Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Klijnsma kiest voor één pensioenstelsel

Er komt maar één nieuw pensioenstelsel in Nederland in plaats van twee. Daarin keert een stabiele premie terug die werknemers en werkgevers voor het pensioen betalen. Dit was een heet hangijzer voor het kabinet. Ook komt er vanaf 2015 een nieuwe rekenrente (UFR) die bepalend is voor de berekening van de verplichtingen die pensioenfondsen moeten voldoen in de toekomst.

Dit laat staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dinsdag weten aan NU.nl. Verschillende organisaties, waaronder de Pensioenfederatie, staan achter de introductie van één contract in plaats van twee, zo bleek na een rondgang onder de betrokken partijen. Alleen pensioenfonds Zorg en Welzijn reageert teleurgesteld op de plannen. Het vreest dat het in de nieuwe plannen de pensioenen niet voldoende zal kunnen aanpassen aan de inflatie.

Strenger
In de plannen worden de eisen voor de pensioenfondsen strenger. Ze mogen bijvoorbeeld hun pensioenuitkeringen alleen nog aan de inflatie aanpassen als vast staat dat ze die ook in de toekomst kunnen blijven betalen. Het doel van de plannen is het pensioensysteem stabieler en beter bestand tegen financiële schokken te maken. De rekenrente drukt kort gezegd de verhouding uit tussen het aanwezige vermogen van een pensioenfonds en de waarde van alle opgebouwde pensioenen en stond onder druk na de kortingen van de fondsen op de pensioenen.

Nieuwe vorm
In eerste instantie stelde Klijnsma twee verschillende pensioensystemen voor.

- In de ene variant zouden de pensioenfondsen een zeker pensioen kunnen blijven aanbieden, maar zou de hoogte van het uiteindelijke pensioen lager uitvallen, omdat het zeer waarschijnlijk niet zou worden aangepast aan de inflatie, het zogenaamde indexeren.
- In de andere variant zouden de fondsen meer risico mogen nemen, waar dan minder garanties voor de pensioengerechtigde tegenover zouden staan.

In de nieuwe vorm die dinsdag door het kabinet gepresenteerd wordt, is ingezet op een beleid dat erop gericht is om te kunnen indexeren. Dit betekent dat pensioenfondsen meer risico’s mogen nemen in hun beleggingsbeleid. Daarmee moet worden voorkomen dat gepensioneerden plots geconfronteerd worden met forse kortingen.Wel belooft Klijnsma te komen met duidelijker verdeelregels rondom het indexeren van de pensioenen, zodat de pensioenen eerlijk worden verdeeld tussen ouderen en jongeren. Ook moeten er in de plannen duidelijker regels komen voor pensioenfondsen rondom eventuele kortingen. De plannen worden nog verder uitgewerkt en eind dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Premie
In de plannen komt ook weer een vastere premie. In eerste instantie zouden in de nieuwe regels de premies niet meer via een vaste rekenrente worden berekend, maar via een rente die aansluit bij de rentes die op dat moment op de kapitaalmarkten wordt gehanteerd. Dit zou beter aansluiten bij de werkelijkheid. De staatssecretaris lijkt toch voor de lobby van de pensioenfondsen te zijn gezwicht. Het blijft mogelijk om de rente waarop de premie wordt gebaseerd te middelen over de afgelopen tien jaar. Hierdoor ontstaat een stabiele premiesystematiek, aldus Klijnsma. “Dit is van belang voor de loonkosten en voor de stabiliteit van de koopkracht.”

De pensioenfondsen stelden het geld nodig te hebben om hun financiële positie te verbeteren. En de sociale partners (werkgevers en werkenemers), die de pensioenfondsen besturen, voelen tot dusver niets voor centrale afspraken over het teruggeven van de premies. Verschillende pensioenfondsen voorspelden dat door de originele plannen van het kabinet de pensioenpremie niet zou dalen, zoals het kabinet beoogde, maar juist zou gaan stijgen. Het kabinet hoopte er juist op dat dat de premie gaat dalen, omdat het uitgaat van een besparing van 3 miljard euro op de begroting.

Pensioensplannen
De nieuwe plannen die door Klijnsma zijn gepresenteerd, staan los van de pensioenplannen die volgende week in de Eerste Kamer worden behandeld. Daar gaat het om een verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw van 2,25 naar 1,75 procent in 2015. Dit wetsvoorstel dreigt in de Eerste Kamer echter te sneuvelen omdat de oppositie bijzonder kritisch is op de plannen en de regeringspartijen VVD en PvdA er geen meerderheid hebben. Omdat iedereen langer moet werken en daarmee langer voor het pensioen spaart, is dit gerechtvaardigd, aldus het kabinet. Door de lagere pensioenopbouw zou ook de pensioenpremie omlaag kunnen. Het kabinet verwacht een premiedaling van zo'n 6 miljard, maar kan die niet garanderen. De pensioenfondsen, bestuurd door de sociale partners, zitten krap bij kas en voelen weinig voor een premieverlaging. Staatssecretairs Weekers van Financiën zint op "drang'' om hen toch zover te krijgen, zo liet hij onlangs weten.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X