cryptovermogen met terugwerkende kracht aan te geven bij de fiscus als zij dat eerder hebben verzuimd. Dat schrijft het FD. Wie cryptomunten heeft, moet de waarde van deze belegging op de peildatum opgeven aan de Belastingdienst, zoals dat ook gebeurt met aandelen en vastgoed. De peildatum is 1 januari van het jaar waarover belasting wordt betaald.

De krant meldt dat spaartegoeden en beleggingen meestal al op de vooraf ingevulde aangifte staan, doordat banken die doorgeven aan de Belastingdienst. Bij cryptomunten gaat de dienst tot nu toe uit van goed vertrouwen in de belastingplichtige maar dat gaat binnen afzienbare tijd veranderen. Er ligt namelijk een Europese richtlijn klaar, DAC 8, waarbij handelsplatformen voor cryptovaluta's, de exchanges, worden verplicht de waarde van de portefeuilles van hun klanten door te geven aan de fiscus.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X