Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Voor arbeidskorting is tegenwoordige arbeid nodig

In het middel wordt in de eerste plaats betoogd dat voor de vaststelling van de arbeidskortingsgrondslag mede rekening moet worden gehouden met winst uit onderneming die voortvloeit uit in een eerder kalenderjaar verrichte arbeid. Het middel faalt in zoverre, aangezien dit betoog geen steun vindt in de tekst van artikel 8.11 Wet IB 2001 of in de totstandkomingsgeschiedenis daarvan.

Het middel berust voor het overige op de opvatting dat voor de toepassing van artikel 8.11, lid 2, eerste volzin, Wet IB 2001 winst uit onderneming in alle gevallen is verworven dan wel moet worden geacht te zijn verworven met tegenwoordige arbeid. Bij de beoordeling van dit middelonderdeel wordt vooropgesteld dat artikel 8.11, lid 2, eerste volzin, Wet IB 2001 geen onderscheid maakt tussen winst als bedoeld in artikel 3.2 Wet IB 2001 en winst als bedoeld in artikel 3.3 Wet IB 2001.

Voor zover het middelonderdeel ziet op de door belanghebbende genoten winst uit de film-CV faalt het reeds op de hiervoor in 2.3 vermelde grond, aangezien uit ‘s Hofs uitspraak of de stukken van het geding niet blijkt dat met betrekking tot de film-CV in het onderhavige jaar enige tegenwoordige arbeid is verricht of dat daaromtrent iets is gesteld.

Voor zover het middelonderdeel ziet op de door belanghebbende genoten winst uit het Fonds heeft het volgende te gelden.

Het Hof heeft, in cassatie onbestreden, geoordeeld dat de door belanghebbende verrichte werkzaamheden niet uitgaan boven hetgeen past bij normaal vermogensbeheer. Dit brengt mee dat, anders dan waarvan het middelonderdeel uitgaat, geen sprake is van winst uit onderneming in de zin van artikel 3.2 Wet IB 2001.

Ingevolge artikel 3.3, lid 1, aanhef en letter a, Wet IB 2001 wordt tot de winst uit onderneming mede gerekend de winst die de belastingplichtige, anders dan als ondernemer of aandeelhouder, als medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming geniet uit een of meer ondernemingen. Aldus genoten winst is een voordeel uit de zojuist bedoelde gerechtigdheid en kan om die reden niet worden aangemerkt als "met tegenwoordige arbeid behaalde winst" in de zin van artikel 8.11, lid 2, eerste volzin, Wet IB 2001. Het middel faalt daarom ook voor het overige.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X