Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Register Belastingadviseurs over Hoofdlijnenakkoord 2024

Het Register Belastingadviseurs (RB) is na eerste lezing van het Hoofdlijnenakkoord 2024 positief over het feit dat daarin ondernemerschap sterk wordt aangemoedigd. Ook het idee dat meer werken moet lonen wordt door het RB erkend en bevestigd.

Het Hoofdlijnenakkoord 2024 bevat maatregelen die in meer of mindere mate invloed hebben op de fiscale druk. Positief vindt het RB de intentie om werkenden minder belasting te laten betalen. Daarmee wordt aangehaakt bij het adagium om meer werken meer te laten lonen dan nu het geval is door lastenverlichting op arbeid en verlaging van de marginale belastingdruk voor burgers. In dit kader wordt wetgeving voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel. Het RB pleitte daar al eerder voor en is blij dat deze langgekoesterde wens wordt opgepakt. De mogelijkheid een extra schijf toe te voegen in de inkomstenbelasting maakt daarvan onderdeel uit. “Dit is een uitgangspunt dat onze goedkeuring zeker kan wegdragen”, aldus Sylvester Schenk, fiscaal directeur van het RB.

“Ook het idee om het ondernemerschap aan te moedigen door bijvoorbeeld het belastingtarief voor directeuren en grootaandeelhouders in box 2 terug te brengen van 33 naar 31 procent en het ongedaan maken van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling wordt door ons al langer bepleit”, aldus Schenk. Ook de expliciete wens om voor kleine ondernemers de administratieve regeldruk te verlagen kan op steun van het RB rekenen.

Belangrijk voor het RB is de verdere uitwerking van het box 3 dossier. Het Hoofdlijnenakkoord zegt daarover dat er 100 miljoen wordt gereserveerd voor het verlagen van het tarief in box 3. Het RB bepleit een integrale benadering van dit belangrijke dossier waarbij de acute en structurele problemen met voorrang worden behandeld. Denk daarbij aan het verwachte arrest van de Hoge Raad later dit jaar, de huidige ICT-problemen bij de Belastingdienst en de benodigde personele capaciteit.

Opvallend is verder ook, aldus het RB, dat de agrarische sector niet wordt vergeten. De landbouwvrijstelling blijft en de intentie om de accijns op brandstof (de herinvoering van de zogenaamde ‘rode diesel’) te verlagen dragen daaraan bij.

“Van groot belang zal de verdere uitwerking van dit Hoofdlijnenakkoord zijn”, sluit Schenk af. “Veel voorstellen moeten verder uitgewerkt worden om een finaal oordeel te geven over de impact van de diverse maatregelen. Wij zullen het verdere verloop van de uitwerking van dit akkoord nauwlettend blijven volgen en waar nodig onze kennis aandragen om tot kwalitatief goede en werkbare wetgeving te komen. Een en ander laat onverlet dat we positief staan tegenover de genoemde uitgangspunten.”

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X