Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Akkoord aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko dichtbij

Nederland en Marokko verwachten binnen enkele weken tot een akkoord te komen over aanpassing van het sociale zekerheidsverdrag. De opzegging van het verdrag door Nederland wordt daarmee opgeschort. Marokko heeft toegezegd per direct de gedwongen terugkeer van illegalen te hervatten.

Minister Asscher en minister Koenders hebben in de afgelopen maanden intensief contact gehad met de Marokkaanse overheid om de gesprekken vlot te trekken. Dat is gelukt en minister Asscher is optimistisch over deze doorbraak: “Na een lange impasse zit er nu eindelijk schot in de zaak. Ik denk dat we een belangrijke horde hebben genomen om het verdrag aan te passen aan deze tijd. We kennen een lange vriendschapsband van 400 jaar met Marokko, het heeft mijn voorkeur het verdrag in overleg te wijzigen in plaats op te zeggen.”

Nederland wil onder meer het verdrag aanpassen door het zogenoemde woonlandbeginsel in te voeren, daarmee wordt de hoogte van de uitkering in Marokko aangepast aan het prijspeil aldaar. Dat gebeurt met alle uitkeringen voor buiten de EU.

Gezamenlijke verklaring

Marokko-Nederland
6 mei 2015

Tijdens de vele gesprekken die tussen de Marokkaanse en Nederlandse bevoegde autoriteiten hebben plaatsgevonden, hebben beide partijen van gedachten gewisseld over verschillende gebieden van samenwerking en hebben zij het belang onderstreept van het behouden en versterken, in een sfeer van wederzijds respect, van hun betrekkingen, zowel op bilateraal, regionaal als internationaal gebied.

Wat betreft het Verdrag inzake sociale zekerheid, door beide landen in 1972 ondertekend, heeft de Nederlandse partij besloten de in oktober 2014 aangekondigde opzegging van genoemd Verdrag op te schorten teneinde beide partijen in de gelegenheid te stellen serieuze en inhoudelijke onderhandelingen te voeren over de herziening van dit Verdrag met het oog op het binnen enkele weken bereiken van een akkoord waarin rekening wordt gehouden met de belangen van beide landen.

Déclaration Conjointe

Maroc-Pays Bas
6 mai 2015

Au cours des nombreux entretiens qui ont eu lieu entre les autorités marocaines et néerlandaises compétentes, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur différents volets de la coopération et ont souligné l’importance de préserver et de consolider, dans le respect mutuel, leurs relations, tant sur la plan bilatéral, régional qu’international.

S’agissant de la Convention sur la Sécurité Sociale, signée entre les deux pays en 1972, la partie néerlandaise a décidé de surseoir à la dénonciation de ladite Convention, annoncée en octobre 2014, afin de permettre aux deux parties d’engager des négociations sérieuses et substantielles pour la révision de cette Convention, en vue d’aboutir dans quelques semaines à un accord qui préserve les intérêts des deux pays.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X