Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Duitse studiebeurs behoort tot grondslag heffing Nederlandse premies volksverzekeringen

Vaststaat dat belanghebbende in het onderhavige jaar in Duitsland woonde en enkel in Nederland tegen betaling werkzaamheden heeft verricht. Daarbij is zij voor de loonheffing als ambtenaar aangemerkt. De rechtbank is van oordeel, nu uit het dossier niet blijkt dat ten aanzien van belanghebbendes verzekeringsplicht al enige beslissing is genomen, dat op grond van artikel 11 in verbinding met artikel 13, vierde lid (voor ambtenaar) dan wel artikel 13, eerste lid aanhef en letter b (voor loondienst), van de Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, dan het Nederlandse socialezekerheidsstelsel op belanghebbende van toepassing is. Voor dat geval is belanghebbende verzekerd en premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen.

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv) wordt het premie-inkomen bepaald volgende regels van hoofdstuk drie van de Wet IB 2001.

Voor dat geval dient naast de inkomsten van de [Universiteit 2] en de scriptiebegeleiding ook de studiebeurs als inkomen in aanmerking te worden genomen. Deze studiebeurs wordt immers verleend aan veelbelovende academici om hen in staat te stellen verder onderzoek te verrichten en hen daarbij in verband met de noodzakelijke kosten van het levensonderhoud van middelen te voorzien. Een dergelijke studiebeurs is belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden als bedoeld in artikel 3:90 van de Wet IB 2001. Belanghebbendes premie-inkomen is derhalve in totaal € 36.010 (€ 30.000 plus € 6.010).

Op grond van artikel 8, derde lid, van de Wfsv wordt het maximale premie-inkomen voor het onderhavige jaar bepaald op € 33.715. Nu belanghebbende slechts voor de maanden februari tot en met juni 2016 (is vijf maanden) premieplichtig is, dient daarmee bij het bepalen van de premie rekening mee te worden gehouden. Op grond van artikel 2.5 van de Regeling Wfsv zou het premie-inkomen dan voor 149/360de deel van het maximum premie-inkomen in aanmerking moeten worden genomen, ofwel € 13.954,26. Op grond van artikel 2.4 van de Regeling Wfsv zou het premie-inkomen dan € 18.510 (5 maal € 2.500 plus € 6.010) bedragen. Voor dat geval bepaalt genoemd artikel 2.5 dat voor het laagste bedrag kan worden gekozen.

Belanghebbendes opmerking dat de werkzaamheden slechts in een periode van zeven weken hebben plaats gevonden en dat de [Universiteit 2] dit dan uitsmeert over een periode van vijf maanden maakt vorenstaand oordeel niet anders. Belanghebbende heeft immers het loon voor die werkzaamheden dan gedurende die vijf maanden ontvangen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X