Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Aanpassingen aangekondigd in de Detacheringsrichtlijn en de Europese socialezekerheidsregels

De Europese ministers van Sociale Zaken hebben onlangs een akkoord bereikt over aanpassingen in de Detacheringsrichtlijn en in de Europese socialezekerheidsregels (Verordening 883/2004 en Toepassingsverordening 987/2009). Deze aanpassingen moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement. De verwachting is dan ook dat het nog enkele jaren zal duren voordat deze aanpassingen zullen worden geïmplementeerd. Voor nu hebben we alvast de belangrijkste voorgestelde wijzigingen op een rijtje gezet.

Detacheringsrichtlijn
De huidige Detacheringsrichtlijn bewerkstelligt dat gedetacheerde werknemers recht hebben op een harde kern aan arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, hygiëne en veiligheid) en het minimumloon in het gastland. De EU ministers wilden dit bereik van de Detacheringsrichtlijn uitbreiden om ‘gelijk loon voor gelijke arbeid’ te waarborgen. De aangekondigde aanpassingen gaan dan ook in op de beloning en de arbeidsvoorwaarden waar voor gedetacheerde werknemers aan moet worden voldaan.

De aanpassingen beogen dat gedetacheerde werknemers in het gastland een beloning ontvangen die in lijn is met de wetgeving, de cao’s en de gebruiken in dit land. Deze werknemers dienen dus niet alleen het minimumloon te ontvangen, maar ook alle overige beloningscomponenten waar lokale werknemers op basis van wetgeving of cao’s recht op hebben (zoals bijvoorbeeld een bonus, 13de maand, overwerktoeslag of een reiskostenvergoeding). Welke looncomponenten in de diverse EU landen op basis van wetgeving en cao’s gelden zal door elke lidstaat afzonderlijk moeten worden omschreven.

Verder wordt met de aanpassingen bereikt dat een gedetacheerde werknemer maar voor een maximale periode van 12 maanden onder het arbeidsrecht van de uitzendende staat kan vallen. Deze periode van 12 maanden kan onder bepaalde voorwaarden eenmalig worden verlengd met 6 maanden tot in totaal 18 maanden. Na verloop van deze termijn, of als vooraf al bekend is dat de uitzending langer dan 12 maanden zal duren, zullen vanaf de eerste werkdag van de werknemer de verplichte arbeidsrechtelijke bepalingen van het gastland van toepassing zijn (zoals bijvoorbeeld de voorwaarden van arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht, etc.). Voor sociale zekerheid kunnen deze werknemers nog wel tot maximaal 2 jaar verzekerd blijven in de uitzendende staat op basis van Verordening 883/2004.

Het doel is dat deze regels per 2021 in werking treden. Bovenstaande geldt niet voor de transportsector en ook pensioenen zijn tot op heden uitgezonderd van de arbeidsvoorwaarden.

Europese socialezekerheidswetgeving
De Europese lidstaten hebben tevens overeenstemming bereikt over een herziening van de EU Verordening 883/2004 en Toepassingsverordening 987/2009. Deze herziening ziet op de gelijke behandeling van non-actieven en actieven en de bepalingen over de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving.

Met name van belang zijn de voorgestelde aanpassingen voor de bepaling over detachering (artikel 12 van Verordening 883/2004). Zo staat in het huidige voorstel dat een werknemer na een uitzending van 24 maanden minimaal 2 maanden niet in diezelfde EU-staat mag werken voordat hij opnieuw een beroep kan doen op de detacheringsbepaling. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de impact van deze aanpassing is in relatie tot A1-verklaringen die worden verkregen op basis van het onderling overleg artikel (artikel 16 Verordening 883/2004). Op basis van onderling overleg tussen lidstaten is het in bepaalde situaties immers mogelijk een A1-verklaring te verkrijgen voor detacheringen die langer duren dan een periode van 24 maanden.

Verder zal een werknemer voortaan minimaal 3 maanden voorafgaand aan de uitzending in de uitzendende lidstaat verzekerd moeten zijn voordat een beroep kan worden gedaan op de detacheringsbepaling. Op dit moment is dit slechts 1 maand.

Tot slot is voorgesteld een nieuwe bepaling op te nemen die regelt dat personen die buiten de Europese Unie wonen, maar in meerdere EU-lidstaten werken, als werknemer of zelfstandige ook een beroep kunnen doen op de Verordening. In dat geval wordt voor het bepalen van de toepasselijke wetgeving ervan uitgegaan dat deze persoon woont in de lidstaat waar het grootste deel van de werkzaamheden (in arbeidstijd) wordt verricht.

Tot slot
Op dit moment zijn de wijzigingen aangekondigd en is de volledige impact hiervan nog niet duidelijk. Hopelijk komt hier meer informatie over naar buiten tijdens de behandeling van het voorstel door het Europees Parlement. In dat geval brengen we u uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X